Psiho-socijalna podrška za mlade s invaliditetom

Udruženje već duži niz godina sprovodi psihološko savjetovalište, kao jedan od vidova osnaživanja i ličnog osamostaljivanja mladih i osoba s invaliditetom. Dosadašnji rezultati psihološkog savjetovališta koji su mjerljivi i evidenti su: veći stepen inkluzije korisnika, motivacija za lični napredak, otvorenost, aktivno uključivanje u rad Udruženja, oslobađanje ličnih kompleksa, rješavanje problema i prevazilaženje do tada naizgled nepremostivih prepreka i problema, veća borba za ostvarivanje sopstvenih prava i sl.

U okviru ove aktivnosti predviđeno je organizovanje individualnih seansi psihološkog savjetovanja koje su usmjerene na osobe s invaliditetom. Individualne seanse će se organizovati u trajanju od 6 sati nedjeljno. Za potrebe ove aktivnosti angažovaće se psihološkinja koji/a već ima iskustva u radu sa osobama s invaliditetom i sa kojom Udruženje od samog početka ima izuzetno dobru saradnju i iskustvo.

Pored individualnih seansi planirano je i međusobno druženje i okupljanje osoba s invaliditetom sa volonterima/kama Udruženja. Na taj način osobe s invaliditetom će biti uključeni i u samo planiranje i realizaciju pojedinih projektnih aktivnosti. Ovo će posebno biti vidljivo u organizaciji Otvorenog dana (svakog drugog petka) kada će oni biti u mogućnosti da ispolje sve svoje kreativne potencijale. Planiraju se radionice kako edukativnih, tako i zabavnijih sadržaja kada će upravo učesnici davati ideje i ustvari planirati cijeli program radionica. Na taj način će se istovremeno volonteri/ke više senzibilisati za pitanja invalidnosti, pojačaće se međusobna komunikacija i saradnja, što će sve dovesti do veće inkuzivnosti osoba s invaliditetom, pojačanja samopouzdanja, samopoštovanja i sl.

Ineče aktivnosti „Otvorenog dana“ je Udruženje realizovalo i ranije. U proteklom periodu, svakog drugog petka, je prostorije UMHCG-a posjećivalo od 5 do 15 članova/ica i volontera/ki. Svaki otvoreni dan je započinjao sa po nekim vicem ili igricom, a nastavljao je sa temom koja je predciđena za taj dan. S obzirom da su polaznici Otvorenog dana izrazili želju za nastavkom ove aktivnosti, to smo njeno sprovođenje planirali i u narednom periodu.

Saradnici i donatori