Pristupačnost, sloboda kretanja i lična pokretljivost osoba s invaliditetom

Članovi Savjeta za brigu o licima sa invaliditetom u skladu sa zadacima tog tijela inicirali su brojne aktivnosti u cilju unapređenja položaja osoba s invaliditetom, prvenstveno u oblasti pristupačnosti kao ključnog segmenta za zadovoljavanje osnovnih potreba i prava osoba s invaliditetom. Oblast pristupačnosti predstvalja preduslov za uključivanje osoba s invaliditetom u društvene tokove i procese, stoga se u zakonskim rješenjima nepristupačnost javnih objekata i institucija tretira kao diskriminacija.

Osobe s invaliditetom u Crnoj Gori su spriječene da ostvaruju ljudska prava ravnopravno sa drugima, svakodnevno se suočavaju sa diskriminacijom, samom činjenicom da uprkos dobrim zakonskim rješenjima u praksi još uvijek nije obezbijeđen pristup svim javnim objektima i ustanovama. Dodatan problem predstavljaju novoizgrađeni objekti u kojima najčešće nijesu ispoštovani standardi pristupačmnosti, kako kada je u pitanju pristupna rampa, tako i kada su u pitanju unutrašnji djelovi objekta. Međutim, kada se govori o pristupačnosti ne misli se samo na arhitektonsku pristupačnost, već i na pristupačnost informacija, komunikacija i tehnologija, kao veoma važnom segmentu za inkluziju i ravnopravan tretman OSI u društvu.

Do sada su članovi Savjeta, inače predstavnici Udruženja mladih sa hendikepom Crne Gore, Udruženja paraplegičara Crne Gore, Udruženja PLEGIJE Nikšić, zajedno sa predstavnikom Udruženja paraplegičara Bar, imali sastanke sa predstavnicima Ministarstva održivog razvoja i turizma (MORT) i Inženjerske komore Crne Gore (IKCG), u cilju izgradnje pristupačnog okruženja za sve.

O svemu ovome će se detaljnije razmatrati na okruglom stolu koji organizujemo sa ciljem upoznavanja nadležnih institucija, inspekcijskih službi i članova Inženjerske komore Crne Gore o problemima sa kojima se svakodnevno suočavaju OSI u pogledu pristupa i kretanja u okruženju u kojem žive, školuju se i rade. Okrugli sto na temu: “Pristupačnost, sloboda kretanja i lična pokretljivost” se organizuje u saradnji organizacija osoba s invaliditetom, MORT-a i IKCG.

Okrugli sto će se održati 19. novembra tekuće godine, sa početkom u 11.00h u prostorijama Rektorata Univerziteta Crne Gore (sala Upravnog Odbora Univerziteta, na I spratu).

Učesnicima će biti prezentovana zakonska regulativa (Zakon o uređenju prostora i izgradnji objekata, Zakon o zabrani diskriminacije, opšti i lex specialis), zatim odgovornost i uloga pojedinih organa u procesu prilagođavanja objekata u javnoj upotrebi i nadgledanje nad sprovođenjem Zakona, te stanje u praksi i značaj pristupačnosti za samostalno življenje OSi.

 

U ime UMHCG-a Marina Vujačić

Saradnici i donatori