Preporuke i zaključci sa Konferencije ‘’Pravo na pristup pravdi osoba s invaliditetom – Od pravnih garancija do jednakosti u praksi’’

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG) je 14. oktobra 2016. organizovalo konferenciju ‘’Pravo na pristup pravdi osoba s invaliditetom-Od pravnih garancija do jednakosti u praksi’’ u okviru projekta ”Od pravnih garancija do jednakosti praksi” (From legal guaranties to equality in practice), podržanog od strane Evropske komisije kroz projekat ”Triple A for citizens”.

U uvodnom dijelu Konferencije  govorili su: Šef Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori  Nj.E. ambasador Aivo Orav, predsjednica Vrhovnog suda Crne Gore Vesna Medenica, ministar za ljudska i manjinska prava dr Suad Numanović, i izvršna direktorica UMHCG Marina Vujačić.

Nakon uvodnih izlaganja održan je poseban panel na temu: ”Pravo na pristup pravdi osoba s invaliditetom – Barijere i izazovi’’ u okviru kojeg su izlaganje imali: zamjenik Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore mr Siniša Bjeković, predstavnik Ministarstva pravde sudija  Ibrahim Smailović, advokatica Tijana Živković i koordinaorka pravnog programa i antidiskriminacije UMHCG Miroslava-Mima Ivanović.

U nastavku se nalaze  preporuke i zaključci Konferencije:

 • konstantno i temeljno raditi na harmonizaciji crnogorskog pravnog sistema s međunarodnopravnim standardima ljudskih prava i sloboda osoba s invaliditetom, u cilju poštovanja principa vladavine prava i načela ustavnosti i zakonitosti;
 • osigurati periodično preispitivanje odluka o lišavanju osoba s invaliditetom poslovne sposobnosti, obezbijediti njihovo učešće u ovom postupku i angažovanje vještaka s adekvatnom stručnom spremom;
 • izvršiti izmjene i dopune Porodičnog zakona i Zakona o vanparničnom postupku u dijelu djelimičnog i potpunog  lišavanja osoba s invaliditetom poslovne sposobnosti, radi omogućavanja vršenja i zaštite njihovih prava i obaveza i usklađivanja s Članom 12 Konvencije UN-a o pravima osoba s invaliditetom;
 • konstantno sprovoditi edukacije subjekata pravosudnog sistema u cilju obezbjeđivanja  efikasne interakcije ovih subjekata s osobama s invaliditetom i adekvatnog odlučivanja u postupcima u kojima one učestvuju;
 • osigurati adekvatno tumačenje procesnih garancija upotrebe jezika i pisma u smislu korišćenja znakovnog jezika i Brajevog pisma u postupcima pred organima;
 • osigurati dostupnost i korišćenje ITC tehnologija osobama s invaliditetom u postupcima pred organima u cilju poboljšanja uslova za ostvarivanje prava na jednak pristup pravdi ovih osoba;
 • kontinuirano i sitemski raditi na prilagođavanju objekata i druge infrastrukture državnih i lokalnih organa, radi omogućavanja pristupa osobama s invaliditetom ovim institucijama;
 • osigurati poštovanje načela nediskriminacije i načela ustavnosti i zakonitosti u postupanju i odlučivanju o pravima i interesima osoba s invaliditetom, kroz poštovanje zakonskih rokova za preduzimanje procesnih radnji i pravično odlučivanje u postupcima;
 • unaprijediti angažovanost policijskih, inspekcijskih i drugih  organa i tužilaštva na procesuiranju slučajeva kršenja ljudskih prava osoba s invaliditetom, u cilju sankcionisanja izvršilaca;
 • raditi na podizanju svijesti državnih službenika i namještenika da primaran cilj u njihovom radu mora biti interes stranke, a ne štednja državnog budžeta;
 • pravno regulisati vođenje evidencija o postupcima u kojima se odlučuje o pravima, obavezama i interesima osoba s invaliditetom  i omogućiti  njihovu transparentnost i dostupnost svim zainteresovanim stranama i javnosti;

Saradnici i donatori