Preko 200 zahtjeva NVO poslato novoj Vladi

U Crnoj Gori su i dalje očigledni primjeri sistemskih kršenja ljudskih prava, selektivan pristup nosilaca vlasti u borbi protiv korupcije, nepostojanje jednakog pristupa pravdi i suštinsko nerazumijevanje uloge i važnosti organizacija civilnog društva u demokratskom razvoju Crne Gore. 

Stoga Koalicija nevladinih organizacija (NVO) za praćenje toka pregovora u okviru pregovaračkog poglavlja 23. upućuje 278  konkretnih zahtjeva novoj Vladi Crne Gore sa namjerom da podsjeti, opomene i zahtijeva realizaciju brojnih  nerealizovanih mjera sadržanih u domaćem zakonodavstvu i nacionalnim strateškim dokumentima, ratifikovanim međunarodnim ugovorima ali i izvještajima članica Koalicije i relevantnih međunarodnih organizacija.

Zahtjevima se traži implementacija i/ili početak implementacije aktivnosti usmjerenih na izmjene postojećih ustavnih i zakonskih rješenja, kao i unaprjeđenje i kreiranje novih institucionalnih rješenja.

Hitno sprovođenje započete ustavne reforme i simultane izmjene Zakona o sudovima, Zakona o Sudskom savjetu i Zakona o državnom tužilaštvu kako bi se obezbijedile neophodne garancije protiv političkog uticaja na izbor sudija i tužilaca; ukidanje ovlašćenja Sudskog i Tužilačkog savjeta da privremeno, bez sprovedenog konkursa za izbor, upućuju sudije i tužioce na rad u sud višeg stepena; obezbijeđivanje informacija o istragama onih slučajeva nasilja nad novinarima koji nijesu dospjeli do suda u okviru Izvještaja o istragama i nasilju protiv novinara samo su neki od brojnih zahtjeva koji se odnose na oblast reforme pravosuđa.

Ustanovljavanje Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom kao nezavisnog pravnog lica kako bi se obezbijedilo namjensko trošenje sredstava i uslovi za zapošljavanje osoba sa invaliditetom; implementacija svih obavezujućih preporuka Komiteta za sprječavanje diskriminacije nad ženama UN do kraja 2013.godine; hitno donošenje nedostajućih podzakonskih akata u cilju pune primjene Zakona o zaštiti od nasilja u porodici; ukidanje zabrane okupljanja zaposlenih u štrajku„ van kruga poslovnog prostora, koja je predviđena Zakonom o štrajku i suprotna Ustavu i evropskim standardima; hitno sprovođenje reforme organa za prekršaje samo su neki od ukupno 278 zahtjeva koji se odnose na oblast zaštite ljudskih prava.

Koalicija smatra da efektivna borba protiv korupcije između ostalog, zahtjeva i dosljednu primjena odredbi za sprječavanje zloupotrebe državnih resursa i proširenje nadležnosti Državne revizorske institucije na kontrolu zloupotrebe istih; dosljedno sprovođenje kaznenih mjera u odnosu na nezakonito i nenamjensko trošenje budžetskih sredstava; dodatno preciziranje nadležnosti novoosnovanog Odbora za antikorupciju; amandmansko unaprjeđenje novousvojenog Zakona o parlamentarnoj istrazi kako bi se uvele kaznene odredbe koje će se odnositi na nedostavljanje informacija, neodazivanje na poziv i svjedočenje i na neistinito svjedočenje. 

Hitno usvajanje podzakonskih akata neophodnih za primjenu Zakona o nevladinih organizacija u dijelu kojim se uređuje proces finansiranja NVO iz budžeta Crne Gore; hitna raspodjela 200.000 eura koja su Zakonom o budžetu za 2012.godinu bila namijenjena za finansiranje projekata nevladinih organizacija; dosljedna primjena Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje između organa državne uprave i NVO i Uredbe o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona neki su od ključnih zahtjeva koje Vlada Crne Gore mora ispuniti u cilju obezbjeđivanja održivosti i razvoja civilnog društva u Crnoj Gori.

Podsjećamo crnogorsku javnost da je Koalicija NVO za praćenje toka pregovora u okviru pregovaračkog poglavlja 23. formirana u julu 2012.godine sa dugoročnim ciljem pružanja doprinosa osjetnom poboljšanju života građana i građanki Crne Gore.

Stoga će Koalicija će budno pratiti proces sprovođenja zahtjeva i redovno informisati najširu javnost o ostvarenim učincima.

Takođe, Koalicija nastavlja da intenzivno prati proces sprovođenja reformi u oblastima reforme pravosuđa, osnovnih ljudskih prava i sloboda, antikorupcijskih politika i razvoja i održivosti civilnog društva i da redovno informiše domaću i međunarodnu javnost o ostvarenim rezultatima te da zagovara sveukupne potrebne reforme u ovim oblastima.

Zahtjeve možete preuzeti ovdje.

Članice Koalicije, pored Udruženja mladih sa hendikepom Crne Gore su: Centar za razvoj nevladinih organizacija, Centar za građansko obrazovanje, Centar za antidiskriminaciju Ekvista, Centar za monitoring i istraživanja, Centar za demokratiju i ljudska prava, Centar za ženska prava, Anima-Centar za žensko i mirovno obrazovanja, Akcija za ljudska prava, LGBT Forum Progres, Institut socijalne inkluzije, Institut Alternativa,  Sigurna ženska kuća, SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja Nikšić, Juventas.

Saradnici i donatori