Predlozi za Program rada Savjeta za zaštitu od diskriminacije za 2014. godinu (u skladu sa Javnim pozivom)

U cilju postizanja većeg nivoa transparentnosti rada Savjeta za zaštitu od diskriminacije, a posebno u cilju ispunjavanja svrhe i zadatka koji Savjet ima uputili smo sljedeće aktivnosti ovom tijelu koje, između ostalog, treba definisati Programom rada za 2014. godinu:

  1. Objavljivanje svih ključnih dokumenata u radu Savjeta, potom zaključaka i stavova članova/članica Savjeta u odnosu na pitanja Dnevnog reda sjednice Savjeta na sajtu Vlade Crne Gore . Dakle objavljivanje zapisnika sa sjednice Savjeta u cjelosti, a ne samo saopštenja za javnost, koje je znatno kraća i nepotpunija informacija u odnosu na cjelokupan rad u toku sjednice.
  2. Sjednice Savjeta trebaju biti otvorene za javnost i medije, s obzirom na značaj Savjeta i njegovu ulogu u cilju suzbijanja diskriminacije građana/ki Crne Gore;
  3. Omogućiti uvijek da sjednicama prisustvuje zainteresovane strane u odnosu na tačke Dnevnog reda;
  4. Pored tematske tačke dnevnog reda, obavezno na svakoj sjednici razmatrati po jednu oblast u kojoj se manjinske/marginalizovane grupacije (osobe s invaliditetom, LGBT, žene, Romi i Egipćani, zavisnici od psihoaktivnih supstanci..) susrijeću sa diskriminacijom;
  5. Objavljivanje Javnih poziva za učešće zainteresovane javnosti prilikom kreiranja dokumenata od značaja za Savjet;
  6. Obaveza polugodišnjeg izvještavanja Savjeta za zaštitu od diskriminacije od strane drugih savjetodavnih tijela sa nivoa ministarstava o njihovim učincima na polju antidiskriminacije, uz mogućnost prisustva sjednici ovog Savjeta, zainteresovanih članova NVO ispred tih savjeta.

Saradnici i donatori