Predlog Zakona o visokom obrazovanju

Povodom izrade Predloga Zakona o visokom obrazovanju čiji je predlagač Ministarstvo prosvjete, a u kojem učestvuje i predstavnica UMHCG-a, želimo da informišemo javnost o nepravilnostima u procedurama izrade Zakona, nedovoljnom posvjećivanju i razmatranju, a kamoli usvajanju predloga UMHCG-a koji se odnose na prava studenata s invaliditetom.

Naime, iako UMHCG ima svoju predstavnicu u radu Radne grupe, moramo istaći da ona nije bila uključena u rad Radne grupe od početka pripreme Novog Zakona o visokom obrazovanju. Obrazloženje koje smo dobili od Ministarstva o tome zbog čega naša predstavnica Miroslava-Mima Ivanović nije bila pozvana da prisustvuje na prvom sastanku Radne grupe, bilo je da u to vrijeme još nije bila donešena Odluka o izboru poredstavnika/ce ispred NVO, kao člana/ice Radne grupe za izradu Zakona o visokom obrazovanju. Međutim, napominjemo da je Ministarstvo osim što je prekršilo rokove propisane Uredbom o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija, prekršilo i poroceduru održavanjem prvog sastanka na kojem nije učestvovala predstavnica UMHCG-a, jer nije bio poznat pun sastav Radne grupe.

Jedini sastanak Radne grupe na kojem je prisustvovala naša predstavnica održan je 29.aprila, nakon čega su sjutri dan raspisane Javne konsultacije čiji rok ističe 20. maja. Bez obzira na insistiranje naše predstavnice da se Radna grupa okupi radi usaglašavanja Predloga Zakona sa koji će biti podržan od strane većine članova Radbe grupe Ministarstvo je objavilo Predlog Zakona na svojoj web stranici, a nakon toga obavijestilo da će se danas u 11h održati Okrugli sto u sklopu javne rasprave.

Osim proceduralnih propusta, UMHCG je posebno nezadovoljno neuvažavanjem mišljenja i predloga koji se odnose na definisanje prava studenata s invaliditetom. Uprkos obavezi Ministarstva da sve propise u oblasti obrazovanja uskladi sa Konvencijom UN-a o pravima osoba sa invaliditetom i Ustavom Crne Gore, između ostalog i terminološki, ovaj resor predlog Zakona o visokom obrazovanju pogrešno usklađuje sa ostalim zakonima u oblasti obrazovanja koristeći termin: „posebne obrazovne potrebe“. UMHCG kao i svi studenti s invaliditetom koje zastupa naša predstavnica u radu Radne grupe, nikada i nikako neće prihvatiti navedenu diskriminatornu terminologiju, jer je ona svakako u suprotnosti sa principom zasnovanim na ljudskim pravima. Ovakvim terminima vrijeđa se lično dostojanstvo i samoodređenje studenata s invaliditetom, jer se ističu njihova posebnost i potrebe u odnosu na ostatak studentske populacije.

Studenti s invaliditetom nemaju posebnu potrebu za pristupačnošću ustanova visokog obrazovanja koja bi omogućila i njihov izbor obrazovanja u skladu sa interesovanjima i koja je uslov za nesmetan i jednak pristup obrazovanju, za šta je i vezan predlog UMHCG-a da se u uslovima za osnivanje ustanove i u stavkama koje finansira osnivač definišu i uslovi za nesmetan pristu, boravak i rad licima smanjene pokretljivosti u skladu sa posebnim zakonom.

Takođe, u cilju povećanja transparentnosti kao i unapređenja kvaliteta visokog obrazovanja UMHCG insistira da u sastavu Savjeta za visoko obrazovanje mora biti i predstavnik/ca nevladinih  organizacije koje se bave visokoim obrazovanjem.

U tom smislu ćemo i u daljoj proceduri insistirati na definisanju pomenutih predloga u cilju poboljšanja teksta Predloga Zakona o visokom obrazovanju.

Kao organizacija koja se više od deceniju bavi unapređenjem uslova i podsticanjem osoba s invaliditetom za sticanje visokog obrazovanja smatramo da imamo dovoljno iskustva u ovoj oblasti i da je krajnje vrijeme da se prihvate naši stavovi koji se odnose na poštovanje prava i dostojanstva studenata s invaliditetom, kroz način na koji će se oslovljavati.

Saradnici i donatori