Poziv za izbor članova Radne grupa za pripremu Inicijalnog izvještaja o sprovođenju UN Konvencije o pravima osoba s invaliditetom

Obavještavamo javnost da su, dana 22. januara 2013. godine, savezi i nacionalne organizacije osoba s invaliditetom održale konsultativni sastanak, povodom javnog poziva za predlaganje tri kandidata za članove radne grupe za izradu inicijalnog izvještaja o sprovođenju UN Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom.

Na sastanku je razgovarano o procesu izrade inicijalnog izvještaja za sprovođenje UN Konvencije o pravima osoba s invaliditetom i zauzet je sljedeći stav:

Organizacije osoba s invaliditetom neće, kao dio zvaničnog tijela koji formira država, učestvovati u pisanju izvještaja, već će pratiti cjelokupni proces i davati sugestije i preporuke državi u cilju dobijanja što kvalitetnijeg izvještaja.

Ovakav stav je proizašao iz preporuka međunarodnog pokreta osoba s invaliditetom, kao i nezadovoljstva i ranijih iskustava, koje se najčešće svodilo na formalno učešće predstavnika nevladinih organizacija u pripremanju i pisanju politika vezanih za osobe s invaliditetom. Prethodno izrečeno potvrđuje činjenica da je Ministarstvo rada i socijalnog staranja donijelo odluku o izboru samo tri predstavnika organizacija koje se bave ljudskim pravima osoba s invaliditetom. Imajući u vidu da Konvencija UN  o pravima osoba sa invaliditetom, odnosno Zakon o ratifikaciji Konvencije ima pravni primat nad domaćim zakonodavstvom, a da su predstavnici države u Radnim grupama za pisanje domaćih pravnih propisa i regulativa nerijetko uključivali veći broj predstavnika organizacija  osoba s invaliditetom, nego što je slučaj Radne grupe za pisanje inicijalnog izvještaja, ovakvu odluku smatramo krajnje neprihvatljivom.

U dopisu koji smo uputili Ministarstvu smo napomenuli da je država dužna da, na osnovu člana 4. Konvencije UN o pravima osoba s invaliditetom, prilikom razvoja i sprovođenja politike i zakonodavstva usmjerenih na primenu Konvencije, kao i drugim procesima donošenja odluka o pitanjima koja se neposredno tiču osoba s invaliditetom, to čini uz bliske konsultacije i aktivno učešće osoba s invaliditetom, uključujući djecu s invaliditetom, kroz organizacije koje ih predstavljaju i zastupaju.

Ovin našim stavom želimo da naglasimo značaj izrade inicijalnog izvještaja o sprovođenju Konvencije i sa aspekta nezavisnih subjekata doprinesemo kvalitetu finalnog izvještaja, koji će biti početna osnova za dalje izvještavanje države Komitetu Ujedinjenih nacija.

Savezi i nacionalne organizacije osoba s invaliditetom (po azbučnom redu):

  1. Mreža za edukaciju i razvoj servisa podrške za osobe sa invaliditetom
  2. Nacionalna asocijacija roditelja djece i omladine sa smetnjama u razvoju – NARDOS
  3. Savez slijepih Crne Gore
  4. Savez Udruženja paraplegičara Crne Gore
  5. Savez udruženja roditelja djece i omladine sa teškoćama u razvoju – Naša inicijativa
  6. Udruženje lica sa tjelesnim invaliditetom Crne Gore
  7. Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore
  8. Udruženje multiple skleroze Crne Gore

Saradnici i donatori