Pokrenut Upravni spor

Obavještavamo javnost da smo, dana 06. jula, 2012. godine podnijeli Upravni spor, protiv Ministarstva finansija Crne Gore, a zbog pogrešnog utvrđivanja svoje nadležnosti. Naime, Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore, je dana 10. maja tekuće godine kod Ministarstva finansija podnijelo Zahhtjev za slobodan pristup informacijama, u skladu sa Zakonom o slobodnom pristupu informacijama (Sl.l.CG. br. 68/05) kojim smo tražili sljedeće informacije:

–           Stanje na računu Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom na dan 30.12.2011. godine, zatim informaciju o prilivu sredstava u Fond od 01.01.2012. godine do 30.04.2012. godine i namjenu ili osnov po kojem su utrošena sredstva, tj. koliko je zahtjeva podnešeno od strane poslodavaca po osnovu zapošljavanja lica sa invaliditetom u toku 2012. godine, a koliko sredstava od ukupne cifre odobrenih je uplaćeno za subvencije poslodavcima radi zapošljavanja lica sa invaliditetom?

–           Da li su sredstva iz Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom, u prethodno naznačenom periodu, utrošena po bilo kom drugom osnovu ili namjeni koja nije propisana Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica sa invaliditetom (Službeni list Republike Crne Gore 39/11)? Ukoliko jesu, molimo za informacije o svrsi, iznosu sredstava i korisniku sredstava.

Kako je članom 16. stav 1, Zakona o slobodnom pristupu informacijama propisan rok od 8 dana nakon podnošenja zahtjeva po kojem je organ vlasti dužan donijeti i dostaviti rješenje podnosiocu zahtjeva, a Ministarstvo finansija nije dostavilo rješenje u propisanom roku, to smo 23. maja uputili žalbu zbog ćutanja administarcije.

Minisatrstvo je zanemarilo podnesenu Žalbu i 05. juna 2012. godine donijelo Zaključak zbog nenadležnosti, pozivajući se na član 23. stav 2 Zakona o opštem upravnom postupku koji propisuje da: „Ako organ nađe da nije nadležan za rad po određenoj upravnoj stvari, postupiće na način propisan u članu 55 st. 3 i 4 ovog zakona.“

Međutim, član 55. govori o tome da je organ vlasti, ukoliko nije nadležan za podnesak, a nesumljivo se zna ko je nadležan, dužan proslijediti zahtjev tom organu i o tome obavijestiti podnosioca zahtjeva. Osim navedenog Ministarstvo je prekršilo i Član 55. stav 5 Zakona o opštem upravnom postupku koji  propisuje da se za akt koji je Tuženi donio može uložiti posebna žalba, a u pomenutom aktu se Ministarstvo upućuje na pokretanje upravnog spora što takođe ukazuje na namjeru Ministarstva da odloži rješavanje zahtjeva za pristup informacijama i onemogući podnosioca zahtjeva  da ostvari svoje pravo.

Ministartvo je postupilo protivno članu 55. ZUP-a, iako se u Zaključku pozvalo na isti i uputilo nas na Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošlljavanje lica sa invaliditetom. Kako nadležnost ne može biti u Fondu, jer Fond nije posebno pravno lice to smo podnijeli tužbu za pokretanje Upravnog spora.

Ovakvim postupkom želimo pokazati da smo veoma dobro upoznati sa zakonskim pravima i obavezama koje je usvojila naša država, a tiču se svih pravnih i fizičkih lica. S obzirom na to zahtijevamo poštovanje istih od strane nadležnih organa.

Iskreno se nadamo da će u narednom periodu biti sve manje potrebe za ovakvim postupcima, a sa druge strane ohrabrujemo sve građane nase države, da se pravno dozvoljenim sredstvima, bez obzira na dužinu trajanja nekog procesa, bore za bolju i pravedniju Crnu Goru.

Saradnici i donatori