Pokrenut Upravni spor zbog ćutanja administracije

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore je 8. oktobra 2011. godine, na poziv Komisije za saradnju sa nevladinim organizacijama i za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama – Glavnog grada, konkurisalo projektom u oblasti koja je Konkursom definisana kao jedna od prioritetnih za 2011. godinu. Kako naš projekat nije odobren od strane Komisije, podnijeli smo zahtjev za slobodan pristup informacijama. Zahtjevom smo tražili obrazloženje Odluke kojom je odbijen naš projekat i kriterijume koje  Udruženje nije zadovoljilo da bi dobila sredstva? Odgovor od Komisije možete pogledati ovdje. Nakon dobijenog odgovora, tražili smo evaluacione, odnosno bodovne liste svih članova Komisije i tražili smo da se na sajtu Glavnog grada objavi rezime svih odobrenih projekata i njihova bodovma lista. Na ponovljeni zahtjev nijesmo dobili odgovor. Nakon, toga Udruženje je konkurisalo predlogom projekta u aprilu mjesecu ove godine, u skladu sa XVI Javnim konkursom. Kako je i ovaj put naš projekat obdijen poslali smo zahtjev za slobodan pristup informacijama u kojem smo između ostalog tražili obrazloženje Odluke Komisije iz kojih razloga naš projekat nije odobren. Koje od propisanih kriterijuman naša organizacija nije zadovoljila da bi dobila sredstva!? Pored toga, smo tražili da nam se dostave javne i transparentne informacije evaluacionih lista svakog pojedinačnog člana i članice Komisije za projekat Udruženja i za odobrenih 10 projekata, da bi smo stekli direktan uvid u bodovnu listu svih odobrenih projekata u odnosu na projekat UMHCG-a. Kako je obaveza svih članova Komisije da vode  i posjeduju bodovne liste, te se na osnovu ukupnog zbira odlučuje o odobrenim projektima, koji su dobili najveci broj bodova  Komisije, zatražili smo da Komisija javno objavi bodovnu listu na sajtu Glavnog grada i time otkloni eventualne sumlje u netransparentan i neprofesionalan rad Komisije. Kako je članom 16. stav 1, Zakona o slobodnom pristupu informacijama propisan rok od 8 dana nakon podnošenja zahtjeva po kojem je organ vlasti dužan donijeti i dostaviti rješenje podnosiocu zahtjeva, a Komisija nije dostavila rješenje u propisanom roku, to smo 19. juna uputili žalbu zbog ćutanja administarcije. Žalba je upućena Komisiji kao prvostepenom organu zbog toga što u Odluci o raspodjeli sredstava nije data pravna pouka o pravnim sredstvima. (pogledati na sajtu Glavnog grada, na Oglasnoj strani). Ovim je prekršeno i načelo dvostepenosti, propisano Zakonom o opštem upravnom postupku. Komisija je ignorisala našu Žalbu i nije dostavila, u roku propisanom zakonom, a ni do dan danas, Odluku o odbacivanju, ali ni Odluku o riješenom zahtjevu po Žalbi, od nadležnog drugostepenog organa. Osim svega navedenog kao dodatnu sumlju u transparentan, profesionalan rad Komisije i rad u skladu sa Odlukom o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava nevladinim organizacijama ukazuju indicije da su neki od odobrenim projekata unaprijed favorizovani, a kao dokaz za to navodimo primjere projekata čiji je početak realizacije planiran od više od mjesec dana prije donošenja Odluke i projekat: čija se realizacija završava u mjesecu kada je Odluka donesena, što znači prije zaključivanja Ugovora nevladine organizacije sa Gradonačelnikom Glavnog grada. Zbod svega navedenog, a posebno zbog neprofesionalnog rada Komisije  i kao najzačajnijeg faktora, ćutanja uprave Udruženje je 25. jula pokrenulo Upravni spor protiv Komisije. Povodom pokretanja Upravnog spora, javnosti se obratila Marina Vuković, članica Komisije, inače zapošljena u Centru za razvoj nevladinih organizacija i dala podršku našoj inicijativi. Dio saopštenja možete pogledati ovdje. 

Saradnici i donatori