OOSI prepoznati kao važne aktere u saradnji i iniciranju promjena za unapređenje prava OSI

OOSI prepoznati kao važne aktere u saradnji i iniciranju promjena za unapređenje prava OSI

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG) je organizovalo Obuka za OOSI i OSI o javnom zagovaranju za prava OSI u periodu 9-12. jula 2022. u Baru. Obuku je pohađalo 16 polaznika/ca.

Obuka je organizovana s ciljem da razvije zagovaračke kapacitete OOSI i OSI na nacionalnom i lokalnom nivou kako bi se pokrenule inicijative koje su od značaja za definisanje statusa repezentativnosti organizacija OSI, ali i druge teme koje se tiču prava OSI. Obuka se sastojala iz teorijskog i praktičnog dijela, a pratile su ga i radionice, vježbe i rad u grupama.

Polaznici/ce su se upoznali s temama kao što su: modele pristupa invaliditetu, međunarodni pravni okvir koji uređuje ljudska prava OSI, javno zastupanje, elementi procesa javnog zastupanja, strategija javnog zastupanja, identifikovanje pitanja – problema javnog zastupanja, analiza problema javnog zastupanja – istraživanje teme, ciljevi javnog zastupanja, izgradnja podrške i koalicija za efikasno zastupanje, taktike javnog zastupanja, akcioni plan za kampanju javnog zastupanja i evaluacija, razvoj poruke kampanje javnog zastupanja i lobiranje.

Učesnici/ce su imali priliku da s trenerima/ama diskutuju o tome da li su i u kojoj mjeri prisutni principi i osnovna načela Konvencije UN o pravima osoba s invaliditetom u postupanju nadležnih institucija i u kojoj mjeri država ispunjava opšte obaveze  iz Konvencije, koje aktivnosti organizacija osoba s invaliditetom mogu doprinijeti adekvatnom predstavljanju osoba s invaliditetom kroz njihove reprezentativne organizacije, te kako mogu izvršiti uticaj na nadležne institucije da u praksi primjenjuju principe i načela i opšte obaveze iz pomenute Konvencije. 

Zaključeno je da se organizacije osoba s invaliditetom u Crnoj Gori u najširem mogućem opsegu bave pravima OSI, te da veoma često pokreću pitanja kojima se ne bavi država, potrebno ih je prepoznati kao važne aktere u saradnji i iniciranju promjena za unapređenje prava OSI. Stoga je neophodno da se obezbijedi adekvatan pravni status reprezentativnih OOSI, kako bi se organizacije OSI na adekvatan način i u potpunosti uključile u kreiranje, donošenje, primjenu, praćenje i evaluaciju politika koje se tiču prava OSI.

Obuka se sprovodila u okviru projekta ForUM za prava OSI koji Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG) realizuje u sklopu programa OCD u Crnoj Gori – od osnovnih usluga do oblikovanja politika – M’BASE koji sprovodi Centar za građansko obrazovanje (CGO) u partnerstvu sa Njemačkom fondacijom Friedrich Ebert (FES)NVO Centar za zaštitu i proučavanje ptica Crne Gore (CZIP) NVO Politikon mreža. Projekat finansira Evropska unija, a kofinansira Ministarstvo javne uprave.

Saradnici i donatori