ODRŽANA TREĆA SJEDNICA RADNE GRUPE ZA ANALIZU I UNAPRIJEĐENJE PODZAKONSKIH AKATA DIK-A

Radna grupa za analizu i unaprijeđenje podzakonskih akata Državne izborne komisije (DIK), koju su uspostavili Centar za građansko obrazovanje (CGO), Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG) i Mreža za afirmaciju nevladinog sektora (MANS) održala je danas treću sjednicu i utvrdila nacrte 41 amandmana na pet podzakonskih akata DIK-a i definisala set od osam dugoročnih preporuka za DIK.

Sjednici radne grupe prisustvovali su: Srđan Miljanić (Demokratska partija socijalista), Slađana Živković (Socijalistička narodna partija), Aleksandar Jovićević (Socijaldemokrate Crne Gore), Savo Šofranac (DEMOS), Vladimir Jokić (Demokratske Crne Gore), Haris Mekić (Bošnjačka stranka), Luka Rakčević (Ujedinjena reformska akcija), Zdravko Šoć (Liberalna partija),Zagorka Pavićević (Pozitivna Crna Gora), Hasim Resulbegu (FORCA), Milica Kovačević (Centar za demokratsku tranziciju) i Dubravka Popović (Centar za monitoring i istraživanje), Ana Nenezić iz CGO-a, Marina Vujačić i Milenko Vojičić iz UMHCG i Vuk Maraš iz MANS-a.

Na današnjoj sjednici Radne grupe detaljno su razmatrana Pravila o određivanju i uređenju biračkih mjesta i o mjerama kojima se obezbjeđuje tajnost glasanja, Poslovnik o radu Državne izborne komisije i Etički kodeks organa za sprovođenje izbora.

Amandmanima na pravila o određivanju i uređenju biračkih mjesta i o mjerama kojima se obezbjeđuje tajnost glasanja definisano je da se na svim biračkim mjestima na kojima postoji video nadzor, prije početka glasanja kamere moraju isključiti i vidno označiti, da se prostorije za glasanje moraju urediti na takav način da svi članovi biračkih odbora i posmatrači moraju da vide ekran elektronskog uređaja za identifikaciju birača, kao i da se pokuša smanjiti broj najmanjih biračkih mjesta u Crnoj Gori, onih na kojima glasa ispod 50 birača.

U dijelu Poslovnika o radu Državne izborne komisije detaljno su normirane procedure za razmatranje prigovora, kako bi se izbjeglo političko preglasavanje, pa je preporučeno da za svaki prigovor DIK treba da sprovede ispitni postupak, a da kao sredstva za dokazivanje ili pobijanje navoda iz prigovora može koristiti sva dokazna sredstva koja odgovaraju pojedinom slučaju, kao što su zapisnici o radu biračkog odbora, vršenje uvida u izborni materijal i zvanične isprave, iskazi svjedoka, izjave stranaka, nalazi i mišljenja vještaka, tumača i uviđaj.

Takođe, amandmanima je preporučeno da se sve sjednice Državne izborne komisije otvore za medije, a da se zapisnici sa sjednica DIK-a objavljuju na sajtu te institucije najkasnije u roku od 7 dana od dana donošenja.

Amandmani na Etički kodeks daju mogućnost da se taj akt više približi profesionalnim standardima nego što je to do sada bio slučaj.

Takođe, članovi Radne grupe utvrdili su i set dugoročnih preporuka za unapređenje rada DIK-a, a podnijeli su i zajedničku inicijativu kojom se od Državne izborne komisije traži da utvrdi koliko je biračkih mjesta u Crnoj Gori pristupačno za osobe sa invaliditetom, te da se definiše plan za unapređenje pristupačnosti na onim biračkim mjestima za koje se utvrdi da su nepristupačna.

Nacrte amandmana i preporuka Radna grupa daje na javnu raspravu koja će trajati do 3. jula 2016. godine, do kada zainteresovana javnost može dostavljati komentare i predloge. Nacrti amandmana i preporuka dostupni su na sajtu MANS-a (www.mans.co.me) a svi komentari i preporuke mogu se slati na kontakt podatke MANS-a koji su dostupni na internet prezentaciji MANS-a.

Konstituisanje i rad Radne grupe dio je projekata „Pošteni izbori slobodni od korupcije“ koji finansira Evropska unija.

Nacrte amandmana i preporuka, kao i Inicijativu u vezi sa pristupačnošću biračkih mjesta osobama sa invaliditetom dostavljamo u prilogu saopštenja, kao i fotografije sa današnje sjednice Radne grupe.

CGO, UMHCG i MANS

Saradnici i donatori