Odgovor od JU Doma učenika i studenata Podgorica

UMHCG se, kao što je to i objavljeno na našem sajtu, 23. 07. dopisima obratilo Ministarstvu prosvjete, kao i upravama četiri studentska doma u Podgorici, Nikšiću, Cetinju i Kotoru povodom Oglasa za angažovanje konsultantske firme za pripremu tehničke dokumentacije za rekonstrukciju studentskih domova, u okviru projekta :”Visoko obrazovanje i istraživanje za inovacije i konkurentnost” , koji se finasira iz kredita Svjetske banke, objavljenog 17. 07. na sajtu Ministarstva. U cilju praćenja ispunjenja obaveza propisanih Zakonom o uređenju prostora i izgradnji objekata i potpunog informisanja javnosti, a posebno studenata s invaliditetom, kako bi se i samo angažovali oko ostvarivanja svojih prava, obavještavamo da smo 26. avgusta dobili odgovor od direktora JU Doma učenika i studenata Podgorica g-dina Radoslava Jovanovićem, u kojem se između ostalog kaže:

” U godišnjim planskim dokumentima predviđeni su projekti adaptacije prilagođavanja objekata za potrebe studenata sa hendikepom.

U projektoj dokumentaciji ovi radovi su definisani kao posebni projekti i svrstani u prioritete”. U odgovoru se dalje navodi da je formirano  koordinaciono tijelo koga čine:

Gordana Mrdak, predjednik – upravnica I faze Novog studentskog doma,

Svedana Zakovšek, član – upravnica Plavog dvora i

Slavica Dabanović član – uptavnica ll faze Novog studentskog doma, čija je uloga  da kroz komunikaciju sa Našim udruženjem i drugim udruženjima koja programski zastupaju interese studenata sa invaliditetom, sagleda ukupnu situaciju i predloži konkretne mjere za poboljšanje uslova učenika i studenata.

UMHCG će i dalje pratiti ovu oblast, inicirati ostvarivanje prava studenata s invaliditetom i redovno informisati javnost o ne/učinjenom.

Saradnici i donatori