Ni u 2014. godini neće biti poznata svrha trošenja sredstava namijenjenih zapošljavanju osoba s invaliditetom

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore još jednom ukazuje na potrebu trajnog i sistemskog rješavanja problema nezakonitog trošenja sredstava koja poslodavci uplaćuju u Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom, po osnovu Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica s invaliditetom. Naime, podsjećamo javnost da smo i u protekloj godini u saradnji sa Savezom slijepih Crne Gore posebno u decembru mjesecu imali aktivnosti u cilju kratkoročnog i djelimičnog rješavanja ovog problema, a u smislu izdvajanja posebnog prihoda i rashoda u Zakonu o budžetu Crne Gore za 2014. godinu. Kao rezultat sastanka održanog u decembru pomoćnik Ministra finansija Nikola Vukićević je obećao da će se sastati sa ministrom finansija i ministrom rada i socijalnog staranja u cilju iznalaženja rješenja za definisanje posebnog prihoda i rashoda namijenjenog profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica s invaliditetom u Prijedlogu Zakona o budžetu za 2014.godinu. Takođe je ovo bio jedan od zahtjeva predstavnika organizacija osoba s invaliditetom na sastanku sa Predsjednikom Vlade g-dinom Milom Đukanovićem, održanog 12. decembra 2013. godine.

Iako smo dobili obećanje od predstavnika Ministarstva finansija da ćemo o preduzetim radnjama blagovremeno biti obaviješteni, nismo dobili nikakvu potpunu informaciji o ishodu naših zahtjeva, pa smo uvidom u Zakon o budžetu za 2014. godinu  uočili da na prihodnoj strani nema posebnog doprinosa za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica s invaliditetom, već su predviđena sredstva u iznosu od 2 miliona eura u okviru stavke “Program – Fond za profesionalnu rehabilitaciju” budžeta Zavoda za zapošljavanje Crne Gore. Ovih 2 miliona predstavljaju rashode i to svega oko 1/4 sredstava koja će se kao i prethodne godine (oko  8 miliona) prihodovati i ove kalendarske godine na račun ovog doprinosa.

Ovakvim definisanjem u Zakonu u budžetu za 2014. godinu će dovesti do povećanja sredstava koja su planirana za namjene zapošljavanje lica s invaliditetom, ali ne i do mogućnosti uvida u to na koji način i gdje se troše sva prihodovana sredstva.

U cilju sistemskog rješavanja problema nenamjenskog trošenja sredstava iz Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica s invaliditetom podržavamo inicijativu Partije udruženih penzionera i invalida Crne Gore da se izmjenama i dopunama Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica s invaliditetom Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica s invaliditetom formira kao posebno pravno lice koje vrši javna ovlašćenja.

Takođe, očekujemo da ćemo svojim iskustvom i znanjem u ovoj oblasti uticati na kvalitetno definisanje odredbi Predloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica s invaliditetom, kako bi se konačno posle 5 godina nenamjenskog trošenja sredstava ista trošila u cilju poboljšanja uslova za zapošljavanje osoba s invaliditetom i samog procesa zapošljavanja, a ne kao do sada za nama nepoznate namjene.

Izvršna direktorica
Marina Vujačić

Saradnici i donatori