Nedopustivo isključivanje osoba s invaliditetom iz procesa koji ih se tiču. O nama bez nas?!

Nakon što su više puta pokazali da Konvenciju UN o pravima osoba s invaliditetom i njene osnovne principe ne poznaju, Ministarstvo za ljudska i manjinska prava nastavlja svoju praksu neuključivanja osoba s invaliditetom u procese koji ih se direktno tiču.

Pošteđeni osjećaja odgovornosti, bez spremnosti da javno priznaju svoje propuste i neznanje demonstrirane pred Komitetom UN o pravima osoba s invaliditetom u avgustu ove godine, nakon kojih je državi upućeno čak šezdeset šest preporuka, već tri mjeseca ponavljaju priču o tome da je „Komitet pozdravio napore Crne Gore…“, da je poštovanje ljudskih prava proces, da „razumiju i prihvataju“ svoje obaveze. Vjerovatno su zbog svih tih „pohvalnih“ stavova Komiteta preporuke i skrivali od crnogorske javnosti do 22. novembra. Svoje tvrdnje uspješno demantuju na svakom koraku, a vrhunac su dostigli kreiranjem verzije Konvencije UN o pravima osoba s invaliditetom u lako razumljivom formatu za osobe s intelektualnim invaliditetom i organizovanjem njene promocije na kojoj neće govoriti nijedna osoba s invaliditetom (http://www.mmp.gov.me/vijesti/179083/Najava.html). Takođe, nijedna osoba s invaliditetom nije bila uključena u pripremu ove verzije Konvencije.

Podsjećamo da je upravo Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore imalo ključnu ulogu u izradi Zakona o zabrani diksriminacije lica sa invaliditetom u duhu principa Konvencije UN. Takođe je učestvovalo u izradi Analize usklađenosti zakonodavstva u Crnoj Gori sa Zakonom o zabrani diskriminacije lica sa invaliditetom i Konvencijom UN o pravima lica sa invaliditetom, sa preporukama za harmonizaciju, kao i u izradi Strategije za zaštitu lica sa invaliditetom od diskriminacije i promociju jednakosti za period 2017-2021. s Akcionim planom za 2017/2018. godinu. Ovo Ministarstvo je i prilikom izrade ovih dokumenata oblikovalo njihov završni tekst bez ikakvog informisanja predstavnika/ca Udruženja. Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore ima i predstavnika u Komisiji za praćenje sprovođenja Strategije za zaštitu lica s invaliditetom od diskriminacije i promociju jednakosti za period 2017-2021.

Vjerovatno navedeno nije bilo dovoljno ili je upravo bilo razlog da Ministarstvo isključi Udruženje iz procesa izrade verzije Konvencije u lako razumljivom formatu. Kada se jedna od najaktivnijih organizacija OSI na polju borbe za ljudska prava ove grupe i primjenu Konvencije UN isključuje iz procesa važnih za OSI, na veliku žalost našeg društva, ne čudi činjenica da se volja i stav djece s invaliditetom i osoba s intelektualnim invaliditetom koje se u Crnoj Gori ne pitaju ni kako će organizovati svoj svakodnevni život potpuno ignorišu od strane onih institucija koje bi upravo trebalo da podstiču razvoj i iskazivanje volje i stava tih osoba.

Pošto je više nego očigledno da oni koji su je usvajali i treba prvi da je se pridržavaju, Konvenciju nijesu ni pročitali, koristimo ovu priliku da ih podsjetimo na član 2, stav 3 Konvencije, koji glasi:

„Prilikom razvoja i sprovođenja politike i zakonodavstva usmjerenih na primjenu ove Konvencije, kao i drugim procesima donošenja odluka o pitanjima koja se neposredno tiču lica sa invaliditetom, države potpisnice će to činiti uz bliske konsultacije i aktivno učešće lica sa invaliditetom, uključujući djecu sa invaliditetom, kroz organizacije koje ih predstavljaju i zastupaju.“

Podsjećamo ovdje Ministarstvo za ljudska i manjinska prava na činjenicu da je Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore rukovodilo radom neformalne koalicije organizacija osoba s invaliditetom koja je u avgustu Komitetu predstavila Alternativni izvještaj o sprovođenju Konvencije, da  naših šesnaest godina borbe za poštovanje prava osoba s invaliditetom i rada u skladu sa modelom pristupa invaliditetu zasnovanom na ljudskim pravima znače dovoljno da se skoro svaki naš komentar i preporuka uvrsti u preporuke koje je Komitet uputio državi, te da nas to čini i više nego pozvanim da o Konvenciji govorimo, promovišemo je i, nažalost, branimo i nju i osobe s invaliditetom od onih koji bi trebalo da im omoguće uživanje prava. Imajući u vidu da se ovdje radi o osobama s intelektualnim invaliditetom i djeci, Ministarstvo opet krši Konvenciju jer ni njih nije uključilo u proces konsultacija.

Da u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava poznaju i poštuju prava osoba s invaliditetom, držali bi se gesla ovog pokreta: „Ništa o nama bez nas!“. Ovako, još jedan Svjetski dan osoba s invaliditetom i izrada verzije Konvencije u lako razumljivom formatu prolazi bez nas, uz potpuno ignorisanje nadležnih, osim deklarativnog „prihvatanja i razumijevanja“.

Još jednom pozivamo Vladu Crne Gore i Ministarstvo za ljudska i manjinska prava da preispitaju svoj stav prema osobama s invaliditetom, da nas uključe u donošenje važnih dokumenata u oblasti invalidnosti, da zaista čuju ono što imamo za reći i poručujemo im da SE BEZ NAS O NAMA NE GOVORI.

 

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore

Saradnici i donatori