NAJAVA: UMHCG započinje realizaciju projekta U kontaktu (Project In Touch)

NAJAVA: UMHCG zapošinje realizaciju projekta U kontaktu (Project in Touch)

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG) u saradnji s glavnim nosiocem projekta Asoscijacijom ABiCi (Associazione ABiCi) i partnerskim organizacijama osoba s invaliditetom, Informativni Centar “Lotos”, Bez barijera (Pertej barrierave (BBA)), Active zone outdoor (AZO), Terra di mezzo (TDM), sprovodi projekat U kontaktu (Project in Touch) kroz finansijsku podršku Evropske edukativne i kulturne izvršne agencije (European Education and Culture Executive Agency (EACEA)) delagirane od strane Evropske komisije.

U kontaktu je projekat koji ima za cilj da unese inovacije u aktivnosti neformalnog obrazovanja i veći kvalitet učenja u radu za mlade s invalidtetom. Projekat je fokusiran na popunjavanje nedostataka ažuriranja i inovacija u dostupnim materijalima za obuku za organizacije osoba s invaliditetom, kako bi se povećale mogućnosti za učešće OSI u različitim aktivnostima, te ostvarile mogućnosti za inkluziju u evropsko društvo i zajednicu, a sve s ciljem osnaživanja osoba s invaliditetom.

Projekat uključuje šest zemalja, tri iz Evropske unije (Italija, Malta i Kipar) i tri sa zapadnog Balkana (Albanija, Crna Gora i Bosna i Hercegovina) sa komplementarnim partnerstvom organizacija osoba sa invaliditetom i drugih koji rade na kreiranju obrazovno-didaktičkih aktivnosti kroz korišćenje neformalnog obrazovanja.

Dva najvažnija specifična cilja projekta su: Osposobiti organizacije metodama rada, alatima i materijalima za socio-profesionalni razvoj mladih radnika i trenera koji rade sa osobama s invaliditetom; Doprinos stimulaciji društvene inkluzije mapiranjem pristupačnih usluga/aktivnosti/aktivnosti bez prepreka za slobodno vrijeme kroz osnaživanje mladih s invaliditetom za kontakte sa svojim vršnjacima kako bi se spriječila društvena izopštenost.

Prvi specifični cilj se odnosi na prvi rezultat projekta, a to je Elektronski didaktički priručnik, koji uključuje inovativne aktivnosti za inkluziju OSI i obuke za mlade s invaliditetom za operatere, vaspitače, trenere i socijalne radnike i sve one koji rade sa osobama s invaliditetom.

Drugi specifični cilj je vezan za drugi rezultat projekta koji je Razvoj mobilne aplikacije dostupne osobama s invaliditetom, koja će biti besplatna za preuzimanje, a obuhvataće mapirane pristupačne usluge i aktivnosti, te sve pristupačne mogućnosti za mlade s invaliditetom u državama obuhvaćenim projektom.

UMHCG će doprinijeti ostvarivanju ciljeva sprovođenjem sljedećih aktivnosti: Prevod didatičkog priručnika, Priprema i relizacija programa razmjene mladih s invaliditetom, Aktivnosti jačanja kapaciteta kroz testiranje mobilne aplikacije.

Realizacija projekta će trajati 24 mjeseca, počev od 1. januara 2023, a Ugovor o saradnji potpisan je 1. marta 2023.

Saradnici i donatori