Najava: UMHCG započinje realizaciju projekta Škola antidiskriminacije

Najava: UMHCG započinje realizaciju projekta Škola antidiskriminacije

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG) realizuje projekat Škola antidiskriminacije, uz finansijsku podršku Ministarstva ljudskih i manjinskih prava.

Projektom se želi doprinijeti podizanju nivoa znanja o pravima osoba s invaliditetom (OSI) i smanjenju stepena diskriminacije OSI na teritoriji Crne Gore.

Projekat teži povećati stepen informisanosti i znanja osoba s invaliditetom  i članova njihovih porodica o mehanizmima zaštite od diskriminacije OSI, motivisati OSI za pokretanje postupaka za zaštitu od diskriminacije, kao i povećati informisanost djece (adolescenata) s invaliditetom o ljudskim pravima OSI i korišćenju adekvatne terminologije u oblasti ljudskih prava OSI.

Projekat uključuje: organizovanje Treninga o upravnom postupku za OSI i članove porodice/poznanike OSI, pružanje Besplatne pravne pomoći za OSI, organizovanje Škole dječjih prava, kao i kontinuirano sprovođenje medijske kampanje.

Projektom će biti obuhvaćene osobe s invaliditetom, žene s invaliditetom (ŽsI), djeca/adolescenti s invaliditetom (DsI), kao i članovi porodice OSI.

Aktivnosti projekta realizuju se u okviru Konkursa za NVO u oblasti zaštite lica sa invaliditetom od diskriminacije i promociju jednakosti u 2023. Realizacija projekta traje deset mjeseci počev od 19. decembra 2023, a odobrena sredstva za njegovu realizaciju iznose 24.000,00€.

Saradnici i donatori