NAJAVA: Besplatno pravno savjetovalište i besplatna pravna pomoć za OSI i njihove porodice

NAJAVA: Besplatno pravno savjetovalište i besplatna pravna pomoć za OSI i njihove porodice

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG) pruža besplatno pravno savjetovalište i besplatnu pravnu pomoć za osobe s invaliditetom i članice i članove njihovih porodica.

Ova aktivnost podrazumijeva kontinuirano pružanje besplatnog pravnog informisanja, besplatnih pravnih savjeta i besplatne pravne pomoći osobama s invaliditetom i članicama i članovima njihovih porodica. 

Cilj pružanja usluga besplatnog pravnog savjetovališta je da se osobe s invaliditetom podstaknu na aktivnije zalaganje svojih prava, uključujući i informisanje o mehanizmima zaštite od diskriminacije i upotrebu pravnih sredstava i pravnih ljekova u slučaju povrede prava po bilo kom osnovu.

Redovim pružanjem besplatnog pravnog savjetovališta (pružanjem pravnog obavještenja i davanjem pravnih savjeta, informacija) osobe s invaliditetom imaće priliku da se informišu i upoznaju s pravima iz raznih oblasti, a posebno u oblasti socijalne i dječje zaštite, rada i zapošljavanja, postupaka pred organima, uključujući i postupke pred sudom (upravni sporovi, građanske parnice, krivični postupci i sl). S druge strane, u cilju pravičnog suđenja i sudske zaštite osoba s invaliditetom, aktivnim pružanjem besplatne pravne pomoći (preduzimanjem procesnih radnji, posredstvom advokatskog tima UMHCG – Advokatske kancelarije Terzić-Živković) svakodnevno će se pružati podrška u zaštiti od diskriminacije OSI, članica i članova njihovih porodica.

U cilju pravičnog suđenja i sudske zaštite osoba s invaliditetom, aktivnim pružanjem besplatne pravne pomoći (preduzimanjem procesnih radnji, posredstvom advokatskog tima UMHCG) svakodnevno će se pružati podrška u zaštiti od diskriminacije ŽSI i članova njihovih porodica.

Besplatno pravno savjetovalište pruža se svakog radnog dana (ponedeljak – petak) u terminu od 8.30 do 16.00 časova. Pravni savjeti mogu se tražiti lično, u prostorijama UMHCG, putem fiksnog i mobilnog telefona: 020/265-650, 069/385-981, 067/801-761, mejla: umhcg2016@gmail.comFejsbuk straniceInstagram nalogaputem čata na portalu DisabilityInfo.mečata na platformi Vršnjačkapodrška.me (po sopstvenom izboru zainteresovanih). 

Ova aktivnost sprovodi se u okviru projekta P(O)(S)tupc(I)ma do pravde OSI uz finansijsku podršku Ministarstva ljudskih i manjinskih prava.

Saradnici i donatori