Mapiranje – baza podataka o osobama s invaliditetom

Nepostojanje jedinstvene baze podataka o osobama s invaliditetom je problem sa kojim se suočava cjelokupnio društvo, a prvenstveno organizacije koje okupljaju i koje se bave pravima osoba s invaliditetom. Iz godine u godinu se povećava broj osoba s invaliditetom koje se učlanjuju u pojedine organizacije, tako se i broj članova/ica UMHCG-a povećava. S obzirom da Udruzenje okuplja mlade i studente s invaliditetom najviše naših članova/ica je upravo registrovano u periodu srednje škole i fakulteta. Nepostojnje jedinstvene i sveobuhvatne baze podataka dovodi i do toga da organizacije OSI ne mogu usmjeriti svoje aktivnosti ka cjelokupnoj populaciji (zavisno od vrste invaliditeta, starosne dobi i sl. kojom se bavi), već samo ka svojim članovima/icama. S toga mnoge osobe s invaliditetom budu uskraćene za ostvarivanje osnovnih ljudskih prava, čak i u onom dijelu u kom bi mogle djelovati i uticati OOSI. Osim organizacija podatke o OSI posjeduje institucije zatvorenog tipa, tzv. Specijalne institucije, zatim Mnistarstvo rada i socijalnog staranja i u okviru Ministarstva Centri za socijalni rad, i lokalne uprave. Neke podatke o djeci s invaliditetom koja su uključena u inkluzivno i specijalno obrazovanje posjeduje Ministarstvo prosvjete i sporta. Međutim, svi navedeni podaci niti su objedinjeni, niti su cjelokupni, a istovremeno ima OSI koje nijesu uvrštene u sistem evidentiranja, pogotovo je to slučaj sa OSI koje su izolovane, pasivne i „zatvorene“ u okviru svojih porodica.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Britanski savjet (British Council) u okviru II faze projekta Inkluzivni dizajnsprovodi aktivnost mapiranja/prikupljanja baze podataka o osobama s invaliditetom.
Partneri Britanskog savjeta u ovom projektu su Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG), Univerzitet Crne Gore, Delta City i Zavod za zapošljavanje – Biro rada Podgorica.

Jedan od ciljeva ove faze projekta, pored obuke u domenu grafičkih operacija i pripreme za štampu (1. februar – 1. april 2012. na Univerzitetu Crne Gore, zgrada Rektorata) i seminara na temu socijalnog preduzetništva, jeste i izrada sveobuhvatne baze podataka osoba sa invaliditetom u Crnoj Gori, kao i organizacija koje se bave ovom problematikom. Svrha ove baze jeste da se stvori realna slika o stanju u ovoj oblasti u Crnoj Gori koja bi bila polazna osnova za sve dalje aktivnosti koje preduzimaju bilo nevladine organizacije bilo državni organi. Ova baza će biti i važan resurs samim OOSI za planiranje sopstvenih aktivnosti, za međunarodne organizacije a posebno će biti relevantna u izradi i implementaciji nacionalne strategije u ovoj oblasti. Baza treba da obuhvati i osobe koje su već registrovane kod Biroa rada kao i one koje nisu.

U tom smislu Vas molimo da date svoj doprinos izradi ove baze, popunjavanjem upitnika, koji će Vam biti proslijeđen nakon Vašeg javljanja. Podaci koji se analizom dobiju biće objavljeni na portalu www.disabilityinfo.me i koristiće kako za nesmetanu komunikaciju između pojedinaca i organizacija osoba s invaliditetom (OOSI), tako i između OOSI i drugih oranizacija, institucija, medija, donatora i šire javnosti.

Sve zainteresovane organizacije i pojedince koji su zainteresovani i spremni da pristupe bazi, odnosno da proslijede informacije i interesovanja o sebi, molim da se jave na e-mail adresu: marina.vujacic@umhcg.me u toku februara mjeseca.

Autorka posta:
Izvršna direktorica UMHCG-a
Marina Vujačić
kontakt informacije:
tel/fax: +382 20 265 650
mob.tel: + 382 69 385 976
e-mail: marina.vujacic@umhcg.me
blok IX, ul. Vlada Ćetkovića
zgrada Šajo, ulaz IV/ 1/125
81 000 Podgorica

Saradnici i donatori