KOMENTARI UDRUŽENJA MLADIH SA HENDIKEPOM CRNE GORE NA NACRT ZAKONA O RADU

Važeći Zakon o radu u članu 5 propisuje zabranu neposredne i posredne diskriminacija lica koja traže zaposlenje, kao i zaposlenih, s obzirom na pol, rođenje, jezik, rasu, vjeru, boju kože, starost, trudnoću, ZDRAVSTVENO STANJE, ODNOSNO INVALIDNOST, nacionalnost, bračni status, porodične obaveze, seksualno opredjeljenje, političko ili drugo uvjerenje, socijalno porijeklo, imovno stanje, članstvo u političkim i sindikalnim organizacijama ili neko drugo lično svojstvo; dok u članu 16 prepoznaje među opštim uslovima za sklapanje ugovora o radu “zdravstvenu sposobnost”, a u stavu 3 navodi da lice sa invaliditetom, koje je “zdravstveno osposobljeno za rad na odgovarajućim poslovima”, MOŽE zaključiti ugovor o radu pod uslovima i na način utvrđen ovim zakonom, ako posebnim zakonom nije drukčije određeno. Dakle, norme Zakona o radu nijesu definisane u skladu s modelom zasnovanim na ljudskim pravima, već su, naprotiv diskriminatorne jer invaliditet poistovjećuju sa zdravstvenim stanjem, odnosno zdravstvenom sposobnošću.

Iako Zakon o radu nekim odredbama garantuje posebnu zaštitu osoba s invaliditetom od diskriminacije i propisuje mjere afirmativne akcije, u definisanju prava na potpisivanje ugovora o radu polazi od “opšte zdravstvene sposobnosti.”

Sve navedeno je potvrđeno i od strane Komiteta UN o pravima osoba sa invaliditetom u Zaključnim razmatranjima upućenim državi Crnoj Gori u avgustu tekuće godine. S tim u vezi, imajući u obzir da je ovo sistemski Zakon, čije će izmjene biti osnova i za izmjene i dopune Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica sa invaliditetom, a posebno zbog činjenice da je diskriminatorno poistovjećivati invaliditet i zdravstvenu sposobnost, pa time i sposobnost za rad, Udruženje mladih sa hendikepom smatra da je potrebno mijenjati Nacrt Zakona o radu, u dijelu koji se odnosi na zapošljavanje osoba s invaliditetom.

Komentari UMHCG na Nacrt Zakona o radu su dostupni na označenom linku.

Saradnici i donatori