Komentari i sugestije UMHCG na Nacrt zakona o izmjenama i dopunama zakona o PIO

U sklopu javne rasprave na Nacrt zakona o izmjenama i dopunama zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju UMHCG je dostavilo svoje sugestije i predloge koji se odnose na uklanjanje diskriminatornih odredbi u važećem zakonu, ali i u Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama zakona o PIO, te preciznijem i adekvatnijem definisanju prava osoba s invaliditetom. Prije svega tražili smo da se prošire kategorije osoba kojima se obezbjeđuju prava za slučaj invalidnosti i tjelesnog oštećenja OSI koje su uključene u mjere profesionalne rehabilitacije, stručnog osposobljavanja, dokvalifikacije i/li prekvalifikacije, koja uputi Zavod za zapošljavanje.
U dijelu Zakona u kojem se reguliše pravo na invalidsku penziju tražili smo dodatno definisanje pojma invaliditeta u skladu s definicijom datom u Konvenciji UN o pravima OSI, te da se umanji procenat koji definiše granicu za djelimičnu radnu sposobnost, odnosno procenat uskladi s procentom iz propisa koji definišupravo na rad i zapošljavanje OSI. Takođe, tražili smo da se proširi kategorija OSI koje stiču pravo na invalidsku penziju boljim definisanjem uzroka nasrtanka invaliditeta (na način što će se pored povrede ili bolesti prepoznati i urođeno odnosno stečeno oštećenje), te u dijelu određivanja penzionog staža. .

U dijelu prava kojima se definiše porodična penzija tražili smo preciziranje kategorija koje ostvaruju pravo na porodičnu penziju, te da se u slučaju zaposlenja isplata penzije stopira, a ne da se ukida kao što je to slučaj u skladu s važećim rješenjem.

U dijelu prava kojim se reguliše novčana naknada za tjelesno oštećenje predložili smo iste sugestije kao u dijelu prava na invalidsku penziju, a u dijelu penzionog staža tražili smo da se računa i vrijeme provedeno na evidenciji ZZZCG, odnosno vrijeme primanja naknade po osnovu nezaposlenosti. Takođe, u ovom dijelu smo tražili da se prošire kategorije kod kojih se uračunava uvećani radni staž u skladu s definicijom invaliditeta predloženom uu drugim djelovima zakona, kao i definisanje uslova za staž osiguranja.

 

Tekst komentara možete preuzeti ovdje. 

Saradnici i donatori