Ključni nalazi, zaključci i preporuke sa konferencije o zapošljavanju osoba s invaliditetom

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore organizovalo je konferenciju na temu: zapošljavanje osoba s invaliditetom, u PR centru, u petak, 08. maja 2015, u sklopu projekta: „Ojačajmo kapacitete da bismo pojačali promjene“ (Changing Capacities to Capacitate Changes) podržanog od strane Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, kroz IPA – Montenegro 2013 Civil Society Facility Programme.
U uvodnom dijelu konferencije su govorili: državni sekretar za evropske integracije i glavni pregovarač, ambasador Aleksandar Andrija Pejović, predsjednik Odbora za evropske integracije Slaven Radunović, generalna direktorica direktorata za tržište rada i zapošljavanje u Ministarstvu rada i socijalnog staranja Edina Dešić-Perazić, zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore Šućko Baković i šef političkog sektora u Delegaciji Evropske unije u Crnoj Gori Alberto Cammarata.
Nakon uvodnih izlaganja održan je poseban panel: Zapošljavanje osoba s invaliditetom od zakona do prakse, na kojem su govorili direktorica Zavoda za zapošljavanje Crne Gore Vukica Jelić, predstavnica Ministarstva rada i socijalnog staranja Milica Ćurčić, kao i predstavnici partnerskih organizacija iz Crne Gore Goran Macanović (Savez slijepih Crne Gore) i Holandije Brede Kristensen (transFORMA).

U nastavku se nalaze preporuke namijenjene državnim institucijama, organima i organima državne uprave, a prije svega Ministarstvu rada i socijalnog staranja, Ministarstvu finansija i Zavodu za zapošljavanje Crne Gore.

Preporuke i zaključci:

Prilikom izmjena i dopuna Zakona o profesionalnoj rehabiltaciji i zapošljavanju lica s invaliditetom:
– Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osnovati/obrazovati kao posebno pravno lice sa javnim ovlašćenjima;
– definisati upravljačku strukturu Fonda na način da u istoj budu zastupljene osobe s invaliditetom i to najmanje 40% od ukupne upravljačke strukture;
– proširiti mogućnosti za korišćenje sredstava Fonda na način što će se organizovati dodatne obuke i programi za osposovljavanje i usavršavanje osoba s invaliditetom, koje su u direktnoj vezi sa zapošljavanjem u skladu sa interesovanjima OSI, zasnovanim na ličnom izboru u cilju lakšeg i efikasnijeg pronalaženja zaposlenja;
– definisati da se lica s invalditetom, kojima nijesu potrebne dodatne obuke, osposobljavanje i kvalifikacije (posebno OSI koje se zapošljavaju na poslovima koji su u potpunosti u skladu sa stečenom stručnom spremom i zanimanjem) ne uključuju u sve mjere profesionalne rehabilitacije (prije svega mjere 1 i 2, a ukoliko se utvrdi nepotrebnim ni mjere 3 i 4), već samo u one koje će doprinjeti boljim uslovima rada za njih (oprema radnog mjesta i uslova rada, asistent u radu), na osnovu procjene poslodavca i izbora samih osoba s invaliditetom;
– definisati angažovanje asistenata (pomagača) u radu po ugovoru o radu, tako da se asistentima obezbijedi mogućnost radnog staža;
– povećati iznos naknade za asistente (pomagače) u radu, tako da minimalna naknada iznosi 70% prosječne zarade u Crnoj Gori u prethodnoj godini za puno radno vrijeme;
– propisati naknade za poslodavce za obezbjeđivanje i organizovanje prevoza zaposlenih s invaliditetom (ukoliko sami nijesu ostvarili to pravo na drugi način/u skladu sa drugim propisima) – razumna adaptacja;
– mjerama koje se odnose na prilagođavanje radnog mjesta i uslova rada definisati i arhitektonsko prilagođavanje (pristupačnost) radnog mjesta – razumne adaptacije;
– propisati da se u izuzetnim situacijama gdje proces profesionalne rehabilitacije traje mjesec dana ili duže obezbijedi finansiranje 100% troškova zarade zaposlenog iz Fonda;
– obezbijediti i osigurati primjenu Zakona na sve javne institucije i od strane javnih institucija koje spadaju u definiciju poslodavca (u pogledu zapošljavanja, korišćenja subvencija i uplate posebnog doprinosa);

U procesu primjene Zakona neophodno je:
– raspisati grant šeme i sprovesti proces ocjenjivanja projekata i donošenja Odluke uključujući i potpisivanje ugovora sa nosiocima granta, najkasnije tokom IV kvartala ove godine, a za sve naredne godine raspisati poziv najkasnije u drugom kvartalu;
– objavljivati bodovne liste i sažetak projekata, uključujući i budžet zajedno sa Odlukom Komisije za finansiranje grant šema;
– izvršiti monitoring nad realizacijom projekata grant šema koje se već realizuju i na osnovu rezultata monitoringa sprovoditi buduće procese prilikom odlučivanja Komisije;
– definisati kao jedan od kriterijuma za bodovanje prijedloga projekata procenat uspješnosti realizacije prethodno podržanih projekata kroz grant šeme, na osnovu sprovedenog monitoringa realizacije tih projekata;
– onemogućiti organizacijama za koje se utvrdi da su nenamjenski utrošile sredstva da podnose predloge projekata u narednom četvorogodišnjem periodu (u skladu sa praksom EU) i od njih zahtijevati povraćaj sredstava;
– poslodavci nijesu stimulisani za zapošljavanje osoba s invaliditetom, zbog toga što u toku sprovođenja mjera prof. rehabilitacije trpi radni proces i rezultati rada, zbog toga je neophodno pojednostaviti procedure i smanjiti trajanje procesa procjene i profesionalne rehabilitacije;
– dati prednost i definisati kao prioritetne nosioce granta prilikom raspisivanja sledećeg poziva za grant šeme organizacije osoba s invaliditetom (princip afirmativne akcije);
– pojačati nadzor nad primjenom Zakona i sprovoditi/primjenjivati kaznene odredbe za poslodavce koji ne uplaćuju poseban doprinos u skladu sa Zakonom (član 43.);
– vršiti i pojačati nadzor nad izvođačima profesionalne rehabilitacije prilikom sprovođenja programa profesionalne rehabilitacije;
– konsultovati organizacije osoba s invaliditetom i u saradnji sa njima organizovati Sajam zapošljavanja OSI.

Saradnici i donatori