Još jedan dan ljudskih prava isti kao i prethodni u životima osoba s invaliditetom

Udruženje mladih sa hendikepom (UMHCG) povodom 10. decembra, Međunarodnog dana ljudskih prava izražava duboko nezadovoljstvo povodom nesmanjenog svakodnevnog kršenja ljudskih prava i sloboda osoba s invaliditetom. Osobe s invaliditetom se i dalje pravno, na sasvim otvoren način diskriminišu i mnogima se negira pravni subjektivitet, pa čak i šansa da budu rođeni. U oblastima u kojima pravni okvir upravo propisuje mjere za suzbijanje diskriminacije po osnovu invaliditeta i ostvarivanje ljudskih prava i sloboda ovih građana on se neadekvatno primjenjuje.

U Crnoj Gori se, na osnovu Zakona o uslovima i postupku za prekid trudnoće, trudnoća može prekinuti čak do 32. sedmice (osmi mjesec) ukoliko postoje medicinske indikacije da će se roditi “dijete sa teškim tjelesnim ili duševnim nedostacima”. Ovo je jedini uslov za prekid trudnoće koji je zasnovan na ličnom svojstvu budućeg djeteta.

Osobe s intelektualnim, mentalnim, nerijetko i fizičkim ili višestrukim invaliditetom se na osnovu našeg pravnog sistema lišavaju u potpunosti ili djelimično poslovne sposobnosti, čime postaju objekt prava. Ovim im se zauvijek zabranjuje ostvarivanje bilo kog prava, želja i pravnih interesa, na način na koji one to žele.

Sve ove diskriminišuće pravne norme se pravdaju najboljim interesom, zaštitom prava i spriječavanjem nezadovoljavajućeg kvaliteta života ovih osoba.

Nijedan objekat u javnoj upotrebi ne poštuje u potpunosti uslove za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad propisanih Zakonom o uređenju prostora i izgradnji objekata, a Izvještaj Državne revizorske institucije je pokazao neadekvatnu angažovanost nadležnih u oblasti profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja osoba s invaliditetom. Nakon više od dvije godine od usvajanja Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti, servisi podrške prepoznati u njemu se sistemski ne finansiraju iz državnog i lokalnog budžeta. Informacije namijenjene javnosti i dalje ne postoje za osobe oštećenog vida, osobe oštećenog sluha, osobe s intelektualnim invaliditetom.

Broj postupaka po osnovu diskriminacije po osnovu invaliditeta je neznatan, a krivični i prekršajnih postupaka, po našim saznanjima nema. Institucije nijesu pokrenule nijedan postupak za zaštitu od diskriminacije po osnovu invaliditeta. Sugestije i predlozi organizacija osoba s invaliditetom, se nažalost, nerijetko odbacuju, kao nerealni i finansijski nemogući.

Ovim putem apelujemo na sve institucije sistema: zakonodavnu, izvršnu i sudsku vlast da se u okviru svojih nadležnosti bore protiv kršenja ljudskih prava osoba s invaliditetom i time, osim donošenja zakonodavstva, manje ili više usklađenog s međzunarodnimj i evropskim standardima,  izvršavaju svoje dužnosti u ovoj oblasti, kada je praksa u pitanju.

Pripremila: Miroslava-Mima Ivanović

Saradnici i donatori