Javni poziv za učešće na Treningu o upravnom postupku i upravnom sporu

 

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG) poziva sve zainteresovane osobe s invaliditetom, da se prijave za učešće na Treningu o upravnom postupku i upravnom sporu.Trening će se održatiu Bečićima, u periodu 3 – 5. februara 2021, u hotelu Splendid.

Trening će obuhvatiti dvije sesije na temu upravnog postupka i upravnog spora, pri čemu će svaka sesija obuhvatiti teorijski i praktični dio.

U okviru prve sesije, kroz teorijski dio, učesnicima će se ukazati na pojam, osnovna načela, pokretanje, vođenje i okončavanje upravnog postupka pred državnim organima, rokove i nadležnost organa u upravnom postupku, službena lica u postupku, stranke i njihovo zastupanje, komunikaciju organa i stranaka, redovna i vanredna pravna sredstva. Na isti način će se u okviru druge sesije razraditi tema upravnog spora koja će obuhvatiti pojam i pokretanje upravnog spora ili drugog postupka pred sudom.

Obje sesije, pored teorijskog dijela, kroz praktičan rad u grupama, studiju slučaja, interaktivni dijalog, diskusije, razmjenu iskustava, omogućiće učesnicima da stečeno znanje primijene u praksi posebno prilikom ostvarivanja i zaštite svojih prava.

Na treningu će se, pored zakona koji regulišu oblasti upravnog postupka i upravnog spora (ZOUP i ZUP), posebno obraditi i drugi zakoni za koje budu zainteresovani učesnici poput Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti, Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju LSI i drugi). 

Zainteresovani kandidati/kinje se mogu prijaviti dostavljanjem motivacionog pisma i biografije, najkasnije do 29. januara 2021. na mejl adresu umhcg2001@gmail.com s naslovom teksta mejla “Prijava za Trening o upravnom postupku i upravnom sporu”.

UMHCG pokriva sve troškove učešća na treningu. Samo kandidati/kinje koje uspješno završe sve segmente treninga mogu dobiti sertifikat. Potrebno je da u tom smislu učesnici/e budu prisutni 100% vremena tokom treninga. 

Trening se sprovodi u okviru projekta Osvije(S)t(l)i diskriminaciju OSI, koji je finansijski podržan od strane Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava, kroz konkurs za NVO u 2020.

Saradnici i donatori