Javni poziv za učešće na Treningu o parničnom postupku i mehanizmima zaštite od diskriminacije osoba s invaliditetom (OSI)

Javni poziv za učešće na Treningu o parničnom postupku i mehanizmima zaštite od diskriminacije osoba s invaliditetom (OSI)

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG) poziva sve zainteresovane osobe s invaliditetom (OSI), članove porodice OSI, a posebno djevojke i žene s invaliditetom (ŽSI) da se prijave za učešće na trodnevnom Treningu o parničnom postupku i mehanizmima zaštite od diskriminacije OSI. Planirano je da se Trening održi u periodu od 26. do 28. aprila 2023, u nekoj od sjevernih opština Crne Gore. O tačnom mjestu odžavanja svi zainteresovani biće blagovremeno informisani.

Cilj Treninga je informisanje OSI (primarno žena i djevojaka s invaliditetom) o parničnom postupku i mehanizmima zaštite od diskriminacije, kao i podsticanje OSI za pokretanje postupaka pred nadležnim sudovima u slučaju povrede prava po bilo kom osnovu, ne samo po osnovu invalidnosti.

Trening će obuhvatati neke od sljedećih tema: međunarodni i domaći pravni okvir koji uređuje ljudska prava, s posebnim naglaskom na prava OSI i ŽSI; pojam, vrste, oblici, područje diskriminacije; mehanizmi zaštite od diskriminacije, pokretanje postupaka pred sudovima, Zaštitnikom ljudskih prava i sloboda, Evropskim sudom za ljudska pravaUz to, Trening ima za cilj informisanje OSI o proceduri pokretanja, vođenja i okončavanja parničnog postupka, nadležnostima suda, rokovima, utvrđivanju vrijednosti predmeta spora, ročištima, vještačenju u postupku, troškovima postupka, preinačenju tužbe, dokazima u postupku i sl. Trening će se bazirati na međunarodnim i nacionalnim dokumentima iz oblasti diskriminacije / Konvenciji UN o pravima OSI, Zakonu o zabrani diskriminacije, Zakonu o zabrani diskriminacije lica sa invaliditetom, Zakonu o parničnom postupku, kao i drugim zakonima koji se tiču prava OSI, a koji su relevantni za pokretanje postupaka za zaštitu od diskriminacije.

Prvog dana Treninga biće obuhvaćen teorijski dio i rad s učesnicima/ama, koji će biti usmjeren na mehanizme zaštite od diskriminacije, drugog dana planirana je kombinacija teorijskog i praktičnog rada, dok je treći dan predviđen za praktični rad u grupama koji će podrazumijevati studije slučaja – sastavljanje opisa diskriminacije, pisanje podnesaka, žalbi/tužbi. Kroz teorijski dio i praktičan rad u grupama, studije slučaja, interaktivni dijalog, diskusije, razmjenu iskustava, omogućiće se učesnicima/ama da stečeno znanje primijene u praksi, posebno prilikom ostvarivanja i zaštite svojih prava.

Zainteresovani kandidati/kinje se mogu prijaviti dostavljanjem motivacionog pisma i biografije, najkasnije do 20. aprila 2023. na mejl adresu umhcg2001@gmail.com s naslovom teksta mejla “Prijava za Trening o parničnom postupku”. Broj mjesta je ograničen.

UMHCG pokriva sve troškove učešća na Treningu. Samo kandidati/kinje koje uspješno završe sve segmente Treninga mogu dobiti sertifikat. Shodno navedenom, potrebno je da učesnici/e budu prisutni 100% vremena tokom realizacije Treninga.

Trening se sprovodi u okviru projekta P(O)(S)tupc(I)ma do pravde OSI, koji je finansijski podržan od strane Ministarstva ljudskih i manjinskih prava, kroz Konkurs za NVO u 2022. u oblasti u oblasti zaštite lica sa invaliditetom od diskriminacije i promociju jednakosti.

Saradnici i donatori