Javni poziv za prijavu za psihosocijalnom podrškom za djecu i mlade s invaliditetom

Javni poziv za prijavu za psihosocijalnom podrškom za djecu i mlade s invaliditetom

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG) poziva djecu i mlade s invaliditetom da se prijave za učešće na psihosocijalnim seansama koje imaju za cilj da doprinesu osnaživanju djece i mladih s invaliditetom za aktivno učešće u društvenom životu na teritoriji Glavnog grada.

Djeca i mladi s invaliditetom u Glavnom gradu su u nedovoljnoj mjeri uključeni u sve sfere društvenog života. Dugoročno korišćenje medicinskog modela pristupa prema mladima s invaliditetom, po kojima su mladi pasivni posmatrači svojih života, objekti kojima je potrebna posebna zaštita i briga o drugim osobama, dovelo je do brojnih problema za ovu populaciju, kao i do visokog nivoa izolacije i diskriminacije. Stoga smatramo da će kroz psihološku podršku biti samopouzdaniji i osnaženiji, što će uticati na stepen njihove uključenosti u zajednicu i adekvatnu komunikaciju s vršnjacima, što doprinosi smanjenju stepena diskriminacije OSI, prevenciji vršnjačkog nasilja i rizičnih oblika ponašanja.

U okviru realizacije projekta Ključ samostalnOStIUMHCG prepoznaje značaj psihosocijalne podrške za djecu i mlade s invaliditetom, kako bi se podstakli da prevaziđu psihološke barijere u procesu prelaska u odraslo doba i započinjanju samostalnog života. Psihosocijalne seanse će analizirati sposobnost prepoznavanja i razumijevanja sopstvenih osjećanja, sposobnost izražavanja misli, osjećanja i ponašanja. 

Podrška će se pružiti u vidu individualnih psihosocijalnih seansi koje će doprinjeti samorealizaciji i povećanju samopouzdanja djece i mladih s invaliditetom. Na taj način, djeca i mladi s invaliditetom će se osnažiti da sami učestvuju u donošenju odluka koje ih se direktno tiču.  Podrška će biti pružena za najmanje petoro djece i mladih s invaliditetom, tako da predviđa po osam individualnih seansi za svakog.  

Direktne ciljne grupe ove aktivnosti su djeca i mladi s invaliditetom, osobe s invaliditetom i njihove porodice, a indirektne: porodice i prijatelji djece i mladih s invaliditetom.

Za učešće na psihosocijalnim seansama mogu se prijaviti djeca i mladi s invaliditetom uzrasta od 15 do 30 godina. 

Zainteresovani kandidati se mogu prijaviti najkasnije do 1. novembra 2022, dostavljanjem prijave na mejl adresu umhcg2001@gmail.com s naznakom Prijava za psihosocijalnu podršku za djecu i mlade sinvaliditetom. 

Nakon dostavljenih prijava, svi kandidati/kinje će biti obaviješteni o detaljima i načinima sprovođenja aktivnosti.

Psihosocijalna podrška za djecu i mlade s invaliditetom realizuje se kroz projekat Ključ SamostalnOStI koji Udruženje mladih sa hedikepom Crne Gore (UMHCG) sprovodi uz finansijsku podršku Glavnog grada Podgorica.

Saradnici i donatori