Inicijativa za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti odrebe iz čl. 26 Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izboru odbornika i poslanika

UstavCG

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore je danas, 14.05.2014. godine na osnovu člana 150 stav 1 a u vezi sa članom 149 stav 1 tačka 1 Ustava Crne Gore i člana 38 Zakona o Ustavnom sudu podnijelo inicijativu za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti odrebe iz čl. 26 Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izboru odbornika i poslanika objavljenog u „Službenom listu Crne Gore” broj 14/2014 od 22.03.2014. god.

Naime, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izboru odbornika i poslanika u čl. 26 propisuje sljedeće: „Prilikom određivanja biračkih mjesta opštinska izboma komisija je dužna da vodi računa da olakša pristup biračkom mjestu licima sa invaliditetom”.

Navedena pravna norma nema imperativni karakter, jer je dispozicija norme definisana kao dispozicija norme neobavezujućih pravnih akata (preporuka, smjernica, zaključak i sl.). Kao dužnost se nameće “vođenje računa” koja je psihička i umna aktivnost i ne može se niti objektivno utvrditi, pa se samim tim ne može primijeniti ni sankcija ukoliko se takva radnja ne preduzme. To upravo znači da je zbog ovakvog definisanja norma u potpunosti neprimjenljiva. Sa druge strane, terminološka odrednica “olakšati pristup” podrazumijeva preduzimanje fizićkih aktivnosti na prevazilaženju, a ne uklanjanju fizičkih prepreka u ostvarivanju biračkog prava. U tom smislu, zanemarujući ostatak norme, (pri određivanju biračkih mjesta) ova formulacija značila bi da su članovi opštinskih komisija i odbora ili lica koja oni ovlaste za to dužni da prilikom dolaska lica s invaliditetom na biračko mjesto, istom fizički pomognu da uđe u biračko mjesto i na taj način ostvari svoje biračko pravo.

“Radnja” vođenja računa o olakšavanju pristupa mora da se preduzme od strane članova opštinskih komisija i odbora ili lica koja oni ovlaste za to na dan izbora, tj. na dan kada lica s invaliditetom ostvaruju svoje biračko pravo i pri tom se susrijeću sa fizičkim preprekama. Međutim, postojeća norma nalaže da se pomenuta radnja vrši prilikom “određivanja biračkih mjesta”, što je nemoguće sprovesti. Naime, prilikom određivanja biračkih mjesta moguće je jedino vršiti radnju odabira pristupačnog, djelimično pristupačnog ili nepristupačnog biračkog mjesta. Ova norma osim što nameće obavezu čije je kršenje nedokazivo je i kontradiktorna, jer je radnju nemoguće izvršiti u vrijeme kada se to njome traži.

Osim navedenih nedostataka koji dovode do neprimjenljivosti norme ona nije saglasna sa Ustavom Crne Gore i Konvencijom UN o pravima osoba s invaliditetom, koju je naša država ratifikovala 2009. godine.

U Inicijativi smo dalje naveli da je norma u suprotnosti sa članom 8 i članom 17 Ustava Crne Gore, jer se lica s invaliditetom dovode u nepovoljniji položaj prilikom ostvarivanja svog biračkog prava. Konvencija UN o pravima osoba s invaliditetom u članu 29, stavu 1, tački (a), alineji (i) propisuje obavezu država potpisnica da: Osiguraju da izborni postupak, izborna mjesta i materijali budu odgovarajući, pristupačni i lako razumljivi. Navedena norma predstavlja imperativ pristupačnosti biračkih mjesta sa kojim “vođenje računa” i “olakšavanje pristupa” iz odredbe Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izboru odbornika i poslanika nije u saglasnoti.

Ovakva norma je u suprotnosti sa načelima Konvencije i to: dostojanstva, nediskriminacije i jednakosti, samostalnosti, učešća, inkluzije i pristupačnosti, i poštovanja različitosti i vrijeđa, omalovažava, potcjenjuje i uskraćuje ravnopravnost u ostvarivanju ljudskih prava i sloboda lica s invaliditetom. U krajnjem, ova norma nije u duhu osnovnih principa javnog poretka: slobode, tolerancije, poštovanja ljudskih prava i sloboda i uspostavljanja socijane pravde proklamovanih u Preambuli Ustava Crne Gore.

S obzirom da je UMHCG aktivno pratilo proces izmjena i dopuna Zakona o izboru odbornika i poslanika i u saradnji sa Savezom slijepih Crne Gore u septembru mjesecu 2013. g. podnio amandmane na Zakon kojima smo između ostalog tražili da se u datom članu definiše norma koja glasi: „Licima sa invaliditetom mora biti obezbijeđen nesmetan prilaz i ulazak u biračko mjesto, pristup: paravan kabinama, biračkim kutijama i biračkom materijalu, u skladu sa posebnim propisima.” smatramo da je neprihvatanje ovako definisane norme odraz i pokazatelj odnosa prema osobama s invaliditetom. Takođe, konstatacija koju smo više puta ćuli i od pozicionih i od opozicionih poslanika da ne postoje finansijske mogućnosti da se prilagode biraćka mjesta, ne opravdava kršenje Ustava i Konvencije i “uštedu” na račun osoba s invaliditetom, koji su redovni poreski obveznici kao i svi drugi građani, što u krajnjem dovodi do povrede ravnopravnosti, dostojanstva ličnosti i osobe s invaliditetom tretira kao građane drugog reda čiji je glas samo bitan za političke partije, ali koje nemaju mogućnost niti pravo da izraze svoju volju na ravnopravan način sa ostalima.

Zbog svega navedenog Ustavnom sudu smo predložili da:

  1. Prihvati inicijativu i donese rješenje kojim se pokreće postupak za ocjenu  ustavnosti odredbe iz čl. 26 Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izboru odbornika i poslanika objavljenog u „Službenom listu Crne Gore“, broj 14/2014 od 22.03.2014. god.
  2. Donese odluku da odredba iz čl. 26 Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izboru odbornika i poslanika objavljenog u „Službenom listu Crne Gore“, broj 14/2014 od 22.03.2014. god. nije u saglasnosti sa Ustavom Crne Gore.

Podnosilac inicijative:

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore

Marina Vujačić, Izvršna direktorica

Saradnici i donatori