Inicijativa za analizu pristupačnosti biračkih mjesta osobama s invaliditetom

Radna grupa za analizu podzakonskih akata Državne izborne komisije na čelu s organizatorima, Cen­trom za gra­đan­sko obra­zo­va­nje (CGO), Udru­že­njem mla­dih sa hen­di­ke­pom Cr­ne Go­re (UMHCG) i Mre­žom za afir­ma­ci­ju ne­vla­di­nog sek­to­ra(MANS) uputila je danas, 21. juna Državnoj izbornoj komisiji inicijativu za analizu pristupačnosti biračkih mjesta osobama s invaliditetom, u su­sret pred­sto­je­ćim par­la­men­tar­nim iz­bo­ri­ma ko­ji su pla­ni­ra­ni za ok­to­bar 2016. go­di­ne.

Tokom rada članova Radne grupe utvđeno je da postoji nedostatak zvaničnih informacija o tome kakva je prilagođenost biračkih mjesta u Crnoj Gori osobama sa invaliditetom, zbog čega su svi članovi Radne grupe postigli dogovor da se DIK-u uputi inicijativa i da se zatraži prikupljanje podataka, kao i definisanje mjera za unapređenje pristupačnosti za ona biračka mjesta koja se ocijene kao nepristupačna.

„U skladu sa dogovorom članova Radne grupe sa sjednice održane u utorak, 14. juna upućujemo Vam zajedničku inicijativu kako bi Državna izborna komisija, preko opštinskih izbornih komisija, a prije parlamentarnih izbora, utvrdila koliko biračkih mjesta na teritoriji Crne Gore nije a koliko jeste pristupačno za osobe sa invaliditetom u skladu sa važećim propisima, a uzimajući u obzir sve neophodne elemente pristupačnosti koji se odnose na ostvarivanje biračkog prava, te da definišete mjere i radnje koje treba da preduzmu opštinske izborne komisije kako bi se pristupačnost unaprijedila već u susret narednim izborima.“, navodi se u tekstu inicijative.

U inicijativi je napomenuto da Pravilnik o bližim uslovima i načinu prilagođavanja objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica s invaliditetom[1] (članovi 17, 18, 27. i 40.) propisuje obavezne elemente pristupačnosti prilikom ostvarivanja biračkog prava, a oni se odnose na ulaz u biračko mjesto, hodnik, glasačku kabinu i obilježeno parking mjesto.

Zakon o zabrani diskriminacije lica sa invaliditetom u članu 25 propisuje zabranu diskriminacije u oblasti javnog i političkog života, a u tačkama 1. i 2. definiše oblike diskriminacije kao što su:

  1. uskraćivanje, ograničavanje ili otežavanje ostvarivanja prava na biračko pravo licu i grupi lica sa invaliditetom u smislu propisa kojima se uređuje izbor odbornika i poslanika;
  2. uskraćivanje prava na samostalno glasanje ili glasanje uz pomoć asistenta licu ili grupi lica sa invaliditetom, na zahtjev i po izboru lica ili grupe lica sa invaliditetom.

U inicijativi se navodi i da Zakon 0 izboru odbornika i poslanika u članu 65 stav 5 propisuje da “PriIikom odredivanja birackih mjesta, opštinska izborna komisija je dužna da vodi računa da olakša pristup biračkom rnjestu licirna sa invaliditetom.”

Navedena inicijativa nije propisivanje bilo kakve dodatne obaveze nadležnim institucijama odgovornim za uređivanje ostvarivanja biračkog prava, već isključivo potreba da se sagleda postojeće stanje u praksi i izvrši precizna analiza kako bi se mogle planirati i preduzeti konkretne i adekvatne radnje u narednom periodu.

Naglašavamo da se većina izbornih mjesta nalazi u javnim objektima za koje je još od 2008. godine propisana obaveza za prilagođavanjem, odnosno rekonstrukcijom onih koji su sagrađeni prije usvajanja Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata, te da je taj rok istekao još u avgustu 2013. godine.

Vjerujemo, na kraju, da ćete se složiti da je nedopustivo da lica s invaliditetom glasaju putem pisma samo zbog nepristupačnosti biračkog mjesta ili da ih neko fizički unosi kao predmete i robu jer je čin biranja narodnih predstavnika u svakom demokratskom društvu jako važan, pa i predstavnici osoba s invaliditetom u institucijama moraju preduzeti odgovornost i obavezu da stvore neophodne uslove za njihovo učešće u javnom i političkom životu.

Inicijativu su potpisali Srđan Miljanić (DPS), Slađana Živkokić (SNP), Savo Šofranac (DEMOS), Haris Mekić (BS), Zagorka Pavićević (Pozitivna Crna Gora), Aleksandar Jovićević (SDCG), Miodrag Radović (SDP), Vladimir Jokić (Demokrate), Luka Rakčević (GP URA), Zdravko Šoć (LP), Hasim Resulbegu (FORCA), Milica Kovačević (CDT), Dubravka Popović (CeMI), Ana Vujošević (CGO), Marina Vujačić (UMHCG), Vuk Maraš (MANS).

Inicijativa je dio projekta: “Pošteni izbori slobodni od korupcije”, kojeg finansira Evropska unija, posredstvom Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori a implementira ga Mreža za afirmaciju nevladinog sektora (MANS).

[1]http://www.sluzbenilist.me/PravniAktDetalji.aspx?tag=%7BC4F9E07B-70E8-47EB-94DA-71A0B6AFCAD4%7D

Saradnici i donatori