Inicijativa Skupštini Crne Gore za uspostavljanje servisa gestovnog tumača

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore danas se obratilo Skupštini Crne Gore sa inicijativom za uvođenje servisa gestovnog tumača u ovu insituciju.

Ovakav predlog je pokrenut od strane samih osoba oštećenog sluha, koji su se obratili UMHCGu uz molbu da Skupštini Crne Gore uputi inicijativu koja bi osobama oštećenog sluha omogućila pristup informacijama, makar u situacijama kada se na dnevnom redu Skupštine raspravlja i glasa o pitanjima koja se, posebno tiču osoba s invaliditetom.

U obraćanju koje smo uputili Predsjedniku Skupštine g-dinu Ranku Krivokapiću, potpredsjednicima g-dinu Branku Raduloviću i g-dinu Sulju Mustafiću, kao i šefovima svih sedam poslaničkih klubova smo podsjetili na obavezu koju Konvencija UN o pravima osoba s invaliditetom koju je ratifikovala Crna Gora u članovima 9 (Pristupačnost) i 21 (Sloboda mišljenja i izražavanja, pristup informacijama) propisuje, obavezujući države potpisnice da svojim građanima s invaliditetom omoguće komunikaciju, primanje i prenos informacija posredstvom gestovnih tumača, zatim na Ustav, kao najveći pravni akt naše države koji članom 68 “jemči posebnu zaštitu liča s invaliditetom” i na kraju i na činjenicu da je servis gestovnog tumača predviđen i Akcionim planom Strategije za integraciju osoba s invaliditetom za period 2014. – 2015.g.

Kako se nijedan od ovih akata ne realizuje u praksi kada su u pitanju osobe oštećenog sluha, uputili smo inicijativu kako bi se po prvi put u Crnoj Gori u nekoj insitutciji uspostavio servis gestovnog tumača. Svjesni činjenice da su budžetska sredstva ograničena, predložili smo da se prevod na gestovni jezik obezbijedi u situacijama kada se rad Skupštine prenosi putem Javnog servisa, dakle, na sjednicama Skupštine, kao i prilikom održavanja Premijerskog sata.

Upravo institucija u kojoj je izglasana većina gore navedenih propisa treba biti i prvi inicijator i primjer sprovođenja i poštovanja zakona. S tim u vezi, iskazali smo očekivanje i od predstavnika svih poslaničkih klubova da i sami pokrenu ovu inicijativu o kojoj bi se izjasnio i Kolegijum.

Saradnici i donatori