Inicijativa NVO za prilagođavanje objekata u javnoj upotrebi osobama s invaliditetom

Obavještavamo javnost da smo se dana, 28. januara tekuće godine obratili dopisom predstavnicima nadležnih institucija, u cilju prilagođavanja objekata u javnoj upotrebi, odnosno ispunjavanja zakonske obaveze koju institucije države trebaju ispuniti prema građanima s invaliditetom.

Naime, imajući u vidu da je pristupačnost fizičke okoline preduslov za ostvarivanje mnogih prava osoba s invaliditetom, kao i činjenicu dameđunarodno i domaće zakonodavstvo (Konvencija UN o pravima osoba sa invaliditetom, Zakon o izgradnji objekata i uređenju prostora, Zakon o zabrani diskriminacije, Zakon o zabrani diskriminacije lica s invaliditetom, Strategija za integraciju osoba s invaliditetom za period 2008-2016…) prepoznaje nepristupačnost objekata za lica s invaliditetom i tretira ih kao diskriminaciju, te nameće obavezu svim institucijama i ustanovama da osobama s invaliditetom omoguće nesmetan prilaz i korišćenje svih prostorija, ističemo nezadovoljstvo dosad učinjenim u ovoj oblasti.

Napominjemo da je u uvodnom dijelu Informacije o sprovođenju Akcionog plana Strategije za integraciju OSI za 2011. g., navedeno da je kao najveći napredak u prošloj godini prepoznat veliki broj kampanja za podizanje svijesti građana, kao i velika medijska pokrivenost svih dešavanja, koja se odnose na osobe s invaliditetom u Crnoj Gori, koji su svakako doprinijeli njihovoj boljoj inkluziji. Istovremeno kao najveći problemi sa kojima se osobe s invaliditetom u Crnoj Gori svakodnevno suočavaju, prepoznata je još uvijek slaba arhitektonska pristupačnost javnih i objekata u opštoj upotrebi, što je preduslov za njihovu punu integraciju u svojim sredinama.“ Shodno prethodno navedenim iznenađeni smo kako je veoma malo aktivnosti ili skoro nimalo preduzeto u cilju mimoilaženja ovog problema, te omogućavanja nesmetanog funkcionisanja u svakodnevnom životu osoba s invaliditetom. Isto tako podizanje svijesti je ključni element i osnova ostvarenja prava OSI, u vezi sa tim smatramo da upravo izgradnja pristupačnog okruženja svim građanima i zavisi od nivoa svijesti nekog društva. Nadalje, ne treba zanemariti činjenicu da se i u izvještaju o napretku Crne Gore ka EU, od oktobra tekuće godine u poglavlju 23. navodi da je „pristup institucijama i dalje razlog za zabrinutost“.

Kako upravo država i njeni organi moraju biti incijatori pozitivnih promjena i omogućavanja uživanja ljudskih prava svojim građanima/kama, pa tako i osobama s invaliditetom, to smo pozivali vodeće institucije da skrenu pažnju svim činiocima društva na afirmativnu akciju i sami pokrenete istu u cilju uklanjanja arhitektonskih barijera.

Dopis je poslat Predsjedniku države g-dinu Vujanoviću, Predsjedniku Skupštine g-dinu Krivokapiću, Gradonačelniku Glavnog grada g-dinu Mugoši, Ministrima finansija, vanjskih poslova i evropskih integracija, odbrane, kulture, pravde, unutrašnjih poslova, a zbog prilagođavanja zgrade Predsjednika, Skupštine Crne Gore, zatim Skupstine Glavnog grada i zgrade Gradonačelnika i nadležnih šest ministarstava.

Na kraju dopisa se navodi da: „Stojimo na raspolaganju u svakom pogledu, po pitanju rješavanja istaknutog problema i u tom smislu stavljamo na raspolaganju naš konstruktivan i partnerski odnos. U suprotnom bićemo prinuđeni da otklanjanje ove očigledne diskriminacije, zbog nepristupačnosti objekata u javnoj upotrebi, tražimo sudskim putem, tj. podnošenjem tužbe za zaštitu od diskriminacije po osnovu invaliditeta.“

Dopis su, pored Udruženja mladih sa hendikepom Crne Gore, kao organizacije koja je pokrenula ovu inicijativu potpisale i sljedeće organizacije:

 1. Udruženje mladih sa hendikepom Nikšića
 2. Udruženje mladih sa hendikepom Kotora
 3. Centar za antidiskriminaciju “EKVISTA”
 4. Udruženje “PLEGIJE” Nikšić
 5. Savez slijepih Crne Gore
 6. Organizacija slijepih za Nikšić, Šavnik i Plužine
 7. Udruženje lica sa tjelesnim invaliditetom Crne Gore
 8. Udruženje paraplegičara Kotor
 9. Udruženje za podršku osobama sa invaliditetom – Bijelo Polje
 10. Opštinsko udruženje multiple skleroze Bijelo Poje
 11. Opštinsko udruženje multiple skleroze Berane
 12. Nacionalna asocijacija roditelja djece i omladine sa smetnjama u razvoju
  Crne Gore – NARDOS
 13. Prvo udruženje roditelja djece i omladine sa posebnim potrebama-Podgorica
 14. Evropski dom Tivat
 15. Udružebnja osoba sa oštećenim sluhom – Lijepi gest

Saradnici i donatori