I UMHCG učestvovao u priremi Alternativnog Izvještaja o primjeni Međunarodnog pakta o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima

Akcija za ljudska prava (HRA) podnijela je juče Komitetu Ujedinjenih nacija za ekonomska, socijalna i kuturna prava alternativni izvještaj 14 crnogorskih nevladinih organizacija o tome kako država primjenjuje Međunarodni pakt o ekonomskim socijalnim i kulturnim pravima (PESK), uoči predstojeće rasprave o Vladinom izvještaju o primjeni PESK narednog mjeseca u Ženevi.

U izradi izvještaja su učestovali (abecednim redom): Akcija za ljudska prava (koordinator izvještaja), Centar za demokratiju i ljudska prava, Centar za građansko obrazovanje, Centar za monitoring i istraživanje, Centar za prava djeteta, Centar za ženska prava, Crnogorski ženski lobi, Građanska alijansa, Mreža za afirmaciju nevladinog sektora, Prima, Prvo udruženje roditelja djece i omladine sa posebnim potrebama, Sigurna ženska kuća, Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore i Unija slobodnih sindikata.

Alternativni izvještaj je posebno važan imajući u vidu da Komitet, nakon razmatranja, državi upućuje svoje preporuke u vidu “zaključnih zapažanja”.

Alternativni izvještaj upućuje da je situacija u Crnoj Gori po pitanju ostvarivanja i zaštite ekonomskih, socijalnih i kulturnih prava zagarantovanih Paktom loša, te da se u naročito teškom položaju nalaze pripadnici marginalizovanih grupa.

Podsjećamo, Crna Gora je imala obavezu da još 2008. godine izvijesti Komitet o primjeni PESK-a, ali je sa zakašnjenjem to učinila 2010 godine. Državni izvještaj će biti predstavljen pred Komitetom 13. i 14. novembra 2014.

Napominjemo da nevladine organizacije nijesu bile uključene u postupak izrade Vladinog izvještaja u bilo kojoj fazi. Komitet, koji inače ohrabruje države da uključe NVO u ovaj postupak, u junu ove godine je dodatno pitao Vladu Crne Gore da li je uključila i NVO u pripremu izvještaja. Ipak, ni nakon tog podsjećanja, Ministarstvo rada i socijalnog staranja nije uključilo NVO u postupak izvještavanja.

U opštem interesu što kvalitetnije predstojeće rasprave pred Komitetom u Ženevi, objavićemo ovaj alternativni izvještaj u petak – na Međunarodni dan suzbijanja siromaštva i dostaviti ga Ministarstvu rada i socijalnog staranja, da bi se pripremili za predstojeću sesiju.

Izvještaj ima 77 strana i sadrži preko 100 preporuka. Izvještaj na engleskom jeziku možete preuzeti ovdje.

Saradnici i donatori