HUMANITARNI DŽUDO TURNIR „KUP SVETOG NIKOLE“

Obavještavamo zainteresovane korisnike usluga UMHCG-a, prijatelje, saradnike i širu javnost da će se u nedjelju 21. aprila u sali podgoričke gimnazije „Slobodan Škerović“, održati humanitarni džudo turnin, koji organizuje Džudo klub „KOGA“ iz Podgorice u saradnji sa Udruženjem mladih sa hendikepom Crne Gore.

Prihod prikupljen na turniru ide kao donacija UMHCG-u, za dio potrebnih sredstava za nabavku psa vodiča za osobe oštećenog vida. Turnin se organizuje pod pokroviteljstvom Vlade Crne Gore, a na turniru se preliminarno očekuje učešće najboljih Crnogorskih džudista i džudistkinja u konkurenciji poletaraca, pionira, nada(kadeta) i juniora oba pola.

Ovo je jedini humanitarni turnir u regionu sa isključivim ciljem aktivnosti pomaganja drugima što i proizilazi iz osnova Džudo filozofije kroz glavni etički postulat PRINCIP UZAJAMNOG POMAGANJA I NAPREDOVANJA koji je osnivač ovog sporta profesor Džigoro Kano (Jigoro Kano) ustanovio, a koji nažalost kroz trku za medaljama biva često zaboravljen.

Svečano otvaranje turnira planirano je u 9,45h a početak turnira u 10,00h. Sve­ča­no otva­ra­nje tak­mi­če­nja će bi­ti upot­pu­nje­no na­stu­pom KUD-a „Bu­do To­mo­vić” i pre­zen­ta­ci­jom ken­do klu­ba „Bu­duć­nost”.

Ak­ci­ju su po­dr­ža­li iz­me­đu osta­lih pje­vač Ram­bo Ama­de­us, se­lek­tor ru­ko­me­ta­ši­ca Cr­ne Go­re Dra­gan Adžić, ru­ko­me­ta­ši­caSu­za­na La­zo­vić, se­lek­tor fud­bal­ske re­pre­zen­ta­ci­je Bran­ko Br­no­vić i ru­ko­met­ni tre­ner Go­ran Đu­ka­no­vićPro­mo­ter tur­ni­ra je svjet­ski vi­ce­pr­vak u džu­dou Sr­đan Mr­va­lje­vić.

Ovom prilikom se ispred ciljne grupe UMHCG-a, posebno u ime sadašnjih i budućih korisnika pasa vodiča i pomagača, zahvaljujemo Judo klubu Koga i posebno potpredsjedniku kluba Dušanu Vlahoviću.

UMHCG tim

Saradnici i donatori