EDUKACIJE O KONVENCIJI UN O PRAVIMA OSI PREDUSLOV SU JEDNAKOSTI I RAVNOPRAVNOSTI

EDUKACIJE O KONVENCIJI UN O PRAVIMA OSI PREDUSLOV SU JEDNAKOSTI I RAVNOPRAVNOSTI

„Programi formalnih i neformalnih edukacija u oblasti ljudskih prava morali bi biti redovno planirani i usvojeni u svim porama crnogorskog društva, uključujući i kroz programe o radu svih ministarstava nadležnih za prava osoba s invaliditetom (OSI), kako bi se obezbijedilo i njihovo finansiranje, a organizacije OSI i njihovi predstavnici/e trebaju biti uključeni/e od rane faze planiranja, pa sve do evaluacija,“ zaključak je Škole ljudskih prava osoba s invaliditetom za predstavnike/ce pregovaračkih poglavlja. Učesnici/ce Škole istakli/e su važnost i edukaciju društva o Konvenciji UN o ljudskim pravima OSI, a posebno zaposlenih u sudstvu. U odnosu na teme modela pristupa invaliditetu, jezika i terminologije, naveli su da je neophodno da se u crnogorskom društvu dodatno promovišu, s ciljem prihvatanja različitosti i usvajanja modela dobre prakse nastalim na uvažavanju i prihvatanju evropskih vrijednosti na polju ljudskih prava, s posebnim akcentom na stvaranje inkluzivnog i prihvatljivog društva i zajednice. 

Na samom početku ŠkoleMarina Vujačić je u ime UMHCG-a uputila pozdrave polaznicima/ama i zahvalila se na velikom interesovanju za učešće. Predstavila je ciljeve projekta, kao i brojne aktivnosti koje su realizovane i koje će biti realizovane u narednom periodu. Ukazala je na značaj i potrebu organizovanja aktivnosti poput Škole ljudskih prava OSI, posebno ističući činjenicu da koncept ljudskih prava OSI još uvijek nije zaživio u crnogorskom društvu, uključujući i kada je u pitanju formalni proces obrazovanja, u okviru kojeg se dovoljno ne govori ni o ljudskim pravima, a kamoli o pravima osoba s invaliditetom. Dodatno, ukazala je na činjenicu da literatura iz oblasti društvenih nauka koja se izučava na fakultetima sadrži brojne nekorektne pojmove o OSI, uz korišćenje odavno prevaziđenih modela pristupa invaliditetu.

Goran Macanović je, takođe, u svom uvodnom izlaganju ukazao na važnost poznavanja ljudskih prava OSI, kroz upoznavanje sa međunarodnim principima, instrumentima i dobrim praksama u oblasti ljudskih prava OSI, posebno ističući značaj poznavanja načela Konvencije UN o pravima OSI.

U ime Ministarstva evropskih poslova (MEP-a) pozdrave učesnicima/ama uputio je i Bojan Vujovićgeneralni direktor Direktorata za evropske fondove ističući da ovakve i slične aktivnosti doprinose promjeni svijesti o značaju ove teme, te da sve aktivnosti na kojima zajednički radimo u oblasti evropskih integracija imaju prevashodno za cilj da prihvatimo evropske vrijednosti i unaprijedimo živote svih nas. U svom izlaganju, između ostalog, istakao je važnost uspostavljanja dijaloga sa pregovaračkim strukturama, upravo zbog usklađivanja nacionalnog zakonodavstva s direktivama EU, usvajanja evropskih vrijednosti, implementacije novih politika i olakšavanja života svih građana/ki. Istakao je da bi bilo dobro da, nakon dijaloga s pregovaračkom, naredna faza bude uspostavljanje dijaloga s IPA strukturom, posebno iz razloga što postoji dosta mogućnosti za finanasiranje novih projekata kojima će se podržati inicijative organizacija na lokalnom nivou. Ohrabrio je pisanje novih projekata i razvijanje novih projektnih ideja. 

Škola je organizovana s ciljem da unaprijedi nivo znanja predstavnika/ca pregovaračkih struktura o ljudskim pravima OSI, kako bi se ona na adekvatan način reflektovala u planovima za sprovođenje pregovaračkih poglavlja s fokusom na poglavlja 5 – Javne nabavke, 18 – Statistika, 19 – Socijalna politika i zapošljavanje, 23 – Pravosuđe i temeljna prava, 24 – Pravda, sloboda i bezbijednost i  28 – Zaštita potrošača i zdravlja, i ključnim dokumentima koja Crna Gora treba da usvoji i uskladi s EU direktivama i praksama.

Škola se sastojala iz teorijskog i praktičnog dijela, a pratile su ga i radionice, prikazivanje filmova, vježbe i rad u grupama. Polaznici su se upoznali s temama kao što su: Modeli pristupa invaliditetu, jezik i terminologija, Domaći instrumenti i mehanizmi za ostvarivanje i zaštitu ljudskih prava OSI, Društvena slika i medijsko izvještavanje o OSI, Međunarodni instrumenti za zaštitu prava OSI s posebnim naglaskom na Konvenciju UN o pravima OSI, Filozofija samostalnog života, Izjednačavanje mogućnosti ili abilizam, Inkluzivno obrazovanje, Prava žena s invaliditetom, Pravo na zapošljavanje i socijalnu zaštitu, Pristupačnost na međunarodnom nivou i pristupačnost u Crnoj Gori, Porodični život OSI i Učešće u političkom i javnom životu.

Prvog dana Škole, poseban aspekat bio je stavljen na temi Modeli pristupa invaliditetu, tako da su tokom diskusije polaznici/e Škole imali mogućnost da govore o (ne)adekvatnoj terminologiji OSI, problemima i barijerama sa kojima se OSI svakodnevno susrijeću, između ostalog, ukazujući i na probleme pristupačnosti i koncept samostalnosti osoba s invaliditetom. Podstaknuti predavanjem na temu modela pristupa invaliditetu i projekcijom britanskog filma Dah života (Breath), koji za temu ima promociju deinstitucionalizacije, polaznici/e Škole ukazali/e su i na prepreke sa kojima se glavni junak pomenutog filma susreće. U skladu s tim, predstavnik institucije Zavoda za statistiku – Monstata je naveo statističke podatke o samostalnosti mladih s invaliditetom navodeći primjere ostalih država poput Hrvatske i Danske. 

Kada su u pitanju mehanizmi zaštite ljudskih prava OSI, tokom diskusije zaključeno je da je pristup instictucijama sistema OSI i dalje izazov, te da se tužbenim zahtjevima OSI  mora omogućiti pristup institucijama sistema na način koji je osobi s invaliditetom prihvatljiv. Trenerica Vujačić informisala je učesnike/ce i o parničnim postupcima za zaštitu od diskriminacije koji su bili pokrenuti posredstvom advokatskog tima UMHCG-a. Prvog radnog dana zaključeno je da je potrebno edukacije usmjeriti i na zaposlene u sudstvu jer se nerijetko dešava u praksi da sudije/tkinje nijesu informisane o modelima pristupa invaliditetu, kao ni o načelima Konvencije UN o pravima OSI. 

Drugog dana Škole učesnici/e su diskutovali na temu obrazovanja i izlovanosti djece s invalidtetom, pri čemu su podržali prinicip inkluzivnosti u obrazovanju u skladu s temom inkluzivnog obrazovanja koja je, između ostalog, bila razrađena na Školi, nakon čega su pomenuli primjere „specijalnih odjeljenja“ u svom okruženju. Pored toga, kao primjer naveli su obrazovanje djece s autizmom i pravo djece na asistenciju u nastavi i povezali probleme servisa usluge s problemom neprihvatanja invaliditeta od strane roditelja djece s invaliditetom. Zaključeno je da, nažalost, individualni slučajevi, stvaraju lošu sliku o inkluzivnom obrazovanju. Macanović je naveo da je neophodno da se sistem obrazovanja prilagodi svakom djetetu navodeći primjere dobre prakse u Finskoj i Švedskoj. Drugi dan Škole završen je projekcijom njemačkog filma Moj sastanak na „slijepo“ (Mein Blind Date mit dem Leben) u režiji Marka Rothemund (Marc Rothemund). 

Trećeg dana Škole, učesnici/e su se, između ostalog, upoznali sa temom Pristupačnost na međunarodnom nivou i pristupačnost u Crnoj Gori, gdje su, takođe, imali/e priliku da razmjenjuju informacije o primjerima iz prakse. Škola je završena debatom u odnosu na prava žena s invaliditetom, pri čemu je poseban akcenat stavljen na pravo na prekid trudnoće, nakon čega su usljedile projekcije promotivnih video spotova Svačiji glas je jednako važan! koje su izradili UMHCG i Misija OEBS u Crnoj Goriu skladu s prethodno obrađenim temama: Porodični život OSI i Učešće u političkom i javnom životu.

Škola ljudskih prava OSI je organizovana u periodu 28 – 30. novembra 2022, a pohađalo je 16 polaznika/ca iz različitih institucija, uključujući sekretare pregovaračkih poglavlja.

Škola se sprovodila u okviru projekta ForUM za prava OSI koji Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG) realizuje u sklopu programa OCD u Crnoj Gori – od osnovnih usluga do oblikovanja politika – M’BASE koji sprovodi Centar za građansko obrazovanje (CGO) u partnerstvu sa Njemačkom fondacijom Friedrich Ebert (FES)NVO Centrom za zaštitu i proučavanje ptica Crne Gore (CZIP) NVO Politikon mreža. Projekat finansira Evropska unija, a kofinansira Ministarstvo javne uprave.

Saradnici i donatori