Djeca s invaliditetom izložena većem riziku da postanu žrtve nasilja

Djeca s invaliditetom izložena većem riziku da postanu žrtve nasilja

U izvještavanju koje je objavila Svjetska zdravstvena organizacija (SZO), djeca s invaliditetom imaju četiri puta veću šansu da postanu žrtve nasilja u odnosu na djecu bez invaliditeta. 

Ključni nalazi

Izvještaj koji je objavila SZO pokazuje da su djeca s invaliditetom: 

*Izloženija do 3.7 puta više da postanu žrtve različitih oblika nasilja u odnosu na djecu bez invaliditeta;
*Fizičkom nasilju su do 3.6 puta izloženija;
*Seksualnom nasilju su do 2.9 puta izloženija.

Djeca s invaliditetom, psihosocijalnim ili intelektualnim oštećenima spadaju u najranjivije kada je u pitanju seksualno zlostavljanje, čak 4.6 puta imaju veću šansu da postanu žrtve zlostavljanja u odnosu na svoje vršnjake bez invaliditeta. 

Faktori rizika

Faktori koji djecu s invaliditetom stavljaju u veći rizik od nasilja uključuju stigmu, diskriminaciju i neznanje o invaliditetu, kao i nedostatak društvene podrške onima koji brinu o njima. Smještanje djece s invaliditetom u institucijama, takođe, povećava njihovu osjetljivost na nasilje. U ovim okruženjima, djeca koja imaju prepreke u komunikaciji imaju i izazove u svojoj sposobnosti da otkriju iskustva zlostavljanja.

„Rezultati dokazuju da djeca s invaliditetom su disproporcionalo ranjiva u odnosu na nasilje i njihove potrebe su predugo bile zanemarivane“ navodi Dr Etin Krug (Etinne Krug), direktor odjseka za nasilje i prevenciju od povreda i invaliditet Svjetske zdravstvene organizacije. On, takođe, navodi: „Znamo da postoje posebne strategije za sprečavanje nasilja i ublažavanje njegovih posljedica. Sada moramo da utvrdimo da li ovo funkcioniše i za djecu s invaliditetom. Potrebno je odrediti dnevni red za akciju“.

Najsnažniji dokazi o nasilju

Pregled rezultata pruža najsnažnije dostupne dokaze o nasilju nad djecom s invaliditetom. Uključeno je 17 studija koje odražavaju podatke od 18.374 djece s invaliditetom iz zemalja sa visokim prihodima — Finske, Francuske, Izraela, Španije, Švedske, Ujedinjenog Kraljevstva i Sjedinjenih Država — naglašavajući hitnu potrebu za visokokvalitetnim istraživanjima u oblastima sa niskim prihodima i zemlje sa srednjim dohotkom. 

Preventivne mjere

Pokazalo se da određeni programi kućnih posjeta medicinskih sestara za djecu izloženu riziku od nasilja i obuke za unaprjeđenje roditeljskih vještina djeluju na sprečavanju nasilja nad djecom bez invaliditeta. Ove i druge obećavajuće mjere navedene su u SZO Prevencija maltretiranja dece i prevencija nasilja: dokazi treba da se primenjuju za djecu s invaliditetom, a njihova efikasnost se procjenjuje kao prioritet.

Konvencija Ujedinjenih nacija o pravima osoba s invaliditetom jača potrebu da se zaštite prava djece s invaliditetom i osigura njihovo puno i ravnopravno učešće u društvu. Ovo uključuje izbjegavanje negativnih iskustava koja su rezultat nasilja u djetinjstvu za koje je poznato da imaju širok spektar štetnih posljedica po zdravlje i dobrobit kasnije u životu. Kada prevencija ne uspije, briga i podrška djeci koja su žrtve nasilja su od vitalnog značaja za njihov oporavak.

Izveštaj Svjetske zdravstvene organizacije/Svjetske banke o invaliditetu navodi šta funkcioniše u poboljšanju zdravlja i društvenog učešća djece s invaliditetom i promoviše deinstitucionalizaciju. Za djecu s invaliditetom koja su trenutno smještena van kuće, jačanje njihove brige i zaštite rešavanjem institucionalnih kultura i struktura koje povećavaju rizik od nasilja je imperativ.

Djeca s invaliditetom i nasilje u Crnoj Gori

U Crnoj Gori djevojčice s invaliditetom višestruko su diskriminisane i nedovoljno osnažene da prepoznaju diskriminaciju i bore se protiv nje. To je ocijenjeno na panelu Zabrana višestruke i intersekcijske diskriminacije osoba sa invaliditetom (OSI) s posebnim akcentom na žene i djevojčice s invaliditetom, koji je organizovalo Udruženje mladih sa hendikepom (UMHCG) u okviru dvodnevne konferencije.

Zaključeno je da su da se roditelji djece s invaliditetom i djeca s invaliditetom od samog starta suočavaju s ozbiljnim problemima i poteškoćama, što kao posljedicu izaziva intersekcijsku diskriminaciju, te povećanu stepena nasilja u porodici. Problem nasilja nad djecom s invaliditetom je još uvijek nedovoljno istražen, a zvanični statistički podaci ne postoje. O ovom problemu se u crnogorskom društvu i ne govori, ili se zanemaruje tako da ostaje nepoznanica u kojoj mjeri i kroz koje oblike su djeca s invaliditetom izložena nasilju u našoj društvenoj zajednici.

Izvori: https://www.paho.org/en 

Pripremio/la: mr Milena Kovačević 

Saradnici i donatori