Cirkularno pismo povodom predstojećih lokalnih izbora u 12 opština

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, i nevladine organizacije koje se bave ostvarivanjem prava osoba s invaliditetom: Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore i Savez slijepih Crne Gore danas su uputile cirkularno pismo Opštinskim izbornim komisijama, povodom predstojećih lokalnih izbora.

Naime, u protekloj godini su tri prethodno pomenuta subjekta radili i inicirali stvaranje uslova za nesmetano i samostalno ostvarivanje biračkog prava licima s invaliditetom, a u skladu sa Konvencijom UN o pravima osoba s invaliditetom koju je naša država ratifikovala 2009. g. i time se obavezala na garanciju političkih prava i njihovog uživanja u praksi. Pored toga, Akcionim planom Strategije za integraciju osoba s invaliditetom u Crnoj Gori za period 2014.-2015. godine definisana je mjera: Osigurati da izborni postupak, izborna mjesta i materijali budu odgovarajući, pristupačni i lako razumljivi osobama s invaliditetom (Brajevo pismo, audio format, uvećana štampa, pritupačne biračke kabine,…) sa aktivnostima koje podrazumijevaju obezbjeđivanje pristupačnih objekata i materijala, koji se koriste za biračka mjesta i birački proces.

Prošle godine je u Danilovgradu, i to uspješno, sproveden pilot projekat glasanja pomoću šablona za glasački listić na kojem su po prvi put osobe sa oštećenim vidom mogle samostalno i tajno da glasaju. Ovu inicijativu posebno uspješnom je činilo to što je Ministarstvo za ljudska i manjinska prava dalo svesrdnu stručnu i tehničku podršku u realizaciji iste.

Ministarstvo je takođe dalo podršku amandmanima na Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izboru odbornika i poslanika koje su pripremile dvije partnerske organizacije osoba s invaliditetom, od kojih je veliki broj amandmana i usvojen u predloženoj formi, čime su stvorene i zakonske mogućnosti za ravnopravno, samostalno i tajno glasanje osoba s invaliditetom.  Radi dodatnih informacija upućujemo Vas na Službeni list RCG br. 14/2014 u kojem se nalazi objavljen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izboru odbornika i poslanika i Službeni list RCG br. 15/2014 u kojem se nalaze Pravila o jedinstvenim standardima za izborni materijal.

U želji da unaprijedimo status osoba s invaliditetom u oblasti javnog i političkog života obratili smo se OIK-ama sa inicijativom da preduzmu sve potrebne radnje kako bi osobama s invaliditetom na lokalnim izborima 25. maja tekuće godine omogućili ostvarivanje biračkog prava na ravnopravnoj osnovi sa drugima.

U tom cilju neophodno je, gdje god je to moguće obezbijediti nesmetan prilaz i ulazak u biračka mjesta korisnicima invalidskih kolica, a pored toga je neophodno na svakom biračkom mjestu obezbijediti po jedan šablon za glasački listić u skladu sa Zakonom, i glasačke kabine od kojih je na svakom biračkom mjestu po jedna kabina za glasanje sa policom za pisanje na 72cm.

Za sve dodatne informacije, konsultacije, i podršku u cilju stvaranja uslova za nesmetano i ravnopravno ostvarivanje biračkog prava lica s invaliditetom potpisnice ove inicijative su istakle da stoje na raspolaganju Opštinskim izbornim komisijama.

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava

dr Suad Numanović, Ministar

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore

Marina Vujačić, Izvršna direktorica

Savez slijepih Crne Gore

Goran Macanović, Izvršni direktor

Saradnici i donatori