Besplatno pravno savjetovalište za žene s invaliditetom

Besplatno pravno savjetovalište za žene s invaliditetom


Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG)
 pruža pravno savjetovalište za žene s invaliditetom. Pravno savjetovalište podrazumijeva kontinuirano pružanje pravnog informisanja, pravnih savjeta i pravne pomoći. Pruža se svakog radnog dana (ponedeljak – petak) u terminu od 8.30 do 16.00 časova.

Ova aktivnost ima za cilj informisanje, savjetovanje i podsticanje žena s invaliditetom da budu aktivnije u zagovaranju svojih prava, kroz informisanje o mehanizmima zaštite od diskriminacije i korišćenje pravnih ljekova u kontekstu rodne ravnopravnosti i evropskih integracija.

S druge strane, u cilju pravičnog suđenja i sudske zaštite žena s invaliditetom (ŽSI), aktivnim pružanjem pravne pomoći (preduzimanjem procesnih radnji, posredstvom advokatskog tima UMHCG-a) svakodnevno će se pružati podrška/zastupanje u zaštiti od diskriminacije žena s invaliditetom.

Stranke se mogu obratiti Udruženju i tražiti informacije i/li iznijeti svoje nedoumice u vezi s ostvarivanjem prava u bilo kojoj oblasti života, i odmah ili najkasnije u roku od 24 sata, ukoliko dostave na uvid i na raspolaganje sve potrebne informacije i dokumentaciju, besplatno dobiti potpune informacije o tome da li imaju pravo, i ukoliko imaju na koji način ga mogu ostvariti ili zaštititi. Na taj način ŽSI bivaju obaviještene ukoliko je neko njihovo pravo prekršeno ili (može biti) ugroženo.

U zavisnosti od okolnosti izazvanih COVID-19, pravni savjeti mogu se tražiti lično, u prostorijama UMHCG-a, svakog radnog dana (ponedeljak – petak). Komunikacija sa strankama biće omogućena i putem fiksnog i mobilnog telefona, e-maila, Fejsbuk straniceInstagram nalogaputem čata na portalu DisabilityInfo.me (četvrtkom od 12.00 do 14.00h) ili putem čata na portalu Vršnjačkapodrška.me svakog radnog dana (po sopstvenom izboru zainteresovanih).

Kroz mehanizam pravne pomoći žene s invaliditetom korišćenjem usluga našeg advokatskog tima – Advokatske kancelarije “Terzić-Živković” mogu biti zastupane u svim pravnim poslovima i postupcima pred svim institucijama sistema, kao i pred pravnim i fizičkim licima u državi i inostranstvu npr. u postupku pred sudom, državnim tužilaštvom i Ustavnim sudom Crne Gore, u postupku za vansudsko rješavanje sporova, u postupku pred javnim izvršiteljem i sl. Kroz pravnu pomoć pruža se i pomoć prilikom sastavljanja: inicijativa, zahtjeva, molbi, žalbi, tužbi, i drugih vrsta podnesaka, zastupanja interesa stranke u tim postupcima, preduzimanja svih drugih pravnih radnji za koje se ocijeni da su u korist stranke, kao i oslobađanja od plaćanja troškova postupka (u dijelu troškova advokata/ice).

Ova aktivnost dio je projekta Jednakost – različite i vidljive (Equality – diverse and visible) koji UMHCG sprovodi uz podršku Reaktor – Istraživanje u akciji (Reactor – Research in Action) i partnera u okviru projekta Unapređivanje rodne ravnopravnosti u procesu pridruživanja EU koji je finansiran od strane Evropske unije i kofinansiran od strane Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju (Sida).

Saradnici i donatori