Marina Vujačić

Izvršna direktorica

Marina Vujačić rođena je 25. 6. 1986. u Nikšiću. Osnovnu školu „Branko Višnjić“ završila je 2001. u Goliji, gdje je i rođena, a potom gimnaziju „Stojan Cerović“ 2005. u Nikšiću. Diplomirala je na Filozofskom fakultetu u Nikšiću 2009, Studijski program za sociologiju, srednjom ocjenom B (9,00). Tema diplomskog rada, iz koje je ocijenjena najvećom ocjenom A (10), bila joj je: „Tržište rada – pravila i stereotipi“.

Magistrandkinja je na studijama Socijalne politike i socijalnog rada na Fakultetu političkih nauka UCG, koje je upisala u oktobru 2018.

Tokom studija odrađivala je ankete, kao studentkinja i volontirala u nekim NVO. U Udruženju mladih sa hendikepom Nikšić (UMHNK) radila je kao programska menadžerka od jula 2010. do kraja avgusta 2011. gdje je učestvovala u pisanju i koordiniranju više projekata, organizaciji treninga i brojnim drugim aktivnostima.

Drugi put je za poziciju izvršne direktorice UMHCG izabrana u aprilu 2019. Mandat joj je počeo od 1. maja 2019. Prethodno, od 29. avgusta 2011. do 30. septembra 2017. Marina je prvi put bila izvršna direktorica UMHCG. Podnijela je ostavku na mjesto izvršne direktorice u avgustu 2017. zbog izbora na javnu funkciju. Bila je državna sekretarka Miniistarstva evropskih poslova u Vladi Crne Gore od 31. avgusta 2017. do 1. marta 2018. kada je razriješena na lični zahtjev, čemu je prethodila ostavka ministra. Od aprila 2018. do maja 2019. bila je konsultantkinja UMHCG,  kao i mentorka novozaposlenima u UMHCG, a povremeno je bila angažovana honorarno od strane drugih NVO i državnih organa. Bavila se freelancing-om. 

Za vrijeme mandata u Ministarstvu koordinirala je izradom brojnih strateških dokumenata Ministarstva i onih koje usvaja Vlada u procesu pregovora s EU. Bila je predsjedavajuća Konsultativnog tijela za sprovođenje Strategije informisanja javnosti o pregovorima CG s EU, predsjedavala je sjednicama Komisije za evropske integracije i dr. Trenutno je u četvorogodišnjem mandatu od 2020, kao predstavnica NVO, članica Zajedničkog konsultativnog odbora (ZKO) između Crne Gore i Evropskog Ekonomskog i socijalnog komiteta (EESK). 

Učestvovala je na raznim seminarima i edukacijama iz oblasti: ljudskih prava, zaštite od diskriminacije, vladavine prava, upravljanja i rukovođenja, komunikaciji u procesu pregovora s EU, planiranja i pisanja projekata za EU fondove, strateškog planiranja, finansiranja NVO iz javnih fondova, istraživanja, vođenje kampanje javnog zastupanja, zagovaranja i lobiranja i svih pojedinačnih tema iz oblasti invaliditeta.

Učestvovala je u izradi i pisanju: izvještaja o ljudskim pravima osoba s invaliditetom za Crnu Goru 2010, 2011, 2012. i 2013, autorka ili koatorka je i drugih istraživanja, izvještaja i publikacija. Kao najvažnije, izdvaja pripremu Alternativnog izvještaja o sprovođenju Konvenciju UN o pravima osoba s invaliditetom u Crnoj Gori i njegovog predstavljanja članovima Komiteta u Ženevi (Švajcarska), u avgustu 2017. Autorka je preko 15 publikacija. Na sajtu UMHCG, u kategoriji Publikacije dostupni su neki od tih materijala. 

Kao predstavnica NVO članica je Savjeta za transparentnost Ministarstva unutrašnjih poslova.

Bila je članica Radne grupe za izradu Akcionog plana za sprovođenje preporuka Komiteta UN o pravima osoba s invaliditetom i Radne grupe za izradu Analize održivosti sistema socijalne i dječje zaštite za OSI i Analize o mogućnostima za uspostavljanje Centra podrške za život u zajednici za OSI i djecu bez roditeljskog staranja koja su OSI. Autorka je tri programa obuke za zaposlene u socijalnoj i dječjoj zaštiti, odnosno stručne radnike, stručne saradnike i saradnike, i to na opšte teme iz oblasti ljudskih prava djece s invaliditetom i odraslih OSI, o usluzi personalne asistencije, i o samostalnom životu, deinstitucionaliyaciji i uslugama socijalne i dječje zaštite, s posebnim naglaskom na socijalno-edukativne usluge, koje je UMHCG akreditovalo kod Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu. Koautorka je programa Obuke za nastavno osoblje o osnovnim temama invaliditeta i inkuzivnog obrazovanja: Nauči – primijeni – promijeni koji je UMHCG podnijelo Centru za stručno obrazovanje. 

Trenerica je na temu ljudskih prava osoba s invaliditetom, zabrane diskriminacije, inkluzivnog obrazovanja, modela pristupa invaliditetu, uticaja modela pristupa na garancije prava OSI, društvenih stavova i odnosa medija prema invaliditetu, izjednačavanja mogućnosti i brojnih drugih. Trenerica je i Uprave za kadrove na temu javnog konsultovanja i finansiranja projekata i programa NVO iz državnog budžeta. Uključena je u edukacijama osoba s invaliditetom, nastavnog kadra, zaposlenih u državnoj upravi, advokata, sudija, predstavnika političkih partija, učenika, srednjoškolaca i studenata i brojnih drugih ciljnih grupa koje rade s OSI ili su na pozicijama pripreme i/li primjene zakona i politika.

Bila je članica različitih Vladinih radnih grupa i tijela, i to: Operativnog tijela zaduženog za sprovođenje Strategije informisanja javnosti o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji 2014 – 2018 (volonterski angažman), Savjeta za razvoj NVO za period 2014.-2018. za oblast djelovanja – razvoj i zaštita ljudskih prava i Sektorskog monitoring odbora za IPA IV komponentu – razvoj ljudskih resursa, formiranog od strane Ministarstva rada i socijalnog staranja (volonterski angažman).

Posjeduje sopstveni blog (link) i na njemu obrađuje i analizira različite teme iz oblasti društva. Pored sopstvenog bloga pisala je tekstove i za pojedine časopise, kao što je npr. časopis “Pogled” Inženjerske Komore Crne Gore, gdje je objavila svojih 13 radova na temu pristupačnosti. U emisiji „Bez rezerve“ koju je emitovala TV Atlas, jedno vrijeme je bila angažovana kao stručna saradnica – sociološkinja.

Koordinatorka je portala osoba s invaliditetom – Disabilityinfo.me koji je pokrenulo i uređuje UMHCG. Urednica je i časopisa DisabilityINFO.

Govori engleski jezik i ima osnovni nivo znanja iz ruskog i španskog jezika.

Marina je osoba s invaliditetom.

Kontakt podaci:

e-mail: marina.vujacic@umhcg.com

Skype marina.vujacic73

mob.tel: +382 69 385 976

Saradnici i donatori