Marina Vujačić

Izvršna direktorica

Marina Vujačić rođena je 25. 6. 1986. u Nikšiću. Osnovnu školu „Branko Višnjić“ završila je 2001. u Goliji, gdje je i rođena, a potom Gimnaziju „Stojan Cerović“ 2005. u Nikšiću. Diplomirala je na Filozofskom fakultetu u Nikšiću 2009, Studijski program za sociologiju, srednjom ocjenom B (9,00). Tema diplomskog rada, iz koje je ocijenjena najvećom ocjenom A (10), bila joj je: „Tržište rada – pravila i stereotipi“.

Tokom studija odrađivala je ankete i volontirala u nekim NVO. U Udruženju mladih sa hendikepom Nikšić (UMHNK) radila je, kao programska menadžerka, od jula 2010. do kraja avgusta 2011. gdje je učestvovala u pisanju i koordiniranju više projekata, u organizaciji treninga i u brojnim drugim aktivnostima.

Drugi put je na poziciji izvršne direktorice UMHCG izabrana u aprilu 2019. Mandat joj je počeo 1. maja 2019. Prethodno, od 29. avgusta 2011. do 30. septembra 2017. Marina je, prvi put, takođe bila izvršna direktorica UMHCG. Zbog izbora na javnu funkciju, ostavku na mjestu izvršne direktorice podnosi u avgustu 2017. Bila je državna sekretarka Miniistarstva evropskih poslova, u Vladi Crne Gore, od 31. avgusta 2017. do 1. marta 2018. kada je razriješena na lični zahtjev, čemu je prethodila ostavka ministra. Od aprila 2018. do maja 2019. bila je konsultantkinja UMHCG, kao i mentorka novozaposlenima u UMHCG, a povremeno je bila angažovana, honorarno, od strane drugih NVO i državnih organa. Bavila se freelancing-om. 

Za vrijeme mandata u Ministarstvu koordinirala je izradom brojnih strateških dokumenata Ministarstva, kao i onih koje usvaja Vlada, u procesu pregovora s EU. Bila je predsjedavajuća Konsultativnog tijela za sprovođenje Strategije informisanja javnosti o pregovorima CG s EU, predsjedavala je sjednicama Komisije za evropske integracije i dr.

Trenutno je, u četvorogodišnjem mandatu, od 2020, kao predstavnica NVO, članica Zajedničkog konsultativnog odbora (ZKO) između Crne Gore i Evropskog ekonomskog i socijalnog komiteta (EESK). Kao predstavnica NVO, bila je članica Savjeta za transparentnost Ministarstva unutrašnjih poslova, do trajanja mandata 42 Vlade Crne Gore. Najznačajniji rezultat, za vrijeme mandata, bilo je vraćanje osoba kojima je ograničena ili oduzeta poslovna sposobnost u birački spisak, čemu je prethodila njena inicijativa, nakon Odluke Ustavnog suda o neustavnosti odredbe kojima im je bilo onemogućeno pravo glasa..

Autorka je ili koautorka četiri programa obuke za zaposlene u socijalnoj i dječjoj zaštiti, odnosno stručne radnike, stručne saradnike i saradnike i to na opšte teme iz oblasti ljudskih prava djece s invaliditetom i odraslih OSI, o usluzi personalne asistencije, te o usluzi videćeg pratioca/teljke, kao i o samostalnom životu, deinstitucionalizaciji i uslugama socijalne i dječje zaštite, s posebnim naglaskom na socijalno-edukativne usluge, akreditovanih kod Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu. Koautorka je programa Obuke za nastavno osoblje o osnovnim temama invaliditeta i inkuzivnog obrazovanja: Nauči – primijeni – promijeni, koji je UMHCG podnijelo Centru za stručno obrazovanje Zavodu za školstvo

Učestvovala je na raznim seminarima i edukacijama iz oblasti: ljudskih prava, zaštite od diskriminacije, vladavine prava, upravljanja i rukovođenja, komunikaciji u procesu pregovora s EU, planiranja i pisanja projekata za EU fondove, strateškog planiranja, finansiranja NVO iz javnih fondova, istraživanja, vođenje kampanja javnog zastupanja, zagovaranja i lobiranja i svih pojedinačnih tema iz oblasti invaliditeta.

Učestvovala je u izradi i pisanju: izvještaja o ljudskim pravima osoba s invaliditetom za Crnu Goru 2010, 2011, 2012. i 2013, autorka ili koatorka je i drugih istraživanja, izvještaja i publikacija. Kao najvažnije, izdvaja pripremu Alternativnog izvještaja o sprovođenju Konvenciju UN o pravima osoba s invaliditetom u Crnoj Gori i njegovog predstavljanja članovima Komiteta o pravima osoba s invaliditetom, u Ženevi (Švajcarska), u avgustu 2017. Autorka ili koautorka je preko 20 drugih publikacija. Na sajtu UMHCG, u kategoriji Publikacije, dostupni su neki od tih materijala. Autorka je velikog broja članaka za različite portale i za časopise. 

Trenerica je na temu ljudskih prava osoba s invaliditetom, zabrane diskriminacije, inkluzivnog obrazovanja, modela pristupa invaliditetu, uticaja modela pristupa na garancije prava OSI, društvenih stavova i odnosa medija prema invaliditetu, izjednačavanja mogućnosti i brojnih drugih. Trenerica je i Uprave za kadrove na teme koje se odnose na: javno konsultovanje i finansiranje projekata i programa NVO iz državnog budžeta. Uključena je u edukacijama osoba s invaliditetom, nastavnog kadra, zaposlenih u državnoj upravi, advokata, sudija, tužilaca, predstavnika političkih partija, učenika, srednjoškolaca i studenata i brojnih drugih ciljnih grupa koje rade s OSI ili su na pozicijama pripreme i/li primjene zakona i politika.

Bila je, ili je i dalje, članica različitih Vladinih radnih grupa i tijela, i to: Radne grupe za izradu Nacrta strategije razvoja zdravstva (volonterski angažman), Operativnog tijela zaduženog za sprovođenje Strategije informisanja javnosti o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji 2014 – 2018 (volonterski angažman), Savjeta za razvoj NVO za period 2014.-2018. za oblast djelovanja – razvoj i zaštita ljudskih prava i Sektorskog monitoring odbora za IPA IV komponentu – razvoj ljudskih resursa, formiranog od strane Ministarstva rada i socijalnog staranja (volonterski angažman), potom Radne grupe za izradu Akcionog plana za sprovođenje preporuka Komiteta UN o pravima osoba s invaliditetom i Radne grupe za izradu Analize održivosti sistema socijalne i dječje zaštite za OSI i Analize o mogućnostima za uspostavljanje Centra podrške za život u zajednici za OSI i djecu bez roditeljskog staranja koja su OSI (volonterski angažman).

U 2021. i 2022. bila je članica Radne grupe za izradu Nacrta zakona o jedinstvenom vještačenju invaliditeta. Trenutno je  članica Odbora upravljanja projektom Reforma sistema jedinstvenog vještačenja invaliditeta (UNDP) i Upravnog odbora zajedničkog UN projekta Unaprjeđenje inkluzije djece sa smetnjama u razvoju i odraslih sa invaliditetom u Crnoj Gori (UNICEF predstavništvo u Crnoj Gori), kao i Nezavisnog monitoring mehanizma za praćenje primjene Konvencije UN o pravima osoba s invaliditetom u Crnoj Gori (Zaštitnik ljudskih prava i sloboda).Članica je Radne grupe za izradu Situacione analize o zdravstvenoj zaštiti osoba sa invaliditetom, formirane od strane Ministarstva zdravlja

Posjeduje sopstveni blog (link) i, na njemu, obrađuje i analizira različite teme iz oblasti društva. Pored sopstvenog bloga, pisala je tekstove i za pojedine časopise, kao što je npr. časopis Pogled Inženjerske Komore Crne Gore, gdje je objavila svojih 13 radova na temu pristupačnosti. U emisiji Bez rezerve, koju je emitovala TV Atlas, jedno vrijeme je bila angažovana kao stručna saradnica – sociološkinja.

Koordinatorka je portala osoba s invaliditetom – Disabilityinfo.me koji je pokrenulo i uređuje UMHCG. Urednica je i časopisa DisabilityINFO.

Govori engleski jezik i ima osnovni nivo znanja iz ruskog i španskog jezika.

Marina je osoba s invaliditetom. Od svoje 15 godine živi samostalno. 

Kontakt podaci:

e-mail: marina.vujacic@umhcg.com

Skype marina.vujacic73

mob. tel: +382 69 385 976

Saradnici i donatori