Milica Marđokić Sekulović

Koordinatorka servisa podrške

Milica Marđokić Sekulović je rođena u Baru, Crna Gora, 25.05.1994. godine. Osnovnu školu pohađala je u Baru (OŠ “Meksiko”) u periodu od 2001. do 2009. godine. Srednju školu, gimnaziju opšteg usmjerenja “Niko Rolović’’, završila je takođe u Baru, od 2009. do 2013. godine.

U periodu od 2013. do 2017. godine studirala je na Fakultetu političkih nauka, Univerzitet Crna Gora. Diplomirala je na temu Kriminalitet nasilja sa posebnim osvrtom na nasilje u porodici na studijskom programu Socijalna politika i socijalni rad. Naredne, 2017. godine, upisuje magistarske studije na istom studijskom smjeru na Fakultetu političkih nauka. Magistarski rad na temu Aktivne mjere zapošljavanja mladih na tržištu rada Crne Gore – komparacija sa iskustvom država EU uspješno je odbranila 23.07.2020. godine Činom odbrane magistarskog rada, Milica Marđokić je stekla stepen magistra (MSc) socijalne politike i socijalnog rada. Takođe, bila je dobitnica studentske nagrade na Fakultetu za uspjeh na studijama.

Nakon završenih osnovih studija, Milica Marđokić angažuje se na Vladin program stručnog osposobljavanja u trajanju od devet mjeseci u Upravi policije, Centar bezbjednosti Podgorica, Jedinica za krvne i seksualne delikte, suzbijanje nasilja u porodici i maloljetničke delikvencije. Bila je i učesnica programa Stop sivoj ekonomiji 2018. godine u trajanju od šest mjeseci, u Regionalnom centru granične policije jug, Sektor granične policije Bar. Takođe je bila na radnoj praksi u trajanju od tri mjeseca u okviru projekta Učestvovanje s odlučivanjem u dvije nevladine organizacije –  Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore i Queer Montenegro u Podgorici. 

Volontirala je u NVO Centar za prava djeteta tokom 2014 – 2015 godine na programu Stanovanje uz podršku – pomoć bivšim korisnicima Dječjeg doma ,,Mladost’’ na privikavanje na život po izlasku iz Doma.

Učestvovala je na raznim seminarima i obukama, od kojih su neke: Škola ljudskih prava osoba sa invaliditetom (januar 2019), Škola samostalnog života za OSI (oktobar 2019), Obuka za stručne radnike/ce, stručne saradnike/ce i saradnike/ce o usluzi personalne asistencije (novmbar 2019), Trening za trenere o Konvenciji UN o pravima OSI (jul 2020), Obuka na opšte teme iz oblasti ljudskih prava djece s invalisitetom i OSI (jul 2020)… Od septemra 2019. godine je zaposlena u Udruženju, prvo kao programska asistentkinja, a od marta 2020. kao koordinatorka servisa podrške.

Ima položen stručni ispit za stručne radnike u oblasti socijalne i dječje zaštite, kao i stručni ispit za rad u državnim organima. Takođe posjeduje Licencu za obavljanje osnovnih stručnih poslova u socijalnoj i dječjoj zaštiti.

Jedna je od autorki/koautorki publikacija pod sljedećim naslovima:

  • 2019. Sokić, D, Marđokić, M, Vujačić, M, Vodič za advokate i sudije o institutu besplatne pravne pomoći za osobe se invaliditetom, UMHCG, Podgorica
  • 2019. Marđokić, M, Smjernice za ostvarivaje prava na žaštitu od nasilja prema ženama s invaliditetom, UMHCG, Podgorica
  • 2019. Marđokić, M, Smjernice za ostvarivaje prava na personlnu asistenciju, UMHCG, Podgorica
  • 2019. Sokić, D, Vujačić, M, Vojičić, M, Marđokić, M, Alternativni izvještaj o realizaciji akcionog plana za implementaciju Strategije za zaštitu lica sa invaliditetom od diskriminacije i promociju jednakosti za period 2017-2021. za 2017. i 2018, UMHCG, Podgorica

Kontakt podaci:

E-mail: milica.mardjokicumhcg@gmail.com

Saradnici i donatori