Milenko Vojičić

Viši programski savjetnik i predsjednik Skupštine

Milenko Vojičić, rođen je 1.10.1958. u Nikšiću. Osnovnu školu „Braća Labudović“ završio je u Nikšiću, a potom Gimnaziju „Stojan Cerović“. Nakon toga je upisao Filozofski fakultet, odsjek Marksizam i socijalističko samoupravljanje.

Milenko posjeduje veliko iskustvo iz oblasti invalidnosti i jedan je od boraca za ostvarivanje prava i poboljšanje položaja osoba s invaliditetom zasnovano na modelu ljudskih prava.

Učestvovao je na raznim obukama i seminarima, a na neke od tema ima trenerske sertifikate:

 • Razvoj organizacije (Fondas);
 • Javno zastupanje (ALD NK, CRNVO, TIM3);
 • Pisanje projekata (ALD NK);
 • UMHCG, TOT „Ka inkluziji u srednjem obrazovanju“
 • Trening o ljudskim pravima i pravima OSI (UMHCG);
 • Upravljanje i rukovođenje OCD (TACSO);
 • Zabrana diskriminacije lica s invaliditetom (CEDEM, MLJMP);
 • Javno zastupanje i lobiranje (TACSO;
 • Pristupačnost (UPPG);
 • Monitoring o ljudskim pravima osoba s invaliditetom u Crnoj Gori (UMHCG);
 • Trening o besplatnoj pravnoj pomoći (CEMI);
 • Skola ljudskih prava OSI (UMHCG, Ekvista);
 • Škola samostalnog života (UMHCG);
 • Trening o personalnoj asistenciji (UMHCG).

Posjeduje trenersko iskustvo na teme iz oblasti invalidnosti. Bio je koordinator projekta  „Monitoring o ljudskim pravima osoba s invaliditetom“, finansiran od strane programa Disability Right Promotion International i vođa Radne grupe za izradu analize usklađenosti domaćeg zakonodavstva sa Konvencijom o pravima osoba s invaliditetom u oblasti zdravstva u okviru regionalnog projekta: Uspostavljanje Balkanske nezavisne mreže osoba s invaliditetom (Establishing the Balkans Independent Disability Framework), koji finansira Evropska unija posredstvom Delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini.

Jedan je od pokretača sprovođenja servisa podrške za osobe s invaliditetom, posebno personalne asistencije.

Bio je član raznih Radnih grupa oformljenih u ministarstvima  koje su imale zadatak da pripreme pravne dokumente koji regulišu pitanja osoba s invaliditetom, rad i finansiranje nevladinog sektora i slično. Učestvovao je i u izradi strateških dokumenata na nacionalnom i lokalnom nivou.

Član je Savjeta za brigu o osobama s invaliditetom pri MRSS, i Radne grupe za izradu Akcionog plana o sprovođenju preporuka Komiteta UN o pravima OSI.

Predsjednik je Skupštine UMHCG i koordinator Programa za pristupačnost u okviru UMHCG. Bio je član Radne grupe za izradu Predloga Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata. Od jula 2019. je na poziciji višeg programskog savjetnika. 

Koordinarao je projektom Umrežavanjem do boljeg rada (Better Working Throught Networking) podržanog od strane Evropske unije, i Ministarstva javne uprave, u okviru kojeg je formirana prva Mreža organizacija osoba s invaliditetom – nacionalna, krovna organizacija registrovana zvanično kao NVO.

Milenko je osoba s invaliditetom.

Adresa stanovanja:   81400. Nikšić, Dragova Luka, ul. Široka br. 5.

br.mobtel: +38269239322

mail: milenkoplegije@yahoo.com   

Saradnici i donatori