Ivana Bogdanović

Administrativna asistentkinja

Ivana Bogdanović je rođena 4.2.1989. u Nikšiću.

Završila je Osnovnu školu „Janko Mićunović”, nakon čega upisuje i završava “Srednju Ekonomsku školu”. Nakon srednje škole upisuje se na Filozofskom fakultetu, studijski program za Sociologiju, na kojem završava i specijalističke studije.

Diplomirala je 2013, a tema diplomskog rada bila joj je: “Profesija omladinskog radnika tumačena iz okvira sociologije profesije”.

U januaru 2015. preko Vladinog programa stručnog osposobljavanja dolazi u UMHCG gdje se osposobljava narednih devet mjeseci. Za vrijeme stručnog osposobljavanja bila je učesnica u brojnim aktivnostima koje je UMHCG organizovalo, kao što su: trening za personalne asistente, konferencija o zapošljavanju osoba s invaliditetom, konferencija o pristupačnosti, javna debata o novom Zakonu o zabrani diskriminacije lica sa invaliditetom, kao i na konferencijama i okruglim stolovima drugih organizacija koje su obrađivale teme iz oblasti prava osoba s invaliditetom. U okviru svog posla u UMHCG-u preuzimala je tekstove i preuređivala ih kao informacije koje su potom publikovane na portalu DisabilityInfo.

Od septembra 2016. angažovana je na poziciji Administrativne asistentkinje i obavlja administrativne poslove u kancelariji, evidentiranje ulazne i izlazne korespodencije, popunjavanje, razvrstavanje i arhiviranje dokumenata, priprema različitih dokumenata u vezi sa sprovođenjem programa i sprovodi druge redovne aktivnosti. U Udruženju učestvuje u planiranju i sprovođenju brojnih aktivnosti: radionica za studente s invaliditetom i poslodavce, škole ljudskih prava za OSI i škole samostalnog života i drugih aktivnosti u oblasti prava osoba s invaliditetom. Tokom rada u UMHCG više godina je radila i koordinirala projektima.

Služi se engleskim i ruskim jezikom.

Kontakt podaci:

e-mail: ivana.b.umhcg@gmail.com

Saradnici i donatori