Dragana Sokić

Programska asistentkinja

Dragana Sokić je rođena 6. septembra, 1989. u Podgorici.

Osnovnu školu „Oktoih“ završila je u Podgorici, nakon čega upisuje i završava “Srednju medicinsku školu“, smjer Pedijatrijska sestra/tehničar, 2008. 

Osnovne studije završila je na Fakultetu za državne i evropske studije u Podgorici, 2011, gdje je diplomirala na temu „Pravni položaj Agencije za elektronske medije Crne Gore“. Tokom treće godine studija odrađuje studentsku praksu u instituciji Ombudsmana i Ministarstvu unutrašnjih poslova. Pripravnički staž odradila je preko Vladinog programa stručnog osposobljavanja u Zavodu za metrologiju, 2013. 

Nakon osnovnih studija, završava specijalističke studije na Fakultetu političkih nauka u Podgorici 2014, Studijski program Evropske studije. Specijalizirala je na temu: „Razvoj politike ekonomske, socijalne i teritorijalne kohezije u EU“, ocjenom A (10).

U periodu 2017 – 2018. tri puta je bila angažovana u Udruženju mladih sa hendikepom Crne Gore kao personalna asistentkinja, gdje je radila na prilagođavanju literature za osobe s oštećenjem vida, kao i na drugim aktivnostima u okviru Studentske savjetodavne kancelarije UMHCG. Takođe je radila u Zavodu za statistiku u okviru MICS istraživanja koje se sprovodilo s ciljem unapređenja dječijih prava. Pohađala je Školu ljudskih prava osoba sa invaliditetom u organizaciji UMHCG, posredstvom Ambasade SR Njemačke u Podgorici, a u okvriru projekta „Učestvovanje s odlučivanjem“ (Participation with decisions – PWDS).

Od oktobra 2018. radi kao programska asistentkinja u UMHCG.

Služi se engleskim jezikom. 

Kontakt podaci:
E-mail: dragannasokic@hotmail.com

 

Saradnici i donatori