Anđela Miličić

Koordinatorka Studentske savjetodavne kancelarije

Anđela Miličić je rođena 25. septembra 1992. u Nikšiću. Zavšila je Osnovnu školu “Jagoš Kontić”. Srednju stručnu školu u Nikšiću, smjer Elektrotehničar računara upisala je 2007. Na Filozofskom fakultetu Studijskom programu Sociologija specijalizirala je 2015. Od februara iste godine odrađuje pripravnički u Udruženju mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG). Učestvovala je u sprovođenju projektu Od obrazovanja ka zaposlenju, koji je finansijski podržan od strane Zavoda za zapošljavanje Crne Gore. U okviru ovog projekta učestvovala je u motivacionim radionicama, obukama i treninzima za zapošljavanje OSI.

U toku pripravničkog je učestvovala u više aktivnosti koje je organizovalo UMHCG, kao što su: trening za personalnu asistenciju, konferencija o zapošljavanju osoba s invaliditetom. Kroz projekat Trans to work 2 – Od obrazovanja ka zaposlenju je obilazila srednje škole i pričala o svojim iskustvima u toku obrazovanja, kako bi mlade ljude s invaliditetom podstakla da upišu fakultet. Nakon završetka pripravničkog staža Anđela je zaposlena na poziciji programske asistentkinje. Za vrijeme angažovanja na ovoj poziciji, pripremala je tekstove za portal DisabilityInfo, uređivala Facebook stranicu UMHCG, učestvovala u organizaciji seminara i okruglih stolova u organizaciji UMHCG, bila asistentkinja na sprovođeju aktivnosti u okviru Studentske savjetodavne kancelarije i pružanju drugih servisa podrške za osobe s invaliditetom. Od septembra 2017. sprovodi veći dio aktivnosti u Programu za obrazovanje i edukaciju, čime i neformalno koordinira programom sve do novembra 2018. U tom periodu učestvovala je u izradi Pravilnika o kriterijumima, načinu, uslovima i visini naknade za ostvarivanje prava na smještaj i ishranu u domu, studentski kredit, stipendiju i participaciju prevoza.

Bila je koordinatorka projekata Učimo zajedno koji je finansijski podržan od strane Crnogorskog Telekoma, Javnog rada Personalni asistent podržanog od strane Zavoda za zapošljavanje Crne Gore, Jednako obrazovanje za sve – Tiče nas se! podržanog od strane Ministarstva prosvjete i projekta Nauči – primijeni – promijeni podržanog od strane Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta.

Sada trenutno koordinira projektom Inkluzivno visoko obrazovanje na Zapadnom Balkanu (Inclusive tertiary EDucation in the West BalkanS) u ime UMHCG, kao partnera na projektu; nosilac projekta je univerzitet Polis iz Tirane, a finansiran je od strane Erasmus+ programa.

Od juna 2019. je na poziciji koordinatorke Studentske savjetodavne kancelarije.

Kao predstavnica UMHCG članica je Komisije za smještaj studenata u domu u sljedelim gradovima: Podgorica, Cetinje i Kotor, a koja je formirana od strane Uprave Doma studenata i učenika pomenutih gradova i Komisije za smještaj i useljenje studenata „Braća Vučinić“ Nikšić.

Članica je Upravnog odbora Mreže za mlade Crne Gore.

Takođe je ispred UMHCG imenovana za članicu Operativnog tijela za sprovođenje Strategije informisanja javnosti o pristupanju Crne Gore EU 2019-2022. 

Pohađala je Trening za trenere o Konvenciji UN o pravima osoba s invaliditetom, u okviru programa Transformacija za efikasno učešće (Transformation for Efficient participation – TEN) u organizaciji UMHCG, Trening za trenere, u okviru projekta Karavan o ljudskim pravima OSI u organizaciji UMHCG, Školu samostalnog života u organizaciji UMHCG, Školu ljudskih prava OSI u organizaciji UMHCG.

Bila je jedna od trenerica na Radionicama za nastavno osoblje u okviru projekta Nauči – primijeni – promijeni i na radionicama u osnovnim i srednjm školama u Crnoj Gori na temu prava OSI.

Jedna je od autorki Priručnika za pristup djeci s invaliditetom u srednjem inkluzivnom obrazovanju u Crnoj Gori, Programa Obuka za nastavno osoblje o osnovnim temama invaliditeta i inkluzivnog obrazovanja: Nauči – primijeni – promijeni, kod Centra za stručno obrazovanje, saradnica na izradi Leksikona ključnih pojmova u oblasti ljudskih prava OSI.

Služi se engleskim jezikom.

Anđela je osoba s invaliditetom.

Kontakt podaci:

e-mail: andjela.milicicumhcg@gmail.com.

Saradnici i donatori