Aleksandra Pavićević

Koordinatorka Servisa za zapošljavanje

Aleksandra je rođena 30.01.1993. u Podgorici. Osnovnu školu „Štampar Makarije“ završila je u Podgorici, nakon čega upisuje i završava trgovinsku školu „Sergije Stanić“ 2012. Specijalizirala je na Ekonomskom fakultetu u Podgorici 2017, Studijski program za menadžment na temu Zapošljavanje – process odluke novih radnika ocjenom A (10). 

Završila je Školu demokratije u organizaciji Centra za građansko obrazovanje (CGO) i fondacije Friedrich. Pohađala je i Školu o ljudskim pravima osoba s invaliditetom u organizaciji Centra za antidiskriminaciju Ekvista, kao i kurs računara s ocjenom A u Centru za obrazovanje i odgoj „Don Bosko“. Takođe, posjeduje ECDL profil sertfikat od strane Čikoma i potvrdu o pohađanju četvoromjesečnog kursa za računovodstvene poslove od strane Instituta sertifikovanih računovođa Crne Gore.

Pohađala je Školu samostalnog života u organizaciji UMHCG, seminar Upoznavanje zaposlenih sa standardom ISO 9001:2015 u organizaciji Q-Expert consulting d.o.o, kao i kurs Interpersonalna komunikacija u organizaciji Blue coach

Od septembra 2014. se priključila UMHCG đe je volontirala i učestvovala u raznim aktivnostima, kao na primjer: Konferenciji o zapošljavanju osoba s invaliditetom, akciji dijeljenja lifleta u okviru kampanje Ovo su naša mjesta, u sprovođenju projekta Trans to work – od obrazovanja ka zaposlenju, koji je UMHCG sprovodilo uz finansijsku podršku Zavoda za zapošljavanje Crne Gore. Kroz ovaj projekat je obilazila srednje škole i pričala o svojim iskustvima u toku obrazovanja, kako bi mlade ljude s invaliditetom podstakla da upišu fakultet. 

Bila je izvršna direktorica UMHCG od 1. septembra 2018. do 30. aprila 2019, kada je razriješena na lični zahtjev. Nakon toga je angažovana na poziciji koordinatorke Servisa za zapošljavanje. Prethodno je radila na poziciji koordinatorke Programa za zapošljavanje i razvoj ljudskih resursa UMHCG, a u okviru tog posla je bila odgovorna i za finansije UMHCG.

Prošla je kroz razne treninge i obuke iz oblasti prava osoba s invaliditetom, Trening o pisanju EU projekata u organizaciji TASCO i RYCO Regional Youth Cooperation Office, Trening za finansijske menadžere za upravljanje projektima iz IPA fondova (NVO SOS telefon za žene i djecu za žtrve nasilja i Udruženje za razvoj civilnog društva Bijelo Polje), Trening na temu Nabavke kod EU-IPA projekata (SPUCG), Trening okviru Erasmus+ projekta Hajde da razgovaramo o invaliditetu (Let’s speak about disability)

Bila je angažovana kao koordinatorka projekta Press to Work i Javni rad Personalni asistent uz finansijsku podršku Zavoda za zapošljavanje Crne Gore, projekta Omladinska politika je i moja politika! finansijski podržanog od strane Ministarstva sporta, projekta OSIguraj uslove sebi! finansijski podržanog od strane Ministarstva rada i socijalnog staranja, projekta Osnaživanje i kvalitetno uključivanje kroz pomoć, pravne informacije i podršku (EQUALIS – Empowerment and Quality inclUsion through Assistance and Legal Information and Support) finansijski podržanog od strane UNICEF (Predstavništvo u Crnoj Gori), projekta ZA JEDNakO učešće OSI! finansijski podržanog od strane Glavnog grada Podgorice, projekta FRIDA – Feminizam, ravnopravnost, invaliditet, dostojanstvo – afirmacija finansijski podržanog od strane Ministarstva ljudskih i manjinskih prava, kao i projekta ForUM za prava OSI finansijski podržan u sklopu programa OCD u Crnoj Gori – od osnovnih usluga do oblikovanja politika – M’BASE koji sprovodi Centar za građansko obrazovanje (CGO).

U okviru projektnih aktivnosti UMHCG bila je angažovana u Istraživanju o diskriminaciji osoba s invaliditetom, procjeni uticaja COVID 19 na troškove života osoba s invaliditetom, o zaštiti i zdravlju OSI na radu.

Od 2020. je bila predstavnica Laboratorije omladinske politike za mlade (Youth Policy lab-u) koju je formirao Regionalni savjet za saradnju (RCC), a koja je imala za cilj da na regionalnom nivou promišlja omladinsku politiku i rješava ključne probleme za mlade, kao i da mladi ravnopravno učestvuju s kreatorima politike

Jedna je od autorki sledećih publikacija: 

Informator za poslodavce i OSI o mjerama i aktivnostima zaštite i zdravlja na radu 2020
Informator o pravima žena s invaliditetom na rad i zapošljavanje 2020

A dok je saradnica u izradi Leksikona ključnih pojmova u oblasti ljudskih prava OSI 2021

Aleksandra je osoba s invaliditetom.

Kontakt podaci:

E-mail: aleksandra.pavicevicumhcg@gmail.com
aleksandra.pavicevic@umhcg.com

Saradnici i donatori