Galerije fotografija

  • Album »
  • Radionice sa ženama s invaliditetom o pravima na rad i zapošljavanje

Cilj radionice je podizanje nivoa znanja žena s invaliditetom o pravima u oblasti rada i zapošljavanja. Ovom prilikom su žene s invaliditetom edukovane o svojim pravima, načinima njihove zaštite, i motivisane i osnažene za traženje posla ili pokretanje samostalnog biznisa i zaštitu svojih prava u toku zaposlenja i rada. Aktivnost je dio projekta osnaŽENA, zapOSIena, uključena koji UMHCG realizuje u okviru granta dodijeljenog od strane Mreže žena Kosova, u partnerstvu sa Centrom za ženska prava i partnerima iz Koalicije organizacija koje se bave pravima žena na Zapadnom Balkanu, preko Fonda žena, uz finansijsku podršku Evropske unije, a sufinansiranje Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju (Sida).