Program za zapošljavanje i razvoj ljudskih resursa

Program za zapošljavanje i razvoj ljudskih resursa zasnovan je na cilju stvaranja mogućnosti i povećanja broja zaposlenih osoba s invaliditetom. Formiran je 2004, realizacijom mrežnog projekta: „Osnaživanje mladih sa hendikepom za zapošljavanje“ u saradnji sa Udruženjem studenata sa hendikepom iz Beograda. Danas se kroz ovaj program realizuju brojne aktivnosti, prvenstveno zapošljavanje osoba s invaliditetom i radno angažovanje kroz rad Udruženja, potom posredovanje u zapošljavanju naših korisnika usluga/mladih s invaliditetom i u krajnjem praćenje i iniciranje poštovanja Zakona o profesionalnoj rehabilitaciju i zapošljavanju lica s invaliditetom. U proteklim godinama značajan broj aktivnosti odnosio se i na inicijative za izdvajanje Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica s invaliditetom i osnivanje Fonda kao posebnog pravnog lica u cilju namjenskog trošenja sredstava.

Od 2014. u Okviru Programa funkcioniše i poseban servis – Servis za zapošljavanje. 

 

Saradnici i donatori