Ciljevi i djelatnosti

Ciljevi UMHCG su:

 • Podsticanje i uključivanje osoba s invaliditetom u sve segmente društvenog i ekonomskog života, a naročito u oblasti obrazovanja i zapošljavanja;
 • Angažovanje na obezbjeđivanju osnovnih uslova u svim institucijama obrazovnog sistema za sve mlade s invaliditetom;
 • Priprema i razvoj sposobnosti i interesovanja mladih s invaliditetom u osnovnim i srednjim školama u cilju sticanja visokog obrazovanja, kao i školovanje preko interneta;
 • Okupljanje i informisanje mladih s invaliditetom o njihovim pravima, mogućnostima i potrebama;
 • Angažovanje na ostvarivanju osnovnih ljudskih prava i sloboda osoba s invaliditetom;
 • Podsticanje i sprovođenje aktivnosti koje ističu sposobnosti mladih s invaliditetom i doprinose razvijanju potencijala i jačanju njihove ličnosti;
 • Angažovanje na stvaranju uslova za organizovanje servisa podrške za mlade s invaliditetom;
 • Uticaj na stvaranje pravilnih stavova u društvu u odnosu na potrebe, prava i potencijal mladih s invaliditetom;

Ciljeve i zadatke Udruženje ostvaruje preko sledećih djelatnosti:

 • Saradnjom sa obrazovnim institucijama u cilju stvaranja boljih uslova na polju obrazovanja za mlade s invaliditetom,
 • Saradnjom sa društvenim, stručnim i drugim organizacijama, zajednicama, kao i ostalim pravnim licima,
 • Pokretanje i sprovođenje inicijativa za promjenu zakonske regulative koja se tiče osoba s invaliditetom,
 • Saradnjom i koordinacijom rada sa drugim organizacijama u zemlji i inostranstvu sa srodnim ciljevima,
 • Organizovanjem savjetovanja, simpozijuma, seminara i predavanja o ljudskim pravima osoba s invaliditetom, kao i odgovarajućih obuka i treninga,
 • Organizovanjem i učešćem u razmjenama i studijskim posjetama sa drugim udruženjima i  organizacijama sa sličnim ciljevima,
 • Angažovanjem oko stvaranja pristupačne životne sredine, uključujući i uklanjanje arhitektonskih barijera,
 • Angažovanjem oko prilagođavanja sredstava javnog saobraćaja potrebama osoba s invaliditetom,
 • Izdavanjem odgovarajućih publikacija i saradnjom sa sredstvima javnog informisanja,
 • Udruženje može radi informisanja članstva i javnosti o svom radu, pravima i potrebama mladih sa invaliditetom osnivati elektronske i štampane medije,
 • Ostalim aktivnostima u skladu sa Zakonom i ovim Statutom kojima se doprinosi poboljšanju položaja mladih s invaliditetom.

Saradnici i donatori