Menadžment

 Aleksandra Pavićević –  Izvršna direktorica

Aleksandra je rođena 30. januara, 1993. godine u Podgorici. Osnovnu školu „Štampar Makarije“ završila je u Podgorici, nakon čega upisuje i završava trgovinsku školu „Sergije Stanić“ 2012. godine. Specijalizirala je na Ekonomskom fakultetu u Podgorici 2017, Studijski program za menadžment na temu: “Zapošljavanje – proces donošenja odluke o angažovanju novih radnika” ocjenom A (10).

Završila je Školu demokratije u organizaciji Centra za građansko obrazovanje, (CGO) i fondacije Friedrich Ebert. Pohađala je i Školu o ljudskim pravima osoba s invaliditetom u organizaciji Centra za antidiskriminaciju “Ekvista”, kao i kurs računara s ocjenom A u Centru za obrazovanje i odgoj “Don Bosko”. Pohađala je Školu samostalnog života u periodu od 27. juna do 22. jula 2016. godine u organizaciji Udruženja mladih sa hendikepom Crne Gore.

Od 1. septembra 2017, Aleksandra je izvršna direktorica UMHCG. Prethodno je radila na poziciji koordinatorke Programa za zapošljavanje i razvoj ljudskih resursa UMHCG, a u okviru tog posla je bila odgovorna i za finansije UMHCG.

Od septembra 2014-e godine se priključila UMHCG u kojem je volontirala i učestvovala u raznim aktivnostima: konferenciji o zapošljavanju osoba s invaliditetom, akciji dijeljenja lifleta u okviru kampanje „Ovo su naša mjesta“, u sprovođenju projekta: Trans to work – Od obrazovanja ka zaposlenju, koji je UMHCG sprovodilo uz finansijsku podršku Zavoda za zapošljavanje Crne Gore. Kroz ovaj projekat je obilazila srednje škole i pričala o svojim iskustvima u toku obrazovanja, kako bi mlade ljude s invaliditetom podstakla da upišu fakultet.

Prošla je kroz razne treninge i obuke iz oblasti prava osoba s invaliditetom, trening o pisanju EU projekata u organizaciji TASCO, trening za finansijske menadžere za upravljanje projektima iz IPA fondova (NVO SOS telefon za žene i djecu žtrve nasilja i URCD Bijelo Polje), trening na temu: “Nabavke kod EU-IPA projekata” (SPUCG) trening u okviru Erasmus+ projekta “Hajde da razgovaramo o invaliditetu”.

Služi se engleskim jezikom.

Aleksandra je osoba s invaliditetom.

Kontakt podaci:

E-mail:  aleksandra.pavicevic@umhcg.com;

Mob tel: +382 69 385 982

 

Anđela Radovanović – programska menadžerka

 
Anđela Radovanović je rođena 24. juna 1992. u Nikšiću, gdje je završila osnovnu školu “Luka Simonović” i Gimnaziju “Stojan Cerović“ sa diplomom „Luča“. Završila je studije ruskog jezika i književnosti na Filološkom fakultetu u Nikšiću 2015. godine sa srednjom ocjenom 9,81 na osnovnim i 9,87 na specijalističkim studijama. Trenutno je studentkinja dva magistarska studija na Studijskom programu za ruski jezik i književnost: Nauke o jeziku (položila sve ispite sa prosječnom ocjenom 10) i Nauke o književnosti na Filološkom fakultetu Univerziteta Crne Gore. Angažovana je kao honorarna saradnica u nastavi na Univerzitetu Crne Gore, na Studijskom programu za prevodilaštvo Filološkog fakulteta.

U osnovnoj i srednjoj školi je osvajala nagrade na državnim takmičenjima iz ruskog jezika, a 2011. godine je osvojila 2. mjesto na prvom Svjetskom festivalu ruskog jezika u Sankt Peterburgu (među 60.000 učesnika). Na drugom Svjetskom festivalu je bila jedina finalistkinja iz Crne Gore u kategoriji studenata. Nagrađena je pohvalnicom Univerziteta Lomonosov (za esej na ruskom jeziku) i pohvalnicom za znanje istorije na Evropskom festivalu studenata ruskog jezika, kao i diplomama za uspjehe na takmičenjima u znanju ruskog jezika Ambasade Ruske Federacije u Crnoj Gori. Za vrijeme studija je bila stipendistkinja Crnogorske akademije nauka i umjetnosti, ATLAS fondacije, Ministarstva prosvjete Crne Gore i Opštine Nikšić. Filozofski fakultet je dva puta nagradio godišnjom nagradom za najbolje studente. Od 2015. godine aktivno učestvuje na naučnim skupovima iz oblasti rusistike i slavistike u zemlji i inostranstvu, a ima i objavljene radove u međunarodnim časopisima i zbornicima.

Tokom treće godine studija je počela da radi u Udruženju mladih sa hendikepom Nikšića (UMHNK) na poslovima projekt menadžerke, a nakon toga je bila angažovana na različitim projektima u Udruženju paraplegičara Nikšića. Od početka rada u NVO sektoru prošla je kroz brojne treninge i obuke iz oblasti prava osoba sa invaliditetom, uključujući i seminar i trening u okviru Erasmus+ projekta „Let’s speak about disability“ i prisustvovala na različitim događajima u organizaciji NVO u kojima je aktivna.

Od decembra 2016. godine radi kao programska menadžerka u UMHCG.

Pored ruskog, govori engleski, služi se ukrajinskim i italijanskim, a pasivno poznaje ostale slovenske jezike. Piše poeziju na crnogorskom i ruskom, u slobodno vrijeme prevodi poeziju sa ruskog i ukrajinskog jezika. Objavila je knjigu „Žena od kamena“ u junu 2016.

Anđela je osoba sa invaliditetom.

Kontakt podaci:

e-mail: andjela.radovanovic@umhcg.com

andjela.r.umhcg@gmail.com

Telefon: +382 69 274 737

 

Miroslava-Mima Ivanović – koordinatorka Pravnog programa i antidiskriminacije

Miroslava-Mima Ivanović je rođena 9. maja 1990. u Kotoru, gdje je završila osnovnu školu „Narodni heroj Savo Ilić“ 2005. godine i Gimnaziju Kotor 2009. Iste godine upisuje Pravni fakultet Univerziteta Crne Gore u Podgorici na kojem završava specijalističke studije u julu 2013. s prosječnom ocjenom A (9.87).

U UMHCG je aktivna od 2006, kada je učestvovala na Ljetnjoj školi. Bila je polaznica treninga za obuku trenera/trenerica u okviru projekta „Ka inkluziji u srednjem obrazovanju u CG“ 2008. godine nakon kojeg je dobila sertifikat za trenericu. Takođe, bila je polaznica velikog broja seminara od kojih su najvažniji bili na teme: Pisanje projekata i javno zastupanje (UMHCG, Podgorica 2009), Monitoring ljudskih prava OSI (Disability Rights Promotion International, Kanjiža 2011.), Javne  politike i zastupanje (Technical Assistance for Civil Society Organisations TACSO, Podgorica 2013.), Jednake mogućnosti i jednak tretman u zapošljavanju (Technical Assistance and Information Exchange instrument of the European Commission  TAIEX, Podgorica 2014.), NGO Academy – Program za socijalne inovacije i menadžment (Erste Fondacija i Bečki Univerzitet za ekonomiju I biznis, Beč 2015.)

Od februara 2013. je zaposlena u UMHCG-u kao program asistetkinja, a od 2014. na poziciji Koordinatorke Pravnog programa i anti-diskriminacije.

Predavačica je na brojnim treninzima, predavanjima, radionicama, seminarima o pravima osoba s invaliditetom za: učenike/ce, profesore/ice, predstavnike/ce lokalnih I državnih organa, sudije/tkinje, tužioce/teljke, policijske službenike/ce, predstavnike/ce nevladinih organizacija itd. Bila je učesnica i panelistkinja na brojnim okruglim stolovima i konferencijama, koje su obrađivale teme iz oblasti invalidnosti i ljudskih prava.

Bila je članica Radne grupe za izradu novog Zakona o visokom obrazovanju (2013), novog Zakona o zabrani diskriminacije lica sa invaliditetom (2014), Analize usklađenosti crnogorskog zakonodavstva s UN Konvencijom o pravima osoba s invaliditetom i Strategije za zaštitu od diskriminacije lica sa invaliditetom i promociju jednakosti za period 2017-2021. (2016). Članica je Savjeta za pitanja lica sa invaliditetom Skupštine Glavnog grada – Podgorice.

Osim direktnog učešća u pisanju i pripremi zakona, u okviru redovnog posla u UMHCG-u priprema komentare, sugestije i amandmane na brojne zakone i druge propise koji se tiču i prava osoba s invaliditetom. Koautorka je: Izvještaja o monitoringu ljudskih prava osoba s invaliditetom za 2012-2013, Studije i Sažetka “Personalna asistencija – ključ za samostalni život”, Vodiča za rad policije sa marginalizovanim grupama „Policijski integritet iz perspektive osjetljivih grupa“ i Studije “Pristupačnost fizičkog okruženja – Ljudsko pravo osoba s invaliditetom”. Autorka je: Publikacije “Pravo osoba s invaliditetom na jednak pristup pravdi – prethodno pitanje svih prava”, Sažetka “Prava pacijenata s invaliditetom” i Publikacije “Učešće osoba s invaliditetom u planiranju, izradi, sprovođenju i monitoringu realizacije budžeta Glavnog grada – Podgorica”.

Članica je novoformiranog Savjeta za pitanja osoba s invaliditetom Glavnog grada.

Odlično govori engleski jezik, a poznaje i italijanski i španski.

Mima je osoba s invaliditetom.

Kontakt podaci:
e-mail: miroslava-mima.ivanovic@umhcg.com
Skype: miroslava.mima.ivanovic
Mob. tel: +381 69 504 974
                 +381 69 385 975

 

Nada Glušac – office menadžerka

Nada Glušac rođena je 13. septembra 1990. godine u Nikšiću. Osnovnu školu „Janko Bjelica“ završila je u Donjim Crkvicama. Srednju Ekonomsko – ugostiteljsku školu u Nikšicu, smjer turistički tehničar upisala je 2005. godine.

Na Filozofskom fakultetu 2009. godine upisuje studijski program Pedagogija. Osnovne studije završava 2015. godine.

Od oktobra 2011. do maja 2016. godine obavljala je poslove saradnice na projektima u Udruženju mladih sa hendikepom Nikšić.

U toku svog rada u Udruženju učestvovala je u realizaciji brojnih projekata i bila učesnica na brojnim okruglim stolovima i konferencijama, koje su obrađivale teme iz oblasti invalidnosti i ljudskih prava. Od najvažnijih seminara izdvaja: Socijalna politika u Švedskoj –  (Humanitarac); Upravljanje i rukovođenje OSD – (TACSO); Diskriminacija osoba sa invaliditetom – (Udruženje paraplegičara Crne Gore); Uspostavljanje nezavisne Balkanske mreže OOSI – (Udruženje paraplegičara Crne Gore); Zapošljavanje osoba sa invaliditetom – (UMHCG)

Pohađala je kurs „Škola ljudskih prava osoba sa invaliditetom“ u organizaciji Centra za antidiskriminaciju „Ekvista“ u trajanju od tri mjeseca.

Takođe je prošla obuku za personalnu asistentkinju u organizaciji Udruženja “Plegije” Nikšic i “Organizacije slijepih za Nikšić, Šavnik i Plužine”. Obuku na istu temu je prošla i u organizaciji UMHCG i bila angažovana kao personalni asistent na projektima “Personalne asistencije” kod istih.

Služi se engleskim jezikom.

Kontakt podaci:

E-mail: umhcg@t-com.me; nada.glusac90@gmail.com

Mob tel: +382 67 801 671

 

Ivana Kaljević – Finansijska menadžerka

 

Ivana je rođena 20. Jula 1996 godine u Nikšiću. Osnovnu školu ,,Mileva Lajović Lalatović“ završila je u Nikšiću, nakon čega upisuje i završava srednju Ekonomsku školu ,,Mirko Vešović“ u Podgorici 2015 godine. Trenutno je studentkinja treće godine na Fakultetu za Poslovnu Ekonomiju u Baru, smjer Računovodstvo, Finansije i Bankarstvo, uže opredjeljenje Finansije.

Pohađala je Školu samostalnog života u periodu od 27. juna do 22. jula 2016. godine u organizaciji Udruženja mladih sa hendikepom Crne Gore.

Od 13. oktobra 2017, Ivana je finansijska menadžerka  UMHCG. Prethodno je radila na poziciji koordinatorke projekta ,,Od obrazobvanja ka zaposlenju’’ koji je finansiran od strane Zavoda za zapošljavanje Crne Gore, a u okviru tog posla je bila angažovana kao asistentkinja  finansijske menadžerke UMHCG.

Prošla je kroz razne treninge i obuke iz oblasti prava osoba s invaliditetom, trening o pisanju EU projekata u organizaciji TASCO, trening za finansijske menadžere za upravljanje projektima iz IPA fondova (NVO SOS telefon za žene i djecu žtrve nasilja i URCD Bijelo Polje), trening u okviru Erasmus+ projekta “Hajde da razgovaramo o invaliditetu”, trening na temu  „Odnosi s javnošću za NVO“ (ERSTE Foundation NGO Academy).

Učestvovala u više aktivnosti koje je organizovalo UMHCG, kao na primjer: treningu za pisanje tekstova, konferenciji o zapošljavanju osoba s invaliditetom.. Kroz projekat „Trans to work – Od obrazovanja ka zaposlenju“ je obilazila srednje škole i pričala o svojim iskustvima u toku obrazovanja, kako bi mlade ljude s invaliditetom podstakla da upišu fakultet.

Služi se Engleskim jezikom. Posjeduje osnovna znanja Microsoft Office paketa.

Ivana je osoba s invaliditetom.

Kontakt podaci:

e-mail: ivanakaljevic96@gmail.com.

Mob. tel: +382 69 755 803

 

Kristian Camaj – IT  administrator 

Kiki

Kristian Camaj je rođen 27. avgusta 1989. godine u Spinji u Tuzima.

Završio je Osnovnu školu “Jedinstvo” – Skorač u Tuzima 2004. godine, nakon čega upisuje i završava Srednju mješovitu školu “25 Maj”, 2009. godine, takođe, u Tuzima.

Nakon srednje škole upisuje se na Fakultetu informacionih sistema i tehnologija, na Univezitetu Donja Gorica, gdje završava osnovne studije 2012. godine. Potom upisuje specijalističke, a nakon godinu dana i postidiplomske – magistarstke studije na istom fakultetu.

U januaru 2014. godine preko Vladinog programa stručnog osposobljavanja dolazi u UMHCG gdje se osposobljava (završava pripravnički staž) narednih devet mjeseci.

U toku perioda stručnog osposobljavanja Kristian je učestvovao u projektima u okviru programa Mladi u akciji (Youth in action), današnjeg Erasmus + i to: “Volontiranje je put do posla” (Nikozija, Kipar), “Sposobnosti mladih za zapošljavanje” (Drač, Albanija) i “Uklanjanje (razbijanje) stereotipa” (Florina, Grčka).

Kristianu je maternji jezik Albanski, pored njega govori Crnogorski, Engleski i  razumije Španski.

Od rada na računaru Kristian najčešće radi u Microsoft Officu, zatim s bazama podataka, dizajniranju i programiranju, formatiranju računara i reinstalaciji operativnih sistema. Kristian posjeduje sertifikat za kreiranja baza podataka i programiranje (SQL, ORACLE).

Nakon isteka Programa stručnog osposobljavanja Kristian je nastavio da radi u UMHCG na istim poslovima. U okviru svog posla u UMHCG Kristian uređuje portal DisabilityINFO, sajt umhcg.com, tviter i fejsbuk nalog i Ju tjub kanal, te razvoja različite baze podataka za studente s invaliditetom, korisnike usluga i dr.

Kristian je osoba s invaliditetom.

Kontakt podaci: 

e-mail: camaj007@gmail.com

Skype: camaj007

Mob.tel.: +382 69 265 677


Anđela Miličić – Programska asistentkinja

Anđela Miličić je rođena  25. septembra 1992. godine u Nikšiću. Zavšila je Osnovnu školu “Jagoš Kontić”. „Prvu srednju stručnu školu“ u Nikšiću, smjer elektrotehničar računara upisala je 2007. godine. Na Filozofskom fakultetu za Sociologiju specijalizirala je 2015. godine.

Od februara iste godine odrađuje pripravnički u Udruženju mladih sa hendikepom Crne Gore.  Kao koordinatorka bila je angažovana na projektu “Od obrazovanja ka zaposlenju”, koji je finansijski podržan od strane Zavoda za zapošljavanje Crne Gore. U okviru ovog projekta učestvovala je u raznim motivacionim radionicama, obukama i treninzima za zapošljavanje OSI. Sada je na funkciji programske asistentkinje.

Bila  je polazica i Erasmus+ treninga “Mladi u medijima”.  U toku pripravničkog je učestvovala u više aktivnosti koje je organizovalo UMHCG, kao na primjer: treningu za personalne asistente, konferenciji o zapošljavanju osoba s invaliditetom.. Kroz projekat „Trans to work – Od obrazovanja ka zaposlenju“ je obilazila srednje škole i pričala o svojim iskustvima u toku obrazovanja, kako bi mlade ljude s invaliditetom podstakla da upišu fakultet.

U Udruženju mladih sa hendikepom Nikšić aktivna je od 2011-e godine. Učestvovala je u raznim aktivnostima, među kojima je i rad na projektu „Fakultet bez barijera“ sprovedenim u 2014-oj godini. Takođe je učestvovala u emisiji „Biramo lidera“, koja se emituje na TV Atlas u kojoj studenti sa različitih fakulteta iznose svoje stavove o raznim temama aktuelnim u našem društvu. Nakon završetka pripravničkog staža Anđela je zaposlena na poziciji programske asistentkinje.

Služi se engleskim i ruskim jezikom.

Anđela je osoba s invaliditetom.

Kontakt podaci:
e-mail: andjelamilicic4@gmail.com
Mob tel: +382 69 987 202

 

Ivana Bogdanović – administrativna asistentkinja

Ivana Bogdanović je rođena 04.02.1989. godine u Nikšiću.

Završila je Osnovnu školu „Janko Mićunović”, nakon čega upisuje i završava „Srednju Ekonomsku školu“ smjer Turistički tehničar. Nakon srednje škole upisuje se na Filozofskom fakultetu, Studijski program za Sociologiju, na kojem završava i specijalističke studije.

Diplomirala je 2013.godine, a tema diplomskog rada bila joj je: “Profesija omladinskog radnika tumačena iz okvira sociologije profesije.”

U januaru 2015.godine preko Vladinog programa stručnog osposobljavanja dolazi u UMHCG gdje se osposobljava narednih 9 mjeseci. Za vrijeme stručnog osposobljavanja bila je učesnica u brojnim aktivnostima koje je UMHCG organizovalo, kao na primjer: treningu za personalne asistente, konferenciji o zapošljavanju osoba s invaliditetom, konferencija o pristupačnosti, javna debata o novom Zakonu o zabrani diskriminacije lica sa invaliditetom, kao i na konferencijama i okruglim stolovima drugih organizacija koje su obrađivale teme iz oblasti prava osoba s invaliditetom. U novembru 2015.godine u okviru Erasmus + programa prisustvovala je na treningu  i dobila Sertifikat  na temu „MEDIActive Youth“,  koji  je dizajniran za mlade ljude i omladinske nevladine organizacije u njihovom angažovanju medijske pismenosti koji je bio održan u Kruševcu.

U okviru svog posla u UMHCG-u preuzimala je  tekstove i preuređuje ih kao informacije koje su potom publikuju na portalu DisabilityInfo. Od septembra 2016. uglavnom obavlja administrativne poslove u kancelariji, ažuriranje dokumentacije, vođenje različitih evidencija, priprema različitih dokumenata u vezi sa sprovođenjem programa i druge aktivnosti.

Služi se engleskim i ruskim jezikom.

Kontakt podaci:

e-mail: ivanabgd89@gmail.com

Mob.tel: +382 69 529 181

Saradnici i donatori