Menadžment

Marina Vujačić – izvršna direktorica UMHCG

marina-blog (1)Marina Vujačić, rođena je 25.06.1986. godine u Nikšiću. Osnovnu školu „Branko Višnjić“ završila je 2001. godine u Goliji, gdje je i rođena, a potom gimnaziju „Stojan Cerović“ 2005. godine u Nikšiću. Diplomirala je na Filozofskom fakultetu u Nikšiću 2009. godine, Studijski program za sociologiju na temu: „Tržište rada – pravila i stereotipi“ ocjenom A (10). Srednja ocjena u toku studija bila joj je B (9).

Tokom studija odrađivala je ankete i učestvovala je u fokus grupama u realizaciji nikšićkih NVO. U Udruženju mladih sa hendikepom Nikšića (UMHNK) radila je kao program menadžerka od jula 2010. g. do kraja avgusta 2011 .g. gdje je učestvovala u pisanju više projekata. Od 29. avgusta 2011. godine Marina je izvršna direktorica Udruženja mladih sa hendikepom Crne Gore u mandatu od pet godina. Nakon isteka mandata reizabrana je za funciju izvršne direktorice u još jednom mandatu od 5 godina.

Prije stupanja na funkciju u UMHCG je pohađala Školu o ljudskim pravima osoba s invaliditetom i ECDL kurs računara, nakon čega je dobila sertifikate o uspješnoj obuci. Bila je voditeljka (facilitatorka) na Konferenciji ljudskih prava osoba s invaliditetom, u organizaciji UMHCG, a potom i na mnogim drugim konferencijama, okruglim stolovima i sl.

Učestvovala je na raznim seminarima i obukama, a neki od njih su: Trening o ljudskim pravima i pravima OSI (UMHCG); Upravljanje i rukovođenje OCD (TACSO); Diskriminacija OSI (UPCG); Zabrana diskriminacije lica s invaliditetom (CEDEM); Javno zastupanje i lobiranje (TACSO); Pristupačnost (UPPG); Jezik, terminologija i modeli pristupa invaliditetu (UMHCG); Monitoring o ljudskim pravima osoba s invaliditetom u Crnoj Gori (UMHCG); Socijalno preduzetništvo, mehanizam zapošljavanja OSI i održivog razvoja društva (BC); Konferencija o samostalnom življenju osoba s invaliditetom (ENIL, YHD, UMHCG); Vođenje kampanje javnog zastupanja (TACSO); Dizajn/metode istraživanja i javno zastupanje (CeMI); Pružanje besplatne pravne pomoći marginalizovanim grupama (CeMI); Finansiranje NVO iz javnih fondova (TACSO); Ljudska prava osoba s invaliditetom u Turskoj i Zapadnom Balkanu (European Disability Forum); Strateško planiranje Koalicije NVO za praćenje toka pregovaračkog procesa u okviru poglavlja 23 (CRNVO); Pisanje projekata za EU fondove (Juventas).

Učestvovala je u izradi i pisanju: izvještaja o ljudskim pravima osoba s invaliditetom za Crnu Goru, autorka je publikacije „Deset godina sa vama“ UMHCG, objavljenoj povodom 10 godina postojanja Udruženja. Autorka je Studije praktične politike na temu profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja osoba s invaliditetom, Studije o pravu učešća u političkom životu osoba s invaliditetom.

Posebno voli diskusije na teme iz oblasti ljudskih prava i svih tema iz oblasti invaliditeta. Često drži predavanja različitim ciljnim grupama na temu ljudskih prava osoba s invaliditetom, zabrane diskriminacije, inkluzivnog obrazovanja, afirmativne akcije i izjednačavanja mogućnosti, društvenih stavova i odnosa medija kroz istoriju prema osobama s invaliditetom…

Bila je i trenutno je članica različitih Vladinih radnih grupa i tijela, i to: Radne grupe za izradu Akcionog plana Strategije za integraciju osoba s invaliditetom u periodu od 2011 – 2015. godine, Operativnog tijela zaduženog za sprovođenje Strategije informisanja javnosti o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji 2014 – 2018, Savjeta za razvoj NVO za period 2014.-2018. Za oblast djelovanja- razvoj i zaštita ljudskih prava i Sektorskog monitoring odbora za IPA IV komponentu – razvoj ljudskih resursa, formiranog od strane Ministarstva rada i socijalnog staranja.

Kourednica je za oblast – Ljudska prava – Koalicije za praćenje pregovora s EU za poglavlje 23 – Pravosuđe i temeljna ljudska prava i u tom dijelu je odgovorna za ljudska prava osoba s invaliditetom.

Na portalu Vijesti posjeduje blog i na njemu obrađuje i analizira različite teme iz oblasti društva. Pored sopstvenog bloga piše tekstove i za časopis „Pogled“, kojeg izdaje Inženjerska komora Crne Gore. U emisiji „Bez rezerve“ koju emituje TV Atlas, jedno vrijeme je bila angažovana kao stručna saradnica.

Koordinatorka je portala Disabilityinfo.me. Pored toga u UMHCG koordinira Programom za obrazovanje i edukaciju.

Služi se engleskim i italijanskim jezikom.

Marina je osoba s invaliditetom.

Kontakt podaci:
e-mail: marina.vujacic@umhcg.com
Skype marina.vujacic73
mob.tel: +382 69 385 976
 
Anđela Radovanović – programska menadžerka
 
radovanAnđela Radovanović je rođena 24. juna 1992. u Nikšiću, gdje je završila osnovnu školu “Luka Simonović” i Gimnaziju “Stojan Cerović“ sa diplomom „Luča“. Završila je studije ruskog jezika i književnosti na Filološkom fakultetu u Nikšiću 2015. godine sa srednjom ocjenom 9,81 na osnovnim i 9,87 na specijalističkim studijama. Trenutno je studentkinja dva magistarska studija na Studijskom programu za ruski jezik i književnost: Nauke o jeziku (položila sve ispite sa prosječnom ocjenom 10) i Nauke o književnosti na Filološkom fakultetu Univerziteta Crne Gore. Angažovana je kao honorarna saradnica u nastavi na Univerzitetu Crne Gore, na Studijskom programu za prevodilaštvo Filološkog fakulteta.

U osnovnoj i srednjoj školi je osvajala nagrade na državnim takmičenjima iz ruskog jezika, a 2011. godine je osvojila 2. mjesto na prvom Svjetskom festivalu ruskog jezika u Sankt Peterburgu (među 60.000 učesnika). Na drugom Svjetskom festivalu je bila jedina finalistkinja iz Crne Gore u kategoriji studenata. Nagrađena je pohvalnicom Univerziteta Lomonosov (za esej na ruskom jeziku) i pohvalnicom za znanje istorije na Evropskom festivalu studenata ruskog jezika, kao i diplomama za uspjehe na takmičenjima u znanju ruskog jezika Ambasade Ruske Federacije u Crnoj Gori. Za vrijeme studija je bila stipendistkinja Crnogorske akademije nauka i umjetnosti, ATLAS fondacije, Ministarstva prosvjete Crne Gore i Opštine Nikšić. Filozofski fakultet je dva puta nagradio godišnjom nagradom za najbolje studente. Od 2015. godine aktivno učestvuje na naučnim skupovima iz oblasti rusistike i slavistike u zemlji i inostranstvu, a ima i objavljene radove u međunarodnim časopisima i zbornicima.

Tokom treće godine studija je počela da radi u Udruženju mladih sa hendikepom Nikšića (UMHNK) na poslovima projekt menadžerke, a nakon toga je bila angažovana na različitim projektima u Udruženju paraplegičara Nikšića. Od početka rada u NVO sektoru prošla je kroz brojne treninge i obuke iz oblasti prava osoba sa invaliditetom, uključujući i seminar i trening u okviru Erasmus+ projekta „Let’s speak about disability“ i prisustvovala na različitim događajima u organizaciji NVO u kojima je aktivna.

Od decembra 2016. godine radi kao programska menadžerka u UMHCG.

Pored ruskog, govori engleski, služi se ukrajinskim i italijanskim, a pasivno poznaje ostale slovenske jezike. Piše poeziju na crnogorskom i ruskom, u slobodno vrijeme prevodi poeziju sa ruskog i ukrajinskog jezika. Objavila je knjigu „Žena od kamena“ u junu 2016.

Anđela je osoba sa invaliditetom.

Kontakt podaci:

e-mail: andjela.radovanovic@umhcg.com

andjela.r.umhcg@gmail.com

Telefon: +382 69 274 737

Miroslava-Mima Ivanović – koordinatorka Pravnog programa i antidiskriminacije

Mima-za-sajtMiroslava-Mima Ivanović je rođena 09.05.1990. godine u Kotoru, gdje je završila osnovnu školu „Narodni heroj Savo Ilić“ 2005. godine i Gimnaziju Kotor 2009. godine. Iste godine upisuje Pravni fakultet Univerziteta Crne Gore u Podgorici na kojem završava specijalističke studije u julu 2013. godine s prosječnom ocjenom A (9.87). Trenutno je studentkinja postdiplomskih magistarskih studija na Fakultetu političkih nauka UCG – smjer – Odnosi s’ javnošću.

U UMHCG je aktivna od 2006. godine, kada je učestvovala na Ljetnjoj školi. Bila je polaznica treninga za obuku trenera/trenerica u okviru projekta „Ka inkluziji u srednjem obrazovanju u CG“ 2008. godine nakon kojeg je dobila sertifikat za trenericu. Od februara 2013. godine je zaposlena UMHCG kao koordinatorka različitih programa.

Održala je brojne treninge i predavanja, a neki od njih su: Ljudska prava OSI za srednjoškolce (UMHCG „Monitoring i evaluacija ljudskih prava OSI u Crnoj Gori); Razvijanje lokalnog plana akcija u oblasti invalidnosti (Koalicija OOSI i Opština Bijelo Polje); Trening o Personalnoj asistenciji (OSNK i Udruženje PLEGIJE Nikšić); Škola ljudskih prava OSI (Ekvista); Škola ljudskih prava (CGO); Redovna predavanja i radionice za studente i srednjoškolce.

Bila je učesnica i panelistkinja na brojnim okruglim stolovima i konferencijama, koje su obrađivale teme iz oblasti invalidnosti i ljudskih prava. Takođe, bila je polaznica velikog broja seminara od kojih su najvažniji bili na teme: Pisanje projekata i javno zastupanje (UMHCG), Monitoring ljudskih prava OSI (DRPI), Kampanja javnog zastupanja (TACSO).

Bila je članica Radne grupe za izradu novog Zakona o visokom obrazovanju (2013. g.), novog Zakona o zabrani diskriminacije lica s invaliditetom (2014. g.), Analize usklađenosti crnogorskog zakonodavstva s UN Konvencijom o pravima osoba s invaliditetom i Strategije za zaštitu od diskriminacije i promociju jednakosti lica sa invaliditetom (2016.).

Osim direktnog učešća u pisanju i pripremi zakona, u okviru redovnog posla UMHCG priprema komentare, sugestije i amandmane na brojne zakone koji se tiču i prava osoba s invaliditetom. Autorka je Studije praktične politike o pristupačnosti fizičkog okruženja i Publikacije o pristupu pravdi osoba s invaliditetom.

Članica je novoformiranog Savjeta za pitanja osoba s invaliditetom Glavnog grada.

Solidno govori engleski jezik, a poznaje i italijanski i španski.

Mima je osoba s invaliditetom.

Kontakt podaci:
e-mail: miroslava-mima.ivanovic@umhcg.com
Skype: miroslava.mima.ivanovic
Mob. tel: +381 69 504 974
 
Milan Šaranović – koordinator Programa za samostalni život

Milan Šamilan-biografija1ranović, rođen je 23. jula, 1983. godine u Podgorici. Osnovnu školu (do sedmog razreda) pohađao u OŠ „Boro Ćetković“, a sedmi i osmi razred osnovne škole i srednju školu završio u Resursnom centru za djecu i mlade – Podgorica. Završio je studije primijenjenog računarstva, pri Elektrotehničkom fakultetu u Podgorici. Govori engleski jezik.
Milan je aktivista za prava osoba s invaliditetom od 2002. godine, kada se nakon završene srednje škole uključio u rad Udruženja mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG), gdje je obavljao funkciju program menadžera (2004-2006), a zatim i izvršnog direktora (2006-2011).

Zajedno s još nekoliko entuzijasta osnovao je Centar za antidiskriminaciju „EKVISTA“, koji je vodio od osnivanja pa do septembra 2015. godine.
Osim koordinatora programa samostalnog življenja Milan je trenutno predsjednik Skupštine UMHCG-a.
Učestvovao je u izradi ili je koautor nekoliko publikacija iz oblasti prava osoba s invaliditetom. Drži predavanja o različitim temama iz oblasti prava osoba s invaliditetom, filozofije samostalnog življenja, zaštite od diskriminacije, ali i drugih tema. Voditelj je Škole o ljudskim pravima koju organizuje Centar za antidiskriminaciju „EKVISTA“.
Zaslužan je za oformljavanje tima trenera UMHCG.
Bio je član više tijela koja su funkcionisala na različitim nivoima, poput radnih grupa za izmjene i dopune zakona, razvoj Nacionalnog plana akcije za mlade, Vladinog Savjeta za zaštitu od diskriminacije, kao i Zajedničkog konsultatitvnog odbora Evropska unija – Crna Gora (EU-Montenegro Civil Society Joint Consultative Committee).
Polaznik je brojnih edukacija, studijskih posjeta i konferencija širom Evrope i SAD. Neke od njih su:
• Trening program „Uključenje pitanja invalidnosti u lokalne politike“, Share See – pet modula treninga za trenere – septembar 2006. – oktobar 2007.
• Strateški menadžment za lidere nevladinih organizacija, Harvad Univerzitet, John F. Kennedy škola za upravljanje, Atina, mart 2008.
• Napredni Međunarodni Trening program za ljudska prava i invaliditet, Ninasamn, Švedska, 18. oktobar – 1. novembar 2008. – SHIA, SIDA.
• Studijsko putovanje na temu „Obrazovanje osoba s invaliditetom u Americi“ u okviru programa IVLP (International Visitors Leadership Program) Stejt Departmenta – 26. mart – 16. april 2011.
Glavni je i odgovorni udrednik časopisa „DISABILITY info“ – izdavač UMHCG.
U toku svog rada i aktivizma, osmislio je ili učestvovao u sprovođenju brojnih projekata koji su za cilj imali promociju prava osoba s invaliditetom, ali i ljudskih prava uopšte.
U raznim oblicima bavi se umjetničkim stvaralaštvom i to u oblasti slikarstva, plesa i fotografije.

Od 01. septembra 2015. je imenovan za koordinatora Programa za samostalni život UMHCG, gdje je opet poslije nekolike godine zasnovao radni odnos s UMHCG.
Milan je osoba s invaliditetom.

Kontakt podaci:
e-mail: milan.saranovic@umhcg.com
Skype: milansh
Mob.tel: +382 67 402 714

Aleksandra Pavićević – koordinatorka Programa za zapošljavanje i razvolj ljudskih resursa

AleksAleksandra je rođena 30.01.1993. godine u Podgorici. Osnovnu školu „Štampar Makarije“ završila je u Podgorici, nakon čega upisuje i završava trgovinsku školu „Sergije Stanić“ 2012. godine. Studentkinja je treće godine Ekonomskog fakulteta Univerziteta Crne Gore na Studijskom programu Menadžment.

Završila je Školu demokratije u organizaciji Centra za građansko obrazovanje, (CGO) i fondacije Friedrich. Pohađala je i Školu o ljudskim pravima osoba sinvaliditetom u organizaciji Centra za antidiskriminaciju “Ekvista”, kao i kurs računara s ocjenom A u Centru za obrazovanje i odgoj “Don Bosko”.

Od septembra 2014-e godine se priključila UMHCG đe je volontirala i učestvovala u raznim aktivnostima, kao na primjer: konferenciji o zapošljavanju osoba s invaliditetom, akciji dijeljenja lifleta u okviru kampanje „Ovo su naša mjesta“, u sprovođenju projekta: Trans to work – od obrazovanja ka zaposlenju, koji je UMHCG sprovodilo uz finansijsku podršku Zavoda za zapošljavanje Crne Gore. Kroz ovaj projekat je obilazila srednje škole i pričala o svojim iskustvima u toku obrazovanja, kako bi mlade ljude s invaliditetom podstakla da upišu fakultet. Učestvovala je na treningu na temu: „Nabavke kod EU-IPA projekata“ (SPUCG).

Služi se Engleskim jezikom.

Aleksandra je osoba s invaliditetom.

Kontakt podaci:

E-mail: finansijeumhcg@gmail.comaleks.pavicevic933@gmail.com

Mob tel: +382 69 385 982

Nada Glušac – office menadžerka

nada-2Nada Glušac rođena je 13. septembra 1990. godine u Nikšiću. Osnovnu školu „Janko Bjelica“ završila je u Donjim Crkvicama. Srednju Ekonomsko – ugostiteljsku školu u Nikšicu, smjer turistički tehničar upisala je 2005. godine.

Na Filozofskom fakultetu 2009. godine upisuje studijski program Pedagogija. Osnovne studije završava 2015. godine.

Od oktobra 2011. do maja 2016. godine obavljala je poslove saradnice na projektima u Udruženju mladih sa hendikepom Nikšić.

U toku svog rada u Udruženju učestvovala je u realizaciji brojnih projekata i bila učesnica na brojnim okruglim stolovima i konferencijama, koje su obrađivale teme iz oblasti invalidnosti i ljudskih prava. Od najvažnijih seminara izdvaja: Socijalna politika u Švedskoj –  (Humanitarac); Upravljanje i rukovođenje OSD – (TACSO); Diskriminacija osoba sa invaliditetom – (Udruženje paraplegičara Crne Gore); Uspostavljanje nezavisne Balkanske mreže OOSI – (Udruženje paraplegičara Crne Gore); Zapošljavanje osoba sa invaliditetom – (UMHCG)

Pohađala je kurs „Škola ljudskih prava osoba sa invaliditetom“ u organizaciji Centra za antidiskriminaciju „Ekvista“ u trajanju od tri mjeseca.

Takođe je prošla obuku za personalnu asistentkinju u organizaciji Udruženja “Plegije” Nikšic i “Organizacije slijepih za Nikšić, Šavnik i Plužine”. Obuku na istu temu je prošla i u organizaciji UMHCG i bila angažovana kao personalni asistent na projektima “Personalne asistencije” kod istih.

Služi se engleskim jezikom.

Kontakt podaci:

E-mail: umhcg@t-com.me; nada.glusac90@gmail.com

Mob tel: +382 67 801 671

Svetlana Cicvarić – koordinatorka Servisa za zapošljavanje

12347940_815210058601691_9021588246550265274_nSvetlana je rođena 02.07.1991. godine. u Podgorici. Osnovnu školu „Jovan Tomašević“ završila je u Virpazaru, nakon čega upisuje i završava „Ekonomsko-ugostiteljsku školu“ u Baru – smjer Turistički tehničar.

Nakon srednje škole upisuje se na Fakultetu za turizam i hotelijerstvo, na Univerzitetu „Mediteran“, gdje završava osnovne studije 2014. godine. Potom na istom fakultetu upisuje i završava specijalističke studije 2015. godine.

Svetlana je zaposlena u UMHCG od 22. februara, 2016. godine na mjestu koordinatorke Servisa za zapošljavanje u okviru Programa za zapošljavanje i razvoj ljudskih resursa, a u okviru tog posla obavlja i dio aktivnosti Studentskog servisa. Prošla je trening o personalnoj asistenciji koji je organizovalo UMHCG u okviru projekta: „Za mlade s invaliditetom, bez barijera!“.

Tečno govori engleski, a pored njega razumije ruski jezik. Posjeduje osnovna znanja Microsoft Office paketa.

Svetlana je osoba s invaliditetom.

Kontakt podaci:

e-mail: seka.cicvaric@gmail.com.

Mob. tel: +382 69 679 882

Kristian Camaj – IT  administrator 

KikiKristian Camaj je rođen 27. avgusta 1989. godine u Spinji u Tuzima.

Završio je Osnovnu školu “Jedinstvo” – Skorač u Tuzima 2004. godine, nakon čega upisuje i završava Srednju mješovitu školu “25 Maj”, 2009. godine, takođe, u Tuzima.

Nakon srednje škole upisuje se na Fakultetu informacionih sistema i tehnologija, na Univezitetu Donja Gorica, gdje završava osnovne studije 2012. godine. Potom upisuje specijalističke, a nakon godinu dana i postidiplomske – magistarstke studije na istom fakultetu.

U januaru 2014. godine preko Vladinog programa stručnog osposobljavanja dolazi u UMHCG gdje se osposobljava (završava pripravnički staž) narednih devet mjeseci.

U toku perioda stručnog osposobljavanja Kristian je učestvovao u projektima u okviru programa Mladi u akciji (Youth in action), današnjeg Erasmus + i to: “Volontiranje je put do posla” (Nikozija, Kipar), “Sposobnosti mladih za zapošljavanje” (Drač, Albanija) i “Uklanjanje (razbijanje) stereotipa” (Florina, Grčka).

Kristianu je maternji jezik Albanski, pored njega govori Crnogorski, Engleski i  razumije Španski.

Od rada na računaru Kristian najčešće radi u Microsoft Officu, zatim s bazama podataka, dizajniranju i programiranju, formatiranju računara i reinstalaciji operativnih sistema. Kristian posjeduje sertifikat za kreiranja baza podataka i programiranje (SQL, ORACLE).

Nakon isteka Programa stručnog osposobljavanja Kristian je nastavio da radi u UMHCG na istim poslovima. U okviru svog posla u UMHCG Kristian uređuje portal DisabilityINFO, sajt umhcg.com, tviter i fejsbuk nalog i Ju tjub kanal, te razvoja različite baze podataka za studente s invaliditetom, korisnike usluga i dr.

Kristian je osoba s invaliditetom.

Kontakt podaci: 

e-mail: camaj007@gmail.com

Skype: camaj007

Mob.tel.: +382 69 265 677


Anđela Miličić – Programska asistentkinja

andjela

Anđela Miličić je rođena  25. septembra 1992. godine u Nikšiću. Zavšila je Osnovnu školu “Jagoš Kontić”. „Prvu srednju stručnu školu“ u Nikšiću, smjer elektrotehničar računara upisala je 2007. godine. Na Filozofskom fakultetu za Sociologiju specijalizirala je 2015. godine.

Od februara iste godine odrađuje pripravnički u Udruženju mladih sa hendikepom Crne Gore.  Kao koordinatorka bila je angažovana na projektu “Od obrazovanja ka zaposlenju”, koji je finansijski podržan od strane Zavoda za zapošljavanje Crne Gore. U okviru ovog projekta učestvovala je u raznim motivacionim radionicama, obukama i treninzima za zapošljavanje OSI. Sada je na funkciji programske asistentkinje.

Bila  je polazica i Erasmus+ treninga “Mladi u medijima”.  U toku pripravničkog je učestvovala u više aktivnosti koje je organizovalo UMHCG, kao na primjer: treningu za personalne asistente, konferenciji o zapošljavanju osoba s invaliditetom.. Kroz projekat „Trans to work – Od obrazovanja ka zaposlenju“ je obilazila srednje škole i pričala o svojim iskustvima u toku obrazovanja, kako bi mlade ljude s invaliditetom podstakla da upišu fakultet.

U Udruženju mladih sa hendikepom Nikšić aktivna je od 2011-e godine. Učestvovala je u raznim aktivnostima, među kojima je i rad na projektu „Fakultet bez barijera“ sprovedenim u 2014-oj godini. Takođe je učestvovala u emisiji „Biramo lidera“, koja se emituje na TV Atlas u kojoj studenti sa različitih fakulteta iznose svoje stavove o raznim temama aktuelnim u našem društvu. Nakon završetka pripravničkog staža Anđela je zaposlena na poziciji programske asistentkinje.

Služi se engleskim i ruskim jezikom.

Anđela je osoba s invaliditetom.

Kontakt podaci:
e-mail: andjelamilicic4@gmail.com
Mob tel: +382 69 987 202

Ivana Bogdanović – administrativna asistentkinja

ivanaIvana Bogdanović je rođena 04.02.1989. godine u Nikšiću.

Završila je Osnovnu školu „Janko Mićunović”, nakon čega upisuje i završava „Srednju Ekonomsku školu“ smjer Turistički tehničar. Nakon srednje škole upisuje se na Filozofskom fakultetu, Studijski program za Sociologiju, na kojem završava i specijalističke studije.

Diplomirala je 2013.godine, a tema diplomskog rada bila joj je: “Profesija omladinskog radnika tumačena iz okvira sociologije profesije.”

U januaru 2015.godine preko Vladinog programa stručnog osposobljavanja dolazi u UMHCG gdje se osposobljava narednih 9 mjeseci. Za vrijeme stručnog osposobljavanja bila je učesnica u brojnim aktivnostima koje je UMHCG organizovalo, kao na primjer: treningu za personalne asistente, konferenciji o zapošljavanju osoba s invaliditetom, konferencija o pristupačnosti, javna debata o novom Zakonu o zabrani diskriminacije lica sa invaliditetom, kao i na konferencijama i okruglim stolovima drugih organizacija koje su obrađivale teme iz oblasti prava osoba s invaliditetom. U novembru 2015.godine u okviru Erasmus + programa prisustvovala je na treningu  i dobila Sertifikat  na temu „MEDIActive Youth“,  koji  je dizajniran za mlade ljude i omladinske nevladine organizacije u njihovom angažovanju medijske pismenosti koji je bio održan u Kruševcu.

U okviru svog posla u UMHCG-u preuzimala je  tekstove i preuređuje ih kao informacije koje su potom publikuju na portalu DisabilityInfo. Od septembra 2016. uglavnom obavlja administrativne poslove u kancelariji, ažuriranje dokumentacije, vođenje različitih evidencija, priprema različitih dokumenata u vezi sa sprovođenjem programa i druge aktivnosti.

Služi se engleskim i ruskim jezikom.

Kontakt podaci:

e-mail: ivanabgd89@gmail.com

Mob.tel: +382 69 529 181