Miroslava-Mima Ivanović

koordinatorka Pravnog programa i antidiskriminacije

Mima-za-sajt

Miroslava-Mima Ivanović je rođena 9. maja 1990. u Kotoru, gdje je završila osnovnu školu „Narodni heroj Savo Ilić“ 2005. godine i Gimnaziju Kotor 2009. Iste godine upisuje Pravni fakultet Univerziteta Crne Gore u Podgorici na kojem završava specijalističke studije u julu 2013. s prosječnom ocjenom A (9.87).

U UMHCG je aktivna od 2006, kada je učestvovala na Ljetnjoj školi. Bila je polaznica treninga za obuku trenera/trenerica u okviru projekta „Ka inkluziji u srednjem obrazovanju u CG“ 2008. godine nakon kojeg je dobila sertifikat za trenericu. Takođe, bila je polaznica velikog broja seminara od kojih su najvažniji bili na teme: Pisanje projekata i javno zastupanje (UMHCG, Podgorica 2009), Monitoring ljudskih prava OSI (Disability Rights Promotion International, Kanjiža 2011.), Javne  politike i zastupanje (Technical Assistance for Civil Society Organisations TACSO, Podgorica 2013.), Jednake mogućnosti i jednak tretman u zapošljavanju (Technical Assistance and Information Exchange instrument of the European Commission  TAIEX, Podgorica 2014.), NGO Academy – Program za socijalne inovacije i menadžment (Erste Fondacija i Bečki Univerzitet za ekonomiju I biznis, Beč 2015.)

Od februara 2013. je zaposlena u UMHCG-u kao program asistetkinja, a od 2014. na poziciji Koordinatorke Pravnog programa i anti-diskriminacije.

Predavačica je na brojnim treninzima, predavanjima, radionicama, seminarima o pravima osoba s invaliditetom za: učenike/ce, profesore/ice, predstavnike/ce lokalnih I državnih organa, sudije/tkinje, tužioce/teljke, policijske službenike/ce, predstavnike/ce nevladinih organizacija itd. Bila je učesnica i panelistkinja na brojnim okruglim stolovima i konferencijama, koje su obrađivale teme iz oblasti invalidnosti i ljudskih prava.

Bila je članica Radne grupe za izradu novog Zakona o visokom obrazovanju (2013), novog Zakona o zabrani diskriminacije lica sa invaliditetom (2014), Analize usklađenosti crnogorskog zakonodavstva s UN Konvencijom o pravima osoba s invaliditetom i Strategije za zaštitu od diskriminacije lica sa invaliditetom i promociju jednakosti za period 2017-2021. (2016). Članica je Savjeta za pitanja lica sa invaliditetom Skupštine Glavnog grada – Podgorice.

Osim direktnog učešća u pisanju i pripremi zakona, u okviru redovnog posla u UMHCG-u priprema komentare, sugestije i amandmane na brojne zakone i druge propise koji se tiču i prava osoba s invaliditetom. Koautorka je: Izvještaja o monitoringu ljudskih prava osoba s invaliditetom za 2012-2013, Studije i Sažetka “Personalna asistencija – ključ za samostalni život”, Vodiča za rad policije sa marginalizovanim grupama „Policijski integritet iz perspektive osjetljivih grupa“ i Studije “Pristupačnost fizičkog okruženja – Ljudsko pravo osoba s invaliditetom”. Autorka je: Publikacije “Pravo osoba s invaliditetom na jednak pristup pravdi – prethodno pitanje svih prava”, Sažetka “Prava pacijenata s invaliditetom” i Publikacije “Učešće osoba s invaliditetom u planiranju, izradi, sprovođenju i monitoringu realizacije budžeta Glavnog grada – Podgorica”.

Članica je novoformiranog Savjeta za pitanja osoba s invaliditetom Glavnog grada.

Odlično govori engleski jezik, a poznaje i italijanski i španski.

Mima je osoba s invaliditetom.

Kontakt podaci:

e-mail: miroslava-mima.ivanovic@umhcg.com

Skype: miroslava.mima.ivanovic

Mob. tel: +381 69 504 974

               +381 69 385 975 

 

Saradnici i donatori