Donatori

Donatori u 2020. su osjenčeni plavom bojom. 

Udruženje svoje aktivnosti sprovodi zahvaljujući podršci međunarodnih i domaćih donatorskih organizacija, ambasada, državnih organa i privatnih preduzeća i to:

 1. A&V oprema Kotor (donacija u opremi za kombi); 
 2. Aerobik Klub Dikka Aspida iz Kotora (Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača);
 3. Aerodromi Crne Gore (Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača);
 4. Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice (Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača);
 5. Agencija za radio difuziju (Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača);
 6. AIESEC Montenegro (donacija za Studentski servis); 
 7. Ambasada Kraljevine Norveške;
 8. Američki Konzulat u Podgorici (od 2006. Ambasada kroz program Demokratske komisije za male grantove);
 9. Balkanski fond za lokalne inicijative (BCIF);
 10. Bojan Marović i Goraton (Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača);
 11. Britanska ambasada u Podgorici (projekti Kako zakon postaje praksa? / How the Law becomes practice? i Dostojanstveno omogućeno glasanje / Dignified Enabled Voting (DEVOTING));
 12. Centar za građansko obrazovanje (nagrada za ljudska prava i građanski aktivizam);  
 13. Centar za monitoring i istraživanje – CeMI (projekat Svi jednaki pravdi (all = Access 2 Justice) mali je grant projekta Reforma pravosuđa, unaprijeđivanje kapaciteta organizacija civilnog društva u doprinosu, očuvanju integriteta pravosuđa koji je finansiran od strane Evropske unije i kofinansiran od strane Ministarstva javne uprave);
 14. Centar za socijalni rad Glavni grad, Gradska opština Golubovci, Gradska Opština Tuzi i Opština Danilovgrad (Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača);
 15. Centralna banka RCG (Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača);
 16. CIDA;
 17. Crnogorski elektroprenosni sistem – CGES (Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača);
 18. Crveni krst Nikšić (Omladinski klub Crvenog krsta); 
 19. Demokratska partija socijalista (Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača);
 20. Demokratska srpska stranka Kotor (Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača);
 21. Direkcija za izgradnju Kotora (Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača);
 22. Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić (Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača);
 23. ERSTE Fondacija (donacija za nabavku opreme);
 24. Evropska komisija kroz program Mladi u akciji – Youth in action program i Erasmus+;
 25. Evropska komisija kroz programe malih grantova – posredstvom drugih organizacija i programa: 
  – Udruženje samarićanskih radnika (Arbeiter-Samariter-Bund, e.V. Germany);- IRIS mreža;- European Disability Forum;- Triple A for citizens;
 26. Evropska unija, posredstvom Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori (Evropski instrument za demokratiju i ljudska prava – EIDHR i IPA program za organizacije civilnog društva – IPA Civil Society Facility Programme, IPA Civil Society Facility Media – projekat PRIME (Professional, Responsible and Inclusive Montenegrin mEdia (Profesionalni, odgovoRni i Inkluzivni MEdiji))) 
 27. Evropska unija, posredstvom Direktorata za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći (CFCU – Ministarstvo finansija Crne Gore) kroz projekat IPA II – Višegodišnji program akcije za Crnu Goru za zapošljavanje, obrazovanje i socijalnu politiku (Multi-annual Action Programme for Montenegro on Employment, Education and Social Policies), grant u okviru poziva Podrška pružanju usluga socijalne i dječije zaštite (Support to Provision of Social and Child Protection Services, projekat Pristupačnim prevozom do promjena (Accessible drive (for) the change).
 28. Evropska unija uz ko-finansiranje Švedske Agencije za međunarodnu saradnju i razvoj (SIDA)  –  projekat UMHCG OsnaŽENA, zapOSlena, uključena – kroz  grant za organizacije civilnog društva (OCD), a posredstvom projekta koji realizuju Centar za ženska prava i Mreža žena Kosova (MŽK) s partnerima iz Koalicije organizacija koje se bave pravima žena na Zapadnom Balkanu kao dio Akcije: „Unaprjeđenje ženskih radnih prava“. 
 29. Finska Ambasada;
 30. Fond za aktivno građanstvo – fAKT;
 31. Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore;
 32. Fondacija Banka hrane (higijjenska sredstva i hrana za korisnike usluga UMHCG)
 33. Fondacija Institut za otvoreno društvo – Predstavništvo Crna Gora;
 34. Fondacija za stipendiranje Roma (Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača);
 35. Glavni grad Podgorica (godišnja donacija za članstvo u Savjetu za pitanja lica sa invaliditetom Glavnog grada – Podgorica + 1 kompjuter; personalni asistenti za dva korisnika posredstvom Crvenog krsta u 2018, 2019 i 2020, mobilni timovi za OSI posredstvom Crvenog krsta u 2019 i 2020, i projekat Samostalnost je izbor po Javnom konkursu za NVO u 2019.);
 36. Gradska opština Golubovci u okviru konkursa za NVO 2018.
 37. Hotel Bečići (Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača);
 38. Hotel Evropa, Podgorica (Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača); 
 39. Hotel Hemera d.o.o Podgorica (Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača);
 40.  Institut Alternativa
  – mali grantovi u okviru WeBER projekta; projekat “Naš je budžet naša stvar”, mali grant kroz projekat “Money Watch – Civilno društvo, čuvar budžeta” koji finansira Evropska komsija;
 41. Institut za otvoreno društvo iz Budimpešte; 
 42. Institut za preduzetništvo i ekonomski razvoj, mali grant kroz projekat Smart Start koji finansira Evropska komisija;
 43. Javno komunalno preduzeće Kotor (Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača); 
 44. KIPS D.O.O.(Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača);
 45. Lanex d.o.o (Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača); 
 46. Luka Kotor A.D. (Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača); 
 47. Međunarodna promocija ljudskih prava osoba s invaliditetom – Disability Right Promotion International (D.R.P.I.) i Univerzitet York Kanada
 48. Ministarstvo finansija (Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača);
 49. Ministarstvo javne uprave, kofinansiranje projekata Umrežavanjem do boljeg rada (odluka donesena u decembru 2018.) i projekta Pristupačnim prevozom do promjena (odluka donesena u aprilu 2020.);
 50. Ministarstvo kulture i medija;
 51. Ministarstvo nauke (projekat Promocija asisitivnih ICT za osobe s invaliditetom, Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača);
 52. Ministarstvo pravde (projekat “Korak bliže pravdi za osobe s invaliditetom” po javnom konkursu za NVO iz 2018.)
 53. Ministarstvo prosvjete i nauke/Ministarstvo prosvjete i sporta/Ministarstvo prosvjete (donacija za rad Studentske savjetodavne kancelarije, projekat “Jednako obrazovanje za sve – Tiče nas se!”, po javnom konkursu za NVO iz 2018.)
 54. Ministarstvo rada i socijalnog staranja (Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača, projekti u oblasti zaštite lica sa invaliditetom: Za mlade s invaliditetom, bez barijera!, po Javnom konkursu za NVO iz 2018; i PonOSIti, ravnopravni, uključeni, po Javnom konkursu za NVO iz 2019, i projekat OSIguraj uslove sebi, u oblasti zaštite i zdravlja na radu, po Javnom konkursu za NVO iz 2019.);
 55. Ministarstvo saobraćaja i pomorstva (Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača, projekat Ovo su (i) naša mjesta, po javnom konkursu za NVO iz 2018; i projekat (Sa)OBRAĆAJ mi se, po Javnom konkursu NVO iz 2019.);
 56. Ministarstvo sporta/ Ministarstvo sporta i mladih (Konkurs za mlade 2017, 2018, projekat “Omladinska politika je i moja politika” po javnom konkursu za NVO iz 2018.); 
 57. Ministarstvo unutrašnjih poslova (Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača), projekat 112 – koraci ka sigurnOStI po Javnom konkursu za raspodjelu sredstava Fonda za zaštitu i spašavanje iz 2019.);
 58. Ministarstvo uređenja prostora i zaštite životne sredine (Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača);
 59. Ministarstvo za ekonomski razvoj (Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača);
 60. Ministarstvo za ljudska i manjinska prava (projekat (Sa)učesnici u ostvarivanju prava OSIpo Javnom konkursu za NVO iz 2018, projekat Karavan o ljudskim pravima OSI po Javnom konkursu za NVO iz 2019);
 61. Montenegro Airlines (Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača);
 62. Mornarično tehnološki remontni Zavod “Sava Kovačević” (Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača);
 63. Morsko dobro (Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača);
 64. Nemesis d.o.o Podrorica (Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača); 
 65. NESPA computers;
 66. NIP Pobjeda (Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača);
 67. NVO Centar za obuku vodiča i dresuru pasa K-9 Montenegro (Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača); 
 68. NVO Expeditio (Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača);
 69. NVO Mnemosina (Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača);
 70. NVO Savez civilnih invalida rata Crne Gore (Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača); 
 71. NVO Savez slijepih Crne Gore (Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača);
 72. NVO Savez udruženja roditelja djece sa teškoćama u razvoju “Naša inicijativa” (Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača); 
 73. Opština Bar (Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača);
 74. Opština Bijelo Polje (Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača);
 75. Opština Herceg Novi (personalna asistencija za studentkinju s invaliditetom);
 76. Opština Kotor (Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača);
 77. Opština Nikšić (Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača);
 78. Pivara „Trebjesa“ a.d. Nikšić;
 79. Planinarski klub “Pestingrad” iz Kotora (Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača)
 80. Pojedinačni donatori / Građani putem kasica (Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača);
 81. Pokret za promjene, Opštinski odbor Podgorica (Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača);
 82. Poslovni centar Rivijera iz Kotora (Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača);
 83. Program “SHARE SEE”;
 84. Program HESP (Program podrške visokom obrazovanju – Higher Education Support Program);
 85. Program REFINE;
 86. Prva banka Crne Gore (Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača);
 87. Regionalni vodovod Crnogorsko primorje (Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača);
 88. Regulatorna agencija za energetiku (Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača);
 89. Restoran Forest Podgorica (Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača);
 90. Rotaract Club Budva (Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača)
 91. Rotaract Club Podgorica (Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača);
 92. Rotary Club Kotor (Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača);
 93. Rotary Club Podgorica (Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača);
 94. Savez sindikata Crne Gore (Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača) ;
 95. Skupština Crne Gore (Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača);
 96. Skupština Glavnog grada;
 97. Skupština Opštine Bar (Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača);
 98. Skupština Opštine Bijelo Polje (Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača);
 99. Skupština Opštine Budva (Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača);
 100. Skupština Opštine Kotor (Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača);
 101. Societe Generale banka Montenegro; (Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača); 
 102. Socijalistička narodna partija Crne Gore (Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača);
 103. Spinel Kotor D.O.O. (Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača);
 104. Stan project (Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača);
 105. Studentsko vijeće Pravnog fakulteta UCG i Vijeće studenata Ekonomskog fakulteta UCG (donacije Studentskom servisu);
 106. Švedski helsinški komitet za ljudska prava – kancelarija u Beogradu;
 107. TEHNO-PUT (Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača);
 108. Telekom – T – com (donacije u novcu i opremi) + projekat Učimo zajedno;
 109. Telenor (donacije u novcu i opremi) + projekat “ICT u službi ostvarivanja i zaštite prava OSI”;
 110. TEMPUS program Evropske unije (partnerski projekti);
 111. Turistička organizacija Opštine Kotor (Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača);
 112. Uloba fund (BENTE SKANGÅRDS INDEPENDENT LIVING FUND);
 113. UNDP Crna Gora – donacije u opremi, i kroz projekat “Otvorene ideje za Crnu Goru”;
 114. Unicef kancelarija u Crnoj Gori Projekat Podrška za znanje – znanje za podršku, mali grant u sklopu projekta Zaštita djece od nasilja i socijalna inkluzija djece s invaliditetom u zemljama Zapadnog Balkana i Turskoj; (projekat Mladi zajedno za promjene / Youth together for change)
 115. UNIQUA Osiguranje;
 116. Univerzitet Crne Gore;
 117. USAID/E&E/DGST) by the Aguirre Division of JBS International
 118. USAID/IRD;
 119. USAID/ORT;
 120. Vlada Crne Gore;
 121. Vlada Savezne Republike Njemačke, posredstvom Ambasade u Podgorici (projekat “Učestvovanje s odlučivanjem / Participation with Decisions – PWDs”)
 122. Zajednica opština Crne Gore (Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača);
 123. Zavod za školstvo Crne Gore (Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača);
 124. Zavod za zapošljavanje Crne Gore (Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača, Grant šeme – projekti za zapošljavanje osoba s invaliditetom, raspisani u 2014, 2016, 2019 i Javni rad Personalna asistencija 2016, 2017, 2018, 2019. i 2020).

 

Od 2006 do 2016. poseban izvor finansiranja projekata UMHCG predstavljala su sredstva od igara na sreću, koja su raspodjeljivana za projekte NVO. 

Saradnici i donatori